Läs mera om språkförbindelseprojektet!

Kunnan nettisivuille/ yleisille ilmoitustaululle  
 
Puhumme myös suomea! Vi talar också finska!
 
Lapinjärven  kunnassa haluamme taata hyvän palvelun sekä suomen että ruotsin kielellä. Lapinjärven kunta on mukana yhteistyöprojektissa, jossa sitoudumme tarjoamaan laadukasta palvelua myös kuntamme vähemmistökielisille. Vuoden 2004 aikana annamme kielipalvelusitoumuksen kuntamme vähemmistökieltä puhuville asukkaille. Sitoumuksessa annamme takuun siitä palvelun vähimmäistasosta, joka sinulla asukkaana on oikeus saada omalla kielelläsi.
 
Kielipalvelusitoumus hallinnossa –pilottiprojektiin osallistuu meidän lisäksemme kuusi muuta kuntaa ja kaupunkia sekä kaksi kuntayhtymää. Annamme kielipalvelusitoumuksen ensimmäisinä Suomessa ja olemme myös ensimmäisiä, jotka suunnitelmallisesti seuraavat oman kunnan kielellistä palvelutasoa.
 
Selvitimme kunnan kielellisen palvelutason kevään 2004 aikana 250 kuntalaiselle lähetetyllä Kielibarometri-kyselyllä. Tavoitteena on tehdä samantapainen kysely parin vuoden kuluttua, jotta näemme miten Kielipalvelusitoumus on edistänyt palvelua sinun kielelläsi. Lain mukaan sinulla on oikeus käyttää omaa kieltäsi – mikset käyttäisi sitä?
 
Mikä on kielipalvelusitoumus?
 
Kielipalvelusitoumuksen tehnyt kunta on lupautunut antamaan sinulle palvelua äidinkielelläsi ja vastaanottamaan palautetta siitä, miten Lapinjärven kunta palvelee sinua omalla kielelläsi. Kielisitoumuksessa annamme lupauksen kielellisen palvelun tasosta.
 
Haluamme kaikkien asukkaiden viihtyvän kunnassamme äidinkielestä riippumatta.
 
Miksi annamme sekä suomen- että ruotsinkielistä palvelua Lapinjärven kunnassa?
 
Lapinjärven kunta täyttää kaksikielisen kunnan kriteerit ja kielilain mukaan palvelut tulee järjestää sekä suomeksi että ruotsiksi, Suomen molemmilla kansalliskielillä. Kielilaki koskee vain suomen- tai ruotsinkielistä palvelua.
 
Kielilaki vaikuttaa palveluun, jonka saat: 

  • kunnalta, esim. terveysasemalla, kirjastossa tai kunnankansliassa
  • valtiolta, esim. verovirastossa, työvoimatoimistoissa tai ministeriöissä
     

Oikeus käyttää omaa kieltä ei ole sidottu väestörekisteriin merkittyyn äidinkieleen eikä ulkomaalaisen rekisteröityyn yhteyskieleen. Kuntalainen voi olla kaksikielinen, ja hänellä on oikeus päättää haluaako hän käyttää suomen tai ruotsin kieltä.
 
Mitä Kielipalvelusitoumusprojekti on?
 
Kielipalvelusitoumusprojekti on pilottiprojekti, jossa kehitetään malleja kaksikielisen palvelun turvaamiseksi. Tässä projektissa kunta  tekee yhteistyötä Suomen Kuntaliiton, oikeusministeriön, Folktingetin, Svenska kulturfondenin ja Åbo Akademin kanssa.
 
Kielipalvelusitoumusprojektin nettisivuilla löydät lisätietoja projektista: www.kunnat.net/kieli 
Linkkejä  pilotteihin:
www.lohja.fi
www.mustasaari.fi
www.espoo.fi
www.kokkola.fi
www.lapinjarvi.fi
www.pernaja.fi
www.tammisaari.fi
www.epshp.fi
www.vshp.fi
 
 
Oikeusministeriön kielilakisivut:
www.om.fi/7000.htm