Regionförvaltningsverket, beslut enligt miljöskyddslagen

Sökande:     Malén Maatalous Oy

Dnr:              ESAVI/39854/2021

Beslutsnr:    101/2022

Ärende:        Ändring av verksamheten på ett djurstall, Lappträsk

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvalningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 29.3.-5-5-2022 på adressen https://ylupa.avi.fi

Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.