Lappträsk Coronainfo

14.2.2022
Restriktionerna för sammankomster avskaffas i Lappträsk 14.2.2022 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 11.2.2022 ett beslut med vilket restriktionerna för sammankomster avskaffas helt 14.2.2022 inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, som också omfattar Lappträsk. Hälsosäkerheten ska fortfarande beaktas vid användningen av lokaler. 

Hälsosäkerheten ska fortfarande beaktas vid användningen av lokaler 

Inom hela Södra Finland gäller fortfarande det beslut av regionförvaltningsverket som i stor utsträckning förpliktar de aktörer som ansvarar för användningen av olika lokaler att förbygga smittrisk som orsakas av närkontakter. Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 7.2.2022 ett beslut om att förlänga denna förpliktelse inom Helsingfors och Nyland sjukvårdsdistrikt. Beslutet gäller 8–22.2.2022. 

I och med föreläggandet är ingen verksamhet förbjuden i lokalerna, och man kräver inte heller särskilda säkerhetsavstånd, utan syftet med föreläggandet är att effektivera hälsosäkerhetsåtgärderna. Aktören bedömer själv med vilka åtgärder smittrisken kan förebyggas; det kan till exempel vara fråga om att placera kundplatserna på ett klart avstånd från varandra, effektivera ventilationen eller införa turer för besökare. Föreläggandet gäller till exempel motionslokaler, affärer, bibliotek och museer beroende på personantalet. Närmare information om beslutets innehåll finns på regionförvaltningsverkets webbplats på sidan Vanliga frågor om coronaviruset

Inom hela Finland gäller dessutom fram till 30.6.2022 de allmänna hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar vilkas syfte är att förbättra hälsosäkerheten. Enligt kraven ska bland annat kundernas vistelse ordnas med så stora avstånd som möjligt och kunderna ska ges anvisningar om god hygienpraxis. Närmare information om de allmänna hygienkraven finns på regionförvaltningsverkets webbplats

Skolorna börjar dela ut hemtester till eleverna, som har beställts till kommunerna av Försörjningsberedskapscentralen. Testerna kommer att delas ut till hemmen från och med tisdagen den 15.2.2022. Skolorna informerar vårdnadshavare mer detaljerat via Wilma.

Personalen följer rekommendationerna för säkerhetsavstånd och ansiktsmasker. Rekommendationen gällande distansarbete är i kraft till och med den 16.2.2022.

8.2.2022
Restriktionerna för sammankomster lättas upp tisdag 8.2.2022 – tillställningar inomhus för högst 500 personer möjliga då högst 50 procent av lokalens maximala kapacitet används 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 7.2.2022 ett beslut med vilket restriktionerna för sammankomster lättas upp inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, som också omfattar Lappträsk. Från och med tisdag 8.2 får man ordna offentliga tillställningar för högst 500 personer inomhus. Vid tillställningar för 51–500 personer kan man ta in högst hälften av det maximala antalet personer som får vistas samtidigt i lokalen i fråga. 

Enligt det nya beslutet kan man ordna sammankomster för 51–500 personer inomhus om antalet deltagare uppgår till högst 50 procent av lokalens maximala personantal. Offentliga tillställningar för högst 50 personer kan ordnas utan begränsningar. I och med det nya beslutet behöver publiken inte längre ha sittplatser vid tillställningarna. 

Beslutet gäller för närvarande fram till 22.2.2022, men restriktionen kan lindras genom ett nytt beslut som fattas på basis av sakkunnigprövning redan före det, om epidemiläget utvecklas i positiv riktning. 

Hälsosäkerheten ska fortfarande beaktas vid användningen av lokalerna 

Inom hela Södra Finland gäller fortfarande det beslut av regionförvaltningsverket som i stor utsträckning förpliktar de aktörer som ansvarar för användningen av olika lokaler att förbygga smittrisk som orsakas av närkontakter. Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 7.2.2022 ett beslut om att förlänga denna förpliktelse inom Helsingfors och Nyland sjukvårdsdistrikt. Beslutet gäller 8–22.2.2022. 

I och med föreläggandet är ingen verksamhet förbjuden i lokalerna, och man kräver inte heller särskilda säkerhetsavstånd, utan syftet med föreläggandet är att effektivera hälsosäkerhetsåtgärderna. Aktören bedömer själv med vilka åtgärder smittrisken kan förebyggas; det kan till exempel vara fråga om att placera kundplatserna på ett klart avstånd från varandra, effektivera ventilationen eller införa turer för besökare. Föreläggandet gäller till exempel motionslokaler, affärer, bibliotek och museer beroende på personantalet. Närmare information om beslutets innehåll finns på regionförvaltningsverkets webbplats på sidan Vanliga frågor om coronaviruset: https://avi.fi/sv/vanliga-fragor-om-coronaviruset#item-DpAo81qF9aPZ-73731384

1.2.2022
Regionförvaltningsverket upphävde beslutet om stängning av inomhuslokaler

Regionförvaltningsverket upphäver sitt beslut den 21.1.2022 (ESAVI/2066/2022) med stöd av § 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar om stängning av kund-, deltagar- och väntrum som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad grupp av kunder eller deltagare som avses i § 58 g 4 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar för tiden 1.2.2022-7.2.2022. Från och med början av februari kan alla lokaler som stängts genom beslut av regionförvaltningsverket öppnas för kunder och allmänheten.

Alla stängda kommunala anläggningar kan öppnas för deltagare från och med tisdagen den 1.2.2022, men hälsa och säkerhet måste fortfarande garanteras när anläggningarna används. Vårdbördan i Nyland är fortfarande hög, men de rättsliga förutsättningarna för ett nedläggningsbeslut är inte längre uppfyllda. Beslutet av regionförvaltningsverket i Södra Finland gäller bland annat konditionssalar och andra liknande idrottsanläggningar inomhus. Detta innebär att gruppträning, kontaktsporter och dans återigen är tillåtna i Lappträsk kommun. Ungdomsgården Unkkan öppnas den 2.2. Konditionssalen fungerar normalt och idrottsanläggningarna kommer att vara tillgängliga enligt bokningar från och med 1.2.

Evenemang för upp till 50 personer är tillåtna om alla har sittplatser.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (AVI) har också beslutat att lätta på den nuvarande begränsningen för offentliga möten enligt § 58 i lagen om smittsamma sjukdomar, så att offentliga möten och allmänna sammankomster med upp till 50 personer i fortsättningen kan hållas inomhus, förutsatt att deltagarna har anvisade sittplatser. Beslutet gäller från 1.2.-15.2.2022.

Bestämmelsen om hälsoskyddsanvändning av begränsningarna för kundutrymmen enligt § 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar förlängs med två veckor från den 1.2.-15.2.2022.

24.1.2022
I enlighet med § 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar har det utfärdats ett beslut om att Nyland ska stänga vissa kund- och offentliga lokaler. Beslutet om nedläggning gäller för perioden 28.12.2021-7.2.2022. Coronapasset kan inte införas som ett alternativ till restriktionerna. https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69930315

Beslutet innebär att alla följande anläggningar som används av offentliga och privata aktörer för idrott, sport, fritid och rekreation måste stängas:

 • Inomhusanläggningar som används för lagsporter, gruppsporter, kontaktsporter och andra liknande sporter eller fysiska aktiviteter samt konditionssalar och andra liknande idrottsanläggningar inomhus
 • offentliga bastur och simbassänger, siminrättningar och spa samt omklädningsrum i omedelbar närhet
 • Danslokaler och lokaler som används för körsång, amatörteater eller annan liknande fritidsverksamhet i grupp
 • nöjesparker, temaparker, nöjesfält samt djurparker inomhus
 • inomhuslekparker och lekplatser
 • offentliga utrymmen i köpcentrum, med undantag av butikslokaler och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster, samt tillträde till dessa lokaler.

De lokaler som ska stängas får dock användas för ledd fritidsverksamhet för barn och ungdomar födda 2003 och senare. Lokalerna kan också användas för lagstadgade tjänster, t.ex. medicinsk rehabilitering. Beslutet att stänga lokalerna gäller inte yrkesmässig idrottsverksamhet eller verksamhet inom privat- eller familjelivet.

De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar är fortfarande i kraft, vilket förbättrar hälsosäkerheten i kund- och allmänna utrymmen. I § 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar definieras de allmänna hygienkraven, som gäller i hela Finland utan separata myndighetsbeslut i olika kund- och offentliga utrymmen, t.ex. affärer, köpcentrum, idrottsanläggningar, museer, teatrar och bibliotek.

I enlighet med § 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar ska alla offentliga och privata lokaler se till att:

 1. Klienterna och deltagarna har möjlighet att tvätta händerna;
 2. klienter och deltagare får instruktioner om att hålla tillräckligt avstånd, rengöra händerna och andra liknande metoder för att förhindra smittspridning; och
 3. Rengöringen av lokaler och ytor ska intensifieras utöver den rengöring som på annat håll tillhandahålls för den berörda verksamheten.

Dessutom bör alla platser för kunderna, med hänsyn till verksamheten, vara placerade på tillräckligt avstånd från varandra.

I Lappträsk, liksom på andra håll i Nyland, finns det en rekommendation om användning av ansiktsmask fram till 13.2.2022 för alla personer över 12 år, oberoende av vaccinationsskyddet. Användning av ansiktsmask rekommenderas på alla offentliga platser inomhus och i transporter där andra människor vistas. Ansiktsmasker rekommenderas också i skolor från och med tredje klass.

Privata aktörer rekommenderas att kräva att personal och kunder bär ansiktsmask vid offentliga evenemang, i butiker, i kollektivtrafiken och i andra kundlokaler.

Lappträsk kommun arbetar på distans i alla de arbeten där det är möjligt att göra det även tillfälligt. Personalen följer rekommendationerna för säkerhetsavstånd och ansiktsmasker. Ansiktsmask används även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. På arbetsplatserna bör måltiderna och kaffepauserna fördelas och behovet av närmöten bör bedömas noggrant. Rekommendationen är giltig till och med den 13.2.2022.

10.1.2022

Fler restriktioner och rekommendationer i Lappträsk på grund av coronapandemin

 På grund av den förvärrade coronapandemin kommer ytterligare restriktioner och rekommendationer att träda i kraft i Lappträsk.

 • Alla offentliga evenemang och offentliga sammankomster inomhus är förbjudna genom ett beslut av regionförvaltningsverket i Södra Finland fram till den 31.1.2022. Obs: Kommunen rekommenderar även att privata evenemang inte ordnas. Privata sammankomster betyder också familjeevenemang. Som ett undantag från rekommendationen kan man anordna små privata sammankomster (högst fem personer som inte är familjemedlemmar). Det rekommenderas att alla möten minskas.
 • Biblioteken i Lappträsk är öppna, liksom de andra Helle-biblioteken, endast evenemangen har ställts in. Biblioteksverksamheten har organiserats på ett sådant sätt att säkerhetsavstånd kan upprätthållas. Följ bibliotekets webbsida och Facebook!
 • Ungdomsutrymmet Unkkan är stängt. De ledda hobbygrupperna för barn och ungdomar födda 2003 och senare fortsätter dock sin verksamhet. Ungdomsväsendet informerar inom sina egna kanaler om den fortsatta distansverksamheten, distansfilmklubben och annan liknande verksamhet på Discord. Sophia och uppsökare Make kan kontaktas via WhatsApp, Instagram, Snap och naturligtvis via telefonen.
 • Kommunens konditionssalar och idrottshallarna kommer att vara stängda. Kommunen rekommenderar att privata aktörer stänger sina respektive idrotts- och fritidsanläggningar.
 • Konditionssalarnas stängningstid (28.12.2021-24.1.2022) kommer automatiskt att ersättas genom förlängning av den redan betalda användningstiden. Den användningsperiod som motsvarar stängningen kommer att läggas till i korten så snart vi öppnar konditionssalarna. Nyckeln kommer också att aktiveras för användarna när idrottsanläggningarna öppnas igen.
 • Kommunen kommer inte att tillhandahålla lokaler för fritidsaktiviteter för vuxna under stängningstiden förrän den 23.1.2022. Därför kommer t.ex. medborgarinstitutets turer att ställas in under stängningstiden.
 • Inga nya idrottsturer kan bokas för tillfället. Vi meddelar genast när tider kan bokas igen.
 • Kommunens personal fortsätter att använda ansiktsmasker och visir.
 • Användningen av ansiktsmasker för skolelever har utvidgats till att omfatta alla elever från årskurs 3 och uppåt. I skolskjutsar bär alla elever, oavsett ålder, ansiktsmask. Liksom tidigare skaffar kommunen ansiktsmaskerna till eleverna. Maskerna delas ut via skolorna.
 • Skolorna och daghemmen tar inte emot besökare för tillfället. Mer detaljerade instruktioner för skolor och daghem kommer att skickas till föräldrarna via Wilma. Föräldrarna uppmanas att aktivt följa med Wilma.
 • Användning av mun- och nässkydd rekommenderas fortfarande för alla personer som besöker kommunala verksamheter. Detta gäller t.ex. personer som för barn till eller hämtar barn på daghemmet samt kommunens personal när de besöker en annan anläggning än sin egen.
 • Arbetsgivarna rekommenderas att organisera distansarbete i alla arbeten där det är möjligt, även tillfälligt.
 • Om distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar om användning av ansiktsmask i alla arbetsområden, även om säkerhetsavstånd kan hållas. På arbetsplatserna bör måltiderna och kaffepauserna fördelas.

Ytterligare uppmärksamhet bör ägnas åt att minimera antalet kontakter, god handhygien och andra försiktighetsåtgärder.

Lappträsk kommun följer noggrant med situationen och kommer vid behov att ge ytterligare anvisningar.

Rekommendationerna och begränsningarna grundar sig på de riktlinjer som utfärdats av social- och hälsovårdsministeriet, regionförvaltningsverket i södra Finland och HUS-pandemiteamet.

15.12.2021
Ett fall av coronavirus har konstaterats i en grundskola i Lappträsk och tre elever har satts i karantän.

Hälsovårdsmyndigheterna kontaktar de exponerade direkt och samtidigt har de exponerade fått instruktioner om karantän. Om ingen kontakt har tagits har hälsovårdsmyndigheten bedömt att ingen exponering har ägt rum.

Vi rekommenderar användning av ansiktsmasker i skolor från årskurs 4 och uppåt till slutet av terminen. Om skolans special arrangemang meddelas föräldrarna via Wilma.

För att skydda den enskildes integritet kommer Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna inte att ge mer information om ärendet.

Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna följer noggrant situationen. Vid behov reagera man snabbt om situationen förändras. Kommunen informerar om situationen förändras.

29.11.2021
Omfattande munskyddsrekommendation är i kraft i Nyland fram till den 16.1.2022 oberoende av vaccinationsskyddets nivå för alla 12 år fyllda och äldre. Det rekommenderas att man använder munskydd i alla offentliga lokaler inomhus och i trafikmedel där det vistas andra personer. Även i skolorna i Lappträsk förutsätts användningen av munskydd från och med årskurs 6.

Privata aktörer rekommenderas förutsätta att både personalen och kunderna använder munskydd under offentliga tillställningar, i butiker, i kollektivtrafiken och i övriga kundutrymmen.

Lappträsk kommun arbetar på distans i alla sådana arbetsuppgifter där det ens tillfälligt är möjligt. Personalen håller säkerhetsavstånd och följer rekommendationen att använda munskydd. Munskydd används även om det skulle vara möjligt att hålla säkerhetsavstånd. På arbetsplatserna ska måltider och kaffepauser spridas ut, och man bör noggrant överväga behovet av personliga möten. Rekommendationen är i kraft till 16.1.2022.

19.11.2021
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut om att begränsa offentliga tillställningar i Nyland. Beslutet gäller hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område och är i kraft 25.11 – 24.12.2021. Med beslutet begränsas personantalet på ståläktare i inomhusutrymmen så att det vid evenemanget får finnas högst 20 personer som inte har en sittplats. Antalet deltagare på läktare med sittplatser begränsas inte.

Med läktare avses ett utrymme där publiken kan följa med en föreställning, match eller motsvarande evenemang. Därför omfattas inte exempelvis mässevenemang av beslutet. Det är bara publiken som omfattas av beslutet, inte personalen, de som uppträder eller exempelvis spelarna i idrottsmatcher.

Med beslutet begränsas dessutom allsångsevenemang som ordnas inomhus. De är enligt Institutet för hälsa och välfärd högriskevenemang med tanke på spridningen av coronaviruset. Om mer än 20 personer deltar i allsångsevenemanget får högst 50 % av det maximala personantalet som med stöd av annan lagstiftning godkänns för utrymmet släppas in i utrymmet. Med allsångsevenemang avses evenemang där det främsta innehållet är allsång. Också allsångsevenemang med sittplatser omfattas av beslutet.

I beslutet beaktades regeringens nyaste hybridstrategi och social- och hälsovårdsministeriets styrning som poängterar tillräckliga men riktade begränsningsåtgärder. Dessutom beaktades Institutet för hälsa och välfärds bedömning av den potentiella risken vid olika evenemang. Vid beredningen av beslutet begärdes sakkunnigutlåtanden av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och kommunerna i regionen.

Evenemangsarrangören kan införa coronapasset och då behöver regionförvaltningsverkets begränsningar inte följas. Om coronapasset införs som alternativ till sammankomstbegränsningarna så ska ett coronapass krävas för hela tillställningen. För personer som är över 16 år måste coronapasset kontrolleras i samband med att man kommer till evenemanget. Personalens, uppträdarnas eller idrottarnas som spelar i matchen coronapass kontrolleras inte.

12.10.2021
ANVÄNDNINGEN AV MUNSKYDD BÖR FORTSÄTTA

Epidemiläget i Nyland har tagit en sämre riktning i flera kommuner. Då begränsningarna avvecklas ökar munskyddens betydelse i hanteringen av coronavirusepidemin. Lappträsk kommun uppmanar befolkningen att fortsätta använda munskydd, oberoende av vaccinationsskydd, i kollektivtrafiken, i allmänna lokaler inomhus och i alla situationer där fysisk distansering inte är möjlig och det finns en risk för smitta.

Användning av munskydd
Rekommendationerna gäller tills vidare och gäller alla som är fyllda 12 år.

Rekommendation för personer som saknar fullt vaccinationsskydd
• Det rekommenderas att ansiktsmask alltid används inomhus i offentliga utrymmen om personen inte har fullt vaccinationsskydd eller inte har haft coronavirusinfektion för mindre än sex månader sedan.

Rekommendation för den som söker sig till coronatest och väntar på resultat
• Det är skäl att alltid använda mask på vägen till coronavirustest och före testresultatet blir klart om man av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.

Rekommendation om att använda mask för hela befolkningen trots vaccinationsskydd
• i kollektivtrafiken.
• i offentliga lokaler inomhus i situationer där många personer vistas nära varandra, såsom under publikevenemang som ordnas inomhus, i restauranger och under religiösa sammankomster.
• i alla situationer där det är svårt att undvika närkontakt och där risken för smitta kan vara stor.
• utomhus om du hamnar i långvarig trängsel där det är svårt att röra på sig.
Trots rekommendationen har alla rätt att besluta om sin egen användning av ansiktsmask.

I social- och hälsovårdens enheter, småbarnsfostran och skolorna är rekommendationerna som förut

För social- och hälsovårdssektorns personal och personer som besöker enheterna samt skolornas elever och vårdnadshavarna inom småbarnsfostran fortsätter rekommendationerna som förut. Nya rekommendationerna bekräftas när THL, undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen gett en riksomfattande rekommendation.


1.10.2021
Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) förlänger inte sammankomstbegränsningarna som är i kraft till och med den 30.9.2021 i Nyland i oktober.

I hela Finland gäller fortsättningsvis de allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar som förbättrar hälsosäkerheten i utrymmen för kunder och publik. I 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar definieras allmänna hygienkrav som aktörer som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik på ett omfattande sätt ska följa:

 • kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna
 • kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
 • rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras
 • kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i den aktuella verksamheten. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

Hygienkraven i lagen är i kraft i olika utrymmen för kunder och publik, till exempel butiker, köpcenter, idrottsutrymmen, museer, teatrar och bibliotek, i hela Finland utan särskilda myndighetsbeslut För närvarande är kraven i kraft till slutet av 2021. 

Regionförvalningsverkets meddelande 24.9.2021

7.9.2021
Regionförvaltningsverket i Södra Finland lindrar sammankomsbegränsningarna från och med 4.9.2021

Regionförvaltningsverket i Södra Finland lindrar sammankomstbegräsningarna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område enligt den regionala coronasamordningsgruppens rekommendation. Från och med lördag 4.9.2021 behöver man inte heller i offentliga tillställningar som ordnas i inomhusutrymmen säkerställa säkert tvåmetersavstånd för publiken, om hälsosäkerheten kan tryggas genom tillräckligt med plats i utrymmet och andra metoder. Beslutet gäller för tiden 4.9.2021–30.9.2021.

Hälsosäkerheten ska tryggas genom att bland annat begränsa deltagarantalet till hälften av utrymmets kapacitet, förebygga trängsel och instruera kunderna
Enligt det nya beslutet kan det vid tillställningar inomhus med mer än 10 personer närvara högst 50 % av det maximala personantalet som med stöd av annan lagstiftning godkänns för utrymmet eller av det tillgängliga antalet sittplatser eller ståplatser. På det sättet finns det mera plats i utrymmena och uppkomsten av köer och trängsel kan undvikas. Antalet deltagare i utomhusutrymmen är inte begränsat men vid tillställningar med över 50 personer måste arrangören säkerställa att deltagarna kan undvika fysisk kontakt med varandra.

Vid inomhustillställningar med över 10 personer och utomhustillställningar med över 50 personer måste man dessutom följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om hygienrutiner som publicerades 31 maj 2021. I anvisningarna poängteras till exempel hur viktigt det är att använda munskydd och att följa arrangörens anvisningar till deltagarna gällande röstanvändning och att undvika trängselsituationer.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland informerar 3.9.2021 – Sammankomstbegränsningarna i hela Nyland lindras 4.9.2021 – tvåmeterskravet för säkert avstånd och kravet på uppdelning av utrymmet i avgränsade områden slopas, vid tillställningar inomhus kan högst 50 % av kapaciteten tas in.

31.8.2021
Coronaexponering i Kirkonkylän koulu i Lappträsk – användning av ansiktsmask rekommenderas för alla elever under taxitransporterna

I Kirkonkylän koulu i Lappträsk har konstaterats coronaexponering. En klass och två medlemmar av personalen har försatts i karantän.

Hälsomyndigheterna kontaktar de utsatta personerna direkt och samtidigt har de utsatta personerna fått instruktioner om karantän. Om ingen kontakt har tagits har hälsomyndigheten bedömt att ingen exponering har skett.

Lappträsk kommun informerar separat om eventuella ytterligare exponeringar. Vi informerar vårdnadshavarna om särskilda arrangemang för skolan via Wilma.

För att skydda enskildas integritet lämnar Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna inte mer detaljerad information i frågan.

Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna följer noga situationen. Vid behov reagerar vi snabbt om situationen förändras. Kommunen informerar om situationen förändras.

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun har beslutat att rekommendera användning av masker i taxitransporter för alla elever i Lappträsk skolor från och med den 31.8.2021. Utdelning av masker sker i skolorna. Rekommendationen gäller tills vidare.

23.8.2021
Offentliga tillställningar och sammankomster

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) har 20.8.2021 fattat ett nytt beslut som innebär att den för närvarande gällande begränsningen av sammankomster fortsätter i Nyland. Beslutet är i kraft till och med den 12 septemper 2021.

Innehållet i restriktionerna som regionförvaltningsverket fattar beslut om är i korthet följande:

 • Inomhus och i avgränsade utomhusområden kan man ordna sammankomster utan deltagarbegränsningar.
 • Vid sammankomster med över tio personer som ordnas inomhus måste kunderna eller deltagarna ha möjlighet att undvika närkontakter, det vill säga möjlighet att hålla trygga avstånd till varandra. Med närkontakt avses att kunderna inomhus vistas på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra.
 • I utomhustillställningar med över 50 personer måste kunderna eller deltagarna ha möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra, men det krävs inte längre att ett specifikt avstånd ska hållas.
 • Om en tillställning inomhus har mer än tio deltagare och en tillställning utomhus mer än 50 deltagare måste man i tillställningens arrangemang dessutom följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning om förhindrande av coronavirussmitta som publicerades 31.5.2021.
 • Dessutom måste lagens allmänna hygienkrav uppfyllas; kunderna ska bl.a. erbjudas möjlighet att rengöra händerna och deras vistelse ordnas så glest som möjligt.

RFV s meddelande 20.8.2021 (på finska)

19.8.2021
Corona massexponering vid Hilda Käkikoski skolan

Två elever vid Hilda Käkikoski skolan har konstaterats coronasmittade. Till följd av detta har eleverna i två klasser försatts i karantän och distansundervisning. Hälsovårdsmyndigheterna har kontaktat övriga exponerade personer direkt och samtidigt gett instruktioner om karantän. Om ingen kontakt har tagits har hälsomyndigheten bedömt att ingen exponering har skett.

Lappträsk kommun informerar separat om eventuella ytterligare infektioner. Vårdnadshavarna informeras om specialarrangemang i skolan genom Wilma.

För att skydda enskilda personers integritet lämnar Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna inte mer detaljerad information i frågan.

Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna följer noga situationen. Vid behov reagerar vi snabbt om situationen förändras. Kommunen informerar om situationen förändras.

11.8.2021
Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk utvidgas till att omfatta alla personer i ålder 12–15 år

Coronavaccinationerna utvidgas till att omfatta alla personer i ålder 12–15 år, både grundfriska personer samt personer som på grund av sin sjukdom hör till en riskgrupp. Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 8–16.

Vaccinationerna sker med BioNTech-Pfizers Comirnaty eller Modernas Spikevax vaccin, dessa båda är mRNA-vaccin.

Den minderåriga kan själv besluta om han eller hon ska vaccineras, om den yrkesutbildade person inom sjukvården som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall.

Om den unga inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet.

Mera information om coronavirusvaccination av ungdomar samt blankett för vårdnadshavarens samtycke finns på denna länk, coronavaccinbokning.fi -tjänsten

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccination

9.8.2021
Walk in -coronavirusvaccination ordnas för invånare i Lovisa och Lappträsk lördag 14.8.2021 klockan 10–13 på vaccinationsstället i Lovisa, Mannerheimgatan 14, 07900 Lovisa (busstationen).

Till walk in -vaccinationen kan alla 12 år fyllda personer komma utan tidsbeställning, både grundfriska samt de som på grund av sin sjukdom hör till en riskgrupp.

 • På walk in -vaccinationen kan du endast få första vaccinationsdosen, boostervaccinationer ges inte vid detta tillfälle.
 • Ta med FPA-kortet eller identitetsbevis.
 • Vi har reserverat 36 vaccindoser för detta tillfälle, vaccinationerna ges i ankomstordning.
 • Walk in -vaccinationerna avslutas när alla doser har givits.
 • Vaccineringen sker med Modernas vaccin.

En minderårig måste få tillstånd av samtliga vårdnadshavare om en yrkesutbildad person inom hälsovården anser att den unga inte själv kan fatta beslut om vaccinationen. Närmare information om coronavirusvaccination för unga finns på Lovisa stads webbplats, www.loviisa.fi/coronavacciantion.

Vi ber alla som kommer till mottagningen att upprätthålla säkerhetsavstånd och i mån av möjlighet vänta på sin tur utomhus, ifall kö bildas på mottagningen och det blir överfullt inomhus. Vi önskar också, att endast personer som ska få vaccin kommer till väntrummet och att högst en person följer med till exempel ett barn.

Mera information om coronavirusvaccinationerna hittar du på Lovisa stads webbplats, www.loviisa.fi/coronavaccination.

4.8.2021
Coronavaccinationens boosterdos kan nu tas tidigare

Det är nu möjligt att ändra sin vaccinationstid i Lovisa och i Lappträsk, ifall lediga vaccinationstider finns till förfogande. Under de närmaste veckorna finns det ett begränsat antal tider lediga att reserveras. Vi ökar antalet nya vaccinationstider i den takt vi får tillgång till mer vaccin.

I Finland rekommenderas det att boostervaccinationen tas mellan 8 veckor och 12 veckor efter den första vaccinationen. Det lönar sig ändå att ta boostervaccinationen efter cirka 12 veckor. Rekommendationen baserar sig på att en längre period mellan vaccinationerna har påvisats förbättra effekten av vaccinationen och längden på skyddet den ger.

Vaccinationstider flyttas i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi. På grund av tidsbokningssystemets tekniska begränsningar är det tyvärr inte möjligt att flytta en bokad tid till ett annat vaccinationsställe. Du kan också på vardagar klockan 8–16 ringa till beställningstelefonen av tider för coronavirusvaccinationer på numret 0444 555 360. Observera dock att telefontidsbeställningen tidvis har köer.

2.8.2021
Corona kräver fortfarande begränsningar

Även om det har varit få coronarinfektioner i Lappträsk under sommaren, är Nylandsregionen fortfarande in i en spridningsfas, vilket innebär nya rekommendationer och restriktioner även för Lappträsk området. Ledningsgruppen i Lappträsk kommun deltar i de regionala coronagruppernas möten och följer med Regionförvaltningsverkets beslut och HUS -rekommendationer.

På grund av det försvagade coronaläget kommer Lappträsk kommun att fortsätta rekommendationen för distansarbete åtminstone till slutet av augusti i sina egna lokaler.

Tidigare införde Regionförvaltningsverket begränsningar för sammankomster, som också gäller Lappträsk. Samlingsgränsen är 10 personer inomhus och 50 utomhus. Antalet kan vara högre om säkerhetsgränserna faktiskt kan följas.

Det bör noteras att speciellt corona -varianten smittar extremt lätt, även utomhus och med kort exponering. Alla över 12 år rekommenderas att använda ansiktsmask när de rör sig på platser där det rör sig andra människor.

Vi håller infektionerna i Lappträsk fortfarande under kontroll genom våra egna handlingar.

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun 2.8.2021

29.7.2021
Regionförvaltningsverket i södra Finland har fattat ett beslut som gäller från 5.8.2021- 26.8.2021, på grundval av vilket det är förbjudet att hålla offentliga evenemang och allmänna tillställningar med mer än 10 personer inomhus samt förbjudet att hålla offentliga evenemang och allmänna tillställningar utomhus med mer än 50 personer i Lappträsk kommun. Emellertid kan offentliga evenemang och allmänna tillställningar med mer än 10 personer hållas inomhus och mer än 50 personer hållas utomhus, förutsatt att det är effektivt möjligt för kunder och deltagare att undvika närkontakt och säkerhet kan garanteras.

Regionförvaltningsverkets beslut 28.7.2021

10.6.2021
Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk utvidgas till att omfatta grundfriska personer i ålder 16–29 år

Vaccinationerna för grundfriska personer i ålder 16–29 har inletts. Tidsbeställningen har öppnats torsdagen 10.6.2021.

Personer som är 18 år fyllda och äldre får Modernas vaccin. Personer i ålder 16–17 år vaccineras med Pfizer Biontechs vaccin. Vaccinationer ges åt de personer födda 2005 som redan har fyllt 16 år.

Det finns lediga vaccinationstider både till vaccinationsstället i Lovisa och i Lappträsk utom för 16–17-åriga, som vaccineras nu endast i vaccinationsstället i Lovisa.

Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa vardagar klockan 8–16, telefonnummer 0444 555 360.

Boostervaccintider ändras eller inhiberas endast av tvingande skäl.

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccination

27.5.2021
Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk utvidgas till att omfatta grundfriska personer i ålder 30–39 år

Vaccinationerna för grundfriska personer i ålder 30–39 år inleds, tidsbeställningen öppnas fredagen 28.5.2021 klockan 10. Vaccinationen sker med Modernas vaccin.

Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa vardagar klockan 8–16, telefonnummer 0444 555 360.

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccination

17.5.2021
I ett vårdhem i Lappträsk har en symptomfri coronavirusinfektion diagnostiserats hos en anställd

 Symptomfri coronavirusinfektion har diagnostiserats hos en anställd på en dygnet runt vårdhemsenhet i Lappträsk. Arbetaren har varit på jobb under infektionsperioden och, enligt infektionsläkarens uppfattning, kan exponeringar ha inträffat för både invånare och personal trots att skyddsinstruktionerna följts.

Potentiellt utsatta arbetstagare har satts i karantän av en infektionsläkare och jobbar inte för närvarande. Potentiellt utsatta invånare har också satts i karantän inne i vårdenheten och kommer att skötas med lämplig skyddsutrustning och testas för coronavirus under måndagen. Ett besöksförbud införs för hela enheten.

För att skydda invånarnas integritet anger vi inte vilken enhet som är inblandad. Nästan alla anhöriga till personer som bor i enheten har kontaktats och personalen har informerats om relevanta metoder.

För utomstående innebär situationen inga risker.

11.5.2021
Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk utvidgas till att omfatta grundfriska personer i ålder 40–49 år

Vaccinationerna för grundfriska personer i ålder 40–49 år inleds. Tidsbeställningen öppnas 12.5.2021 klockan 12. Vaccinationen sker med Modernas vaccin.

Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa vardagar klockan 8–16, telefonnummer 0444 555 360.

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccination

7.5.2021 
6 coronasmittade i Lappträsk den här veckan – kom ihåg rekommendationerna och begränsningarna

Den här veckan har så många som 6 coronasmittor konstaterats i Lappträsk. Detta är det största antalet smittor under en vecka i Lappträsk på hela coronatiden. Smittorna är från olika infektionskedjor. 10 har blivit exponerade för smitta.

Lappträsk kommun betonar att corona situationen är absolut inte över.

– Vi uppmanar fortfarande starkt att kommuninvånarna följer rekommendationerna och begränsningarna. Man måste ännu komma ihåg handhygien, säkerhetsavstånd och munskydd, samt begränsningarna som gäller sammankomster. Det är också bra att komma ihåg att det första corona vaccinet inte ännu ger skydd mot corona, betonar kommundirektör Tiina Heikka.

Kommunens ledningsgrupp följer med situationen och sammanträder vid behov snabbt för att vidta åtgärder

 6.5.2021 Lappträsk kommuns info
Användning av ansiktsmask

Vi fortsätter använda ansiktsmasker både i daghemmet och skolorna t.o.m den 30.6.2021. Personalen använder masker och/eller visir. Sjätteklassisterna använder ansiktsmask och i kombinerade undervisningsgrupper tillsammans med sjätte klassister använder alla elever mask. Vårdnadshavare ombeds att använda mask när de hämtar barnen till daghemmet eller komma överens om att lämna barnet på gården. Utomstående kan inte komma till daghemmet p.g.a. infektionsrisk.

Vårfester

På grund av infektionsrisken kan traditionella vårfester inte heller ordnas denna vår och vårdnadshavare är inte inbjudna att delta i fester på daghemmet eller skolorna. Vårfesterna i daghemmet och skolorna ordnas endast för barnen och eleverna med beaktandet av coronarestriktionerna.

Besök på boendeenheter

För äldre och klienter i övriga riskgrupper vid enheter med heldygnsomsorg ordnas en trygg möjlighet att träffa anhöriga. Besöken inomhus ordnas i klientens eget rum.

Du bör alltid komma överens om besöket på förhand per telefon med vårdpersonalen.
Du kan inte komma på besök om du har några som helst infektionssymptom!
Vi rekommenderar att högst två nära anhörig i gången kommer på besök inomhus, och att besöket räcker högst en timme.
Besökare får ett munskydd och händerna desinficeras. Munskyddet bör absolut hållas på under hela besöket!
Två meters säkerhetsavstånd bör i mån av möjlighet hållas både till anhöriga, till övriga boende och till personal.
Gå direkt till den boendes eget rum, rör dig inte i onödan i gemensamma utrymmen.
Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.
Du kan även föra din anhöriga utomhus på exempelvis en promenad. Du bör alltid komma överens om detta på förhand med vårdpersonalen, du bör använda munskydd och desinficera händerna.

Distansarbete rekommenderas

Distansarbete rekommenderas fortsättningsvis för kommunens personal t.o.m. 30.6.2021. Kommunen rekommenderar fortfarande att även övriga arbetsgivare ordnar distansarbete för alla sådana arbetsuppgifter som det är möjligt.

Även beslutsfattandet i kommunen ordnas via distansmöten t.o.m. slutet av fullmäktigeperioden. Nya fullmäktige inleder sitt arbete i augusti 2021

5.5.2021
Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk utvidgas till att omfatta grundfriska personer i ålder 50–59 år 

Vaccinationerna för grundfriska personer i ålder 50–59 år inleds, tidsbeställningen öppnas 5.5.2021. Vaccinationen sker med Modernas vaccin.  

Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa vardagar klockan 8–16, telefonnummer 0444 555 360.  

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats:  loviisa.fi/sv/coronavaccination. 

3.5.2021
Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk fortsätter – personer i ålder 65–69 år kan välja vaccin, vaccinationerna utvidgas till att omfatta personer i ålder 16–17 år som hör till en riskgrupp

Personer i ålder 65–69 från och med maj kan få mRNA-vaccin (Pfizer Biontechs och Modernas vaccin), ifall den som ska vaccineras så önskar. För denna åldersgrupps invånare i Lovisa och Lappträsk används Modernas vaccin om personen önskar få mRNA-vaccin. Vaccinationerna utvidgas till att omfatta personer i ålder 16–17 år, som hör till en riskgrupp.

I vaccinationstur just nu

Personer som i år fyller 70 år och äldre (födda år 1951 eller tidigare), såväl grundfriska personer samt personer som hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med Modernas vaccin.
Alla personer i ålder 65–69 år (födda år 1952–1956), såväl grundfriska personer samt personer som hör till riskgrupper.
Från och med maj är det möjligt att få Modernas vaccin istället för AstraZenecas vaccin.

Om du vill byta vaccinpreparat, kan du nu boka ny vaccinationstid. Bokningen kan göras via den elektroniska tidsbeställningen eller genom att ringa till telefontidsbeställningen.

Om du vill bli vaccinerad med AstraZenecas vaccin, sker tidsbeställningen enbart per telefon. De 65 år fyllda personer som har fått första vaccindosen av AstraZenecas vaccin, får också i första hand den andra vaccindosen av AstraZenecas vaccin.

Alla personer i ålder 60–64 år (födda år 1957–1961), såväl grundfriska personer samt personer som hör till en riskgrupp. Vaccineringen sker med Modernas vaccin.
Personer i ålder 18–59 år (födda år 1962–2003, 18 år fyllda), som på grund av sin sjukdom hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med Modernas vaccin.
För tillfället finns det lediga vaccinationstider för alla ovanstående åldersgrupper som står i vaccinationstur!

Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 8–16.

Även personer i ålder 16–17 år (födda år 2005–2004) som på grund av sin sjukdom hör till en riskgrupp står i vaccinationstur. Vaccinationen sker med Pfizer Biontechs vaccin.

Tidsbeställningsförfarandet avviker för denna åldersgrupp: anmäl dej för vaccination genom att ringa telefonnummer 019 505 1305. Vaccineringstidpunkt meddelas senare.

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats: loviisa.fi/sv/coronavaccination

FacebookTwitterWhatsAppLinkedInJaa

29.4.2021
Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk utvidgas till att omfatta även grundfriska personer i ålder 60-64 år

Coronavaccinationerna för grundfriska personer i ålder 60–64 år inleds i Lovisa och Lappträsk. Tidsbeställningen öppnas 29.4.2021. Vaccinationen sker med Modernas vaccin.

I vaccinationstur just nu   

 • Personer som i år fyller 70 år och äldre (födda år 1951 eller tidigare), såväl grundfriska personer samt personer som hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med Modernas vaccin.
 • Alla personer i ålder 65–69 år (födda år 1952–1956), såväl grundfriska personer samt personer som hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med AstraZenecas vaccin. Från och med maj kan även Moderna vaccin väljas, vi informerar närmare om detta senare.
 • Alla personer i ålder 60–64 år (födda år 1957–1961), såväl grundfriska personer samt personer som hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med Modernas vaccin.
 • Personer i ålder 18–59 år (födda år 1962–2003, 18 år fyllda), som på grund av sin sjukdom hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med Modernas vaccin.

För tillfället finns det lediga vaccinationstider för alla åldersgrupper som står i vaccinationstur!  

Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret  0444 555 360 vardagar klockan 8–16.

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccination

 

26.4.2021
Lappträsk avvecklar så småningom coronarestriktioner och öppnar verksamheter  

Handhygien, användning av munskydd och säkerhetsavstånd gäller fortfarande

I enlighet med Regionförvaltningsverkets beslut och rekommendationer från pandemigruppen inom HUS området kommer Lappträsk kommun att så småningom öppna sina verksamheter.

Offentliga evenemang och sammanträden inomhus och i begränsade utomhusutrymmen är förbjudna t.o.m. 16.5.2021 på samma sätt som nu.  Av evenemang på upp till 6 personer kan endast de nödvändigaste ordnas, t.ex. minnesstunder, och vid dessa bör rekommendationer för säkerhetsavstånd följas i enlighet med Regionförvaltningsverkets beslut.

Beslutet gällande undvikande av närkontakter de facto är fortfarande ikraftvarande t.o.m. 16.5.2021, men utrymmen kan öppnas bara man följer rekommendationer för säkerhetsavstånd.

Lappträsk kommun öppnar biblioteken, kommunkansliet och konditionssalen med början 3.5.2021 med beaktande av att i utrymmen kan vistas endast 6 personer på en gång (inklusive personal) och rekommendationer för säkerhetsavstånd måste följas.

I ungdomsgården kan smågrupper vistas fr.o.m. 3.5.2021 enligt överenskommelse med beaktande av att gruppen får bestå av högst 6 personer (inkl. personal).

Ledd hobbyverksamhet för 20-åringar och yngre kan ordnas utomhus fr.o.m. 29.4.2021. Ledd verksamhet inomhus för 20-åringar och yngre kan ordnas utomhus fr.o.m. 3.5.2021.

Ledd hobbyverksamhet för över 20-åriga vuxna är fortfarande inställt pga. restriktionerna.

Dessutom konstateras det att årskurs 7-10 inom den grundläggande utbildningen och läroanstalter på andra stadiet övergår helt till närundervisning med början 3.5.2021.

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun

19.4.2021 
Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk fortsätter 19.4.2021

Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning. Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi.
Du kan även ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 8–16. Telefonnumret har en återuppringningstjänst.

I vaccinationstur står just nu

Personer som i år fyller 70 år och äldre (födda 1951 eller tidigare), såväl grundfriska personer samt personer som hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med Moderna vaccin.
Alla personer i ålder 65–69 år (födda 1952–1956), såväl grundfriska personer samt personer som hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med AstraZeneca vaccin.
Personer i ålder 18–64 år (födda år 1957–2003, 18 år fyllda), som på grund av sin sjukdom hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med Moderna vaccin.
Det finns lediga vaccinationstider både till vaccinationsstället i Lovisa och i Lappträsk (situationen 19.4.2021).

Närmare information om vaccinationsordningen hittar du på THL:s webbplats under rubriken Vaccinationsordning och covid-19-sjukdomens riskgrupper:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/vacciner-och-coronaviruset/vaccinationsordning-och-covid-19-sjukdomens-riskgrupper

Närmare information om vaccinationerna hittar du på Lovisa stads webbplats på adressen www.loviisa.fi/sv/coronavaccination.

19.4.2021 
Telefontidsbeställningen för coronavirusvaccinationer i funktion från och med 19.4.2021

Telefontidsbeställningens nummer är 0444 555 360. Tjänsten är öppen på vardagar klockan 8–16.

Då du ringer till telefontidsbeställningen:

Välj linje 1 (personer som fyllt 70 år) eller linje 2 (personer som hör till riskgrupp 1 eller 2, samt personer i ålder 64-69).
Dina kontaktuppgifter sparas i systemet, lyssna till slutet av det inspelade meddelandet! Vi ringer tillbaka till dig, då du får veta tidpunkten för vaccinationen.

OBS! Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka! Vaccinationstiderna som kan beställas beror bara och endast på antalet vacciner som skickats till oss. Återuppringningar görs när det finns lediga vaccinationstider att tillgå.

16.4.2021
Coronavirusvaccinationer av Lovisaborna och Lappträskborna: Vaccinationer av personer i åldern 18–64 som hör till riskgrupperna inleds vecka 16 

Lovisa stad inleder vaccinationer av kommuninvånare i åldern 18–64 som hör till riskgrupperna 1 och 2 vecka 16. Vaccinationerna sker med Modernas vaccin. Om exakt datum och tidsbeställning meddelas separat.

Andelen över 70-åringar av befolkningen är stor i Lovisa och Lappträsk. Vaccinationerna har enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar prioriterats med betoning på seniorer efter att man fick tillstånd att börja vaccinera medborgare vid sidan om att vaccinera hälso- och sjukvårdspersonalen.

– Vi har avvecklat kön i telefontidsbeställningen och försökt ge de över 70-åringar som fortfarande är i kön tider till nästa vecka för vaccination med Modernas vaccin. Tillgången till Modernas vaccin har också haft en tydlig inverkan på tidtabellen, berättar Lovisa stads ledande läkare Marika Ylärakkola.

Närmare information om vaccinationsordningen hittar du på THL:s webbplats under rubriken Vaccinationsordning och covid-19-sjukdomens riskgrupper:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/vacciner-och-coronaviruset/vaccinationsordning-och-covid-19-sjukdomens-riskgrupper

Närmare information om vaccinationerna hittar du på Lovisa stads webbplats på adressen www.loviisa.fi/sv/coronavaccination.

Mer information till medier: ledande läkare Marika Ylärakkola, tfn 040 665 18 25, marika.ylarakkola@loviisa.fi

8.4.2021 
Högstadieskolorna och gymnasierna övergår 12.4 till turvis när- och distansundervisning

Hobbyverksamheten för barn födda 2007 och äldre avbryts helt både inom- och utomhus till och med 25.4.2021. Handledd hobbyverksamheten för barn födda 2008 eller yngre fortgår som tidigare.
Grundskolans årskurser 7–9 och gymnasierna övergår till turvis när- och distansundervisning från och med 12.4.2021. Skolan informerar närmare om de praktiska arrangemangen. Inom grundskolan årskurs 1–6 ordnas utbildningen fortfarande som närundervisning.
De övriga kommunspecifika coronarestriktionerna fortsätter enligt tidigare beslut.
Detaljerad information om gällande begränsningar och rekommendationer finns på Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset.

8.4.2021 
Elev i Kirkonkylän koulu smittad av coronaviruset

Meddelande 8.4.2021

Elev i Kirkonkylän koulu smittad av coronaviruset.
En elev i Kirkonkylän koulu har konstaterats vara smittad av coronaviruset. Den insjuknade har inte exponerat skolans personal eller elever för smittan under skoltid. Situationen orsakar åtminstone tillsvidare inga ändringar i skolans verksamhet.
Hälsovårdsmyndigheterna tar personligen kontakt med övriga personer som blivit exponerade för smitta, och samtidigt ger de direktiv gällande karantänen. Om ingen kontakt tagits, har hälsovårdsmyndigheterna bedömt att ingen exponering skett.
Lappträsk kommun meddelar skilt om eventuella ytterligare smittor. Vi informerar vårdnadshavarna via Wilma om eventuella specialarrangemang i skolan.
För att skydda personernas integritet ger Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna ingen ytterligare information i fallet.
Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna följer noggrant med läget. Vi reagerar snabbt vid behov om situationen ändras. Kommunen ger mera information om läget förändras.

Lappträsk kommun


22.3.2021 

Vaccineringarna med AstraZenecas vaccin avbryts i Lovisa i en veckas tid

Institutet för hälsa och välfärds (THL) beslut att tillfälligt avbryta vaccinationer med AstraZenecas vaccin påverkar också vaccinationerna för Lovisa- och Lappträskborna. Grundtrygghetscentralen i Lovisa stad avbryter vaccinationerna med AstraZenecas coronavirusvaccin i en veckas tid medan man reder ut de misstänkta biverkningarna. Tyvärr finns det i Lovisa stad inga andra vacciner tillgängliga för att vaccinera dem som har fått en vaccineringstid för vecka 12, utan tiderna måste annulleras. Vaccinationstiden annulleras för cirka 200 kommuninvånare.

Staden kontaktar alla som beställt en vaccinationstid för vecka 12.

– Annulleringen av vaccinationstiden kräver inga åtgärder från kundens sida. Vi meddelar per textmeddelande om den annullerade tiden till dem som beställt en vaccinationstid. De tider som beställts för måndag 22.3 annullerade vi redan under veckoslutet, berättar serviceansvarig Senja Kangas från grundtrygghetscentralen i Lovisa stad.

Enligt säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har två fall av hjärnventrombos rapporterats i Finland inom 4–10 dagar efter att man har fått AstraZenecas coronavirusvaccin. Båda patienterna har medicinska riskfaktorer associerade med blodkärlstrombos och undersökningen av patienterna pågår fortfarande. THL säger i sitt meddelande att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) undersöker ytterligare den möjliga kopplingen mellan vaccinet och två mycket sällsynta former av blodkoaguleringsstörning. Dessa är förknippade med minskat antal blodplattor och en ökad tendens till blodkärlstrombos. Enligt uppgifter från EMA har biverkningarna associerade med AstraZenecas vaccin främst förekommit hos kvinnor under 55 år och inträffat under de första två veckorna efter att man fått vaccinet.

De två fall som nu rapporterats i Finland kan anknyta till de blodkoagulationsstörningar som undersökts av EMA. I enlighet med försiktighetsprincipen har THL beslutat att avbryta administrationen av AstraZenecas vaccin i Finland tills ytterligare information finns tillgänglig om fallen och förekomsten av ett eventuellt orsakssamband kan bedömas. Avbrottet trädde i kraft omedelbart.

THL kommer att omvärdera situationen under pågående vecka och vaccinationer med AstraZenecas vaccin kommer att fortsätta tidigast måndag 29.3.2021. Vaccinationerna med andra coronavirusvacciner fortsätter normalt.

Anvisningar till dem som fått AstraZenecas vaccin

De exceptionella symptomen som observerats är ytterst sällsynta. Även om det ännu inte råder någon säkerhet om de observerade koagulationsstörningarna är relaterade till vaccinationen, rekommenderas det att alla som har fått AstraZenecas coronavirusvaccin håller ett öga på onormalt svåra symptom som eventuellt börjar först mer än tre dagar efter vaccinationen. Du ska söka vård omedelbart om du upplever kraftig huvudvärk som klart fortsätter att förvärras eller om det förekommer mycket kraftigt ökande blåmärken på huden eller slemhinnorna.

Mer information till medier:

ledande läkare Marika Ylärakkola, tfn 040 665 18 25, marika.ylarakkola@loviisa.fi

serviceansvarig Senja Kangas, tfn 044 505 1978, senja.kangas@loviisa.fi


17.3.2021
Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk utvidgas till att omfatta personer i ålder 18-69 år som hör till riskgrupp 2

Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret  0444 555 360 vardagar klockan 8–16. Vi använder en återuppringningstjänst – dina uppgifter sparas i systemet, ring bara en gång. Vaccineringen är avgiftsfri.

Vecka 11 inleds alltså vaccinationerna för personer som hör till riskgrupp 2, vaccinationerna fortsätter även för personer som hör till riskgrupp 1.

Vi kan tyvärr inte ännu säga när vaccinationerna för personer födda år 1946 eller tidigare fortsätter. Vi öppnar tidsbeställningen för denna åldersgrupp så fort vi får närmare besked om vaccinleveranser.

Personer i ålder 18-69 år som hör till riskgrupp 2 – det finns lediga vaccinationstider vecka 11 både till vaccinationsstället i Lovisa och i Lappträsk (situationen 17.3.2021).

Personer i ålder 18-69 år som hör till riskgrupp 1 – det finns lediga vaccinationstider vecka 11 både till vaccinationsstället i Lovisa och i Lappträsk (situationen 17.3.2021).

Riskgrupp 2

Personer födda år 1952-2003 (18-69 år) med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår coronavirussjukdom. Till riskgrupp 2 hör personer med

 • astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
 • tillstånd som stör andningen
 • läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvarar immunförsvaret
 • svår kronisk leversjukdom
 • typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • sömnapné
 • psyksjukdom
 • sjuklig fetma (BMI över 40).

 Riskgrupp 1

Personer födda år 1952-2003 (18-69 år) med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom. Till riskgrupp 1 hör personer som genomgått

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation

och personer med

 • cancersjukdom under aktiv behandling
 • svår störning i immunförsvaret
 • svår kronisk njursjukdom
 • svår kronisk lungsjukdom
 • läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom.

Närmare information om riskgrupperna finns på THL:s webbplats, vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom.

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccination

 

Info 15.3.2021
Restriktioner relaterade till coronavirusepidemin fortsätter i Lappträsk

På grund av den försämrade infektionssjukdomsläget har Regionförvaltningsverket i Södra Finland fortsatt de utfärdade bestämmelserna för kommunerna i Nyland.

Lokaler stängs i hela Nyland-området fram till den 14.4.2021

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har bestämt att stänga lokaler inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet att stänga lokaler kommer att utvidgas till alla kommuner i Nyland. I Lappträsk gäller förordningen följande lokaler för både offentliga och privata aktörer:

 • inomhuslokaler som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 • dansställen och lokaler som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 • nöjes- och temaparker samt tivolin och djurparkers inomhuslokaler
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Lappträsk kommun beslöt att från 9.3.2021 möjliggöra handledd hobbyverksamhet för barn födda 2008 eller yngre i kommunens inomhuslokaler i enlighet med Regionförvaltningsverkets bestämmelser. Alltså lokaler som annars bestämts att ska stängas kan användas för handledd hobbyverksamhet för barn födda 2008 eller yngre. Hobbyverksamhet i lokaler som förvaltas av kommunen är inte tillåtet för över 12-åringar. Den maximala gruppstorleken är 6 personer, inklusive instruktörer. De som tar ett barn till eller från hobbyn får inte komma inomhus. Instruktörer måste bära ansiktsmasker.

Beslutet om att stänga lokaler omfattar inte professionell idrott. Beslutet är i kraft t.o.m den 14.4.2021.

Utomhusidrottsplatser måste uppfylla följande mötesrestriktioner fram till den 14.4.2021:

Klockarparken: 50 personer på en gång, men så att man samlas i grupper på högst 10 personer

Rinken vid Kapellby skola: 20 personer på en gång, men så att man samlas i grupper på högst 10 personer

Korsmalms plan: 50 personer på en gång, men så att man samlas i grupper på högst 10 personer

Rinken i Porlom: 10 personer på en gång och

Mariebergs plan: 50 personer på en gång, men så att man samlas i grupper på högst 10 personer

Ordnande av tävlingar och matcher på utomhusidrottsplatser är förbjudet fram till den 14.4.2021.

Lappträsk kommun övervakar att instruktionerna följs och gör vid behov övervakningsbesök.

Kommunkansliet är stängt t.o.m den 14.4.2021 och kunderna betjänas i huvudsak per e-post kunta@lapinjarvi.fi och per telefon 019 510 860. Nödvändig användning av kundterminalen enligt överenskommelse.

Biblioteket betjänar på distans såsom för närvarande t.o.m. 14.4.2021.

Vi rekommenderar starkt distansjobb, som också Lappträsk kommun följer. Vi fortsätter också att be företag att engagera sig i att bekämpa spridningen av coronavirus och att använda masker i kundtjänst.

10.3.2021 
Coronavaccinationerna för invånare i  Lappträsk och Lovisa fortsätter 15.3.2021

Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 8–16. Telefonnumret har en återuppringningstjänst.

Vecka 11 vaccineras personer födda 1952-2003 (18-69 år) som hör till riskgrupp 1.

Tyvärr kan vi inte ännu säga när vaccinationerna fortsätter för personer födda 1946 eller tidigare (75 år och äldre). Vi öppnar tidsbeställningen för denna åldersgrupp så fort vi får närmare besked om vaccinleveranser.

Personer i ålder 18-69 år – det finns lediga vaccinationstider vecka 11 både till vaccinationsstället i Lovisa och i Lappträsk (situationen 10.3.2021).

Vaccinationstur vecka 11

· Personer födda år 1952-2003 (18-69 år) med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom (riskgrupp 1). Till denna riskgrupp hör personer som genomgått

o organtransplantation eller stamcellstransplantation

och personer med

o cancersjukdom under aktiv behandling

o svår störning i immunförsvaret

o svår kronisk njursjukdom

o svår kronisk lungsjukdom

o läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes

o Downs syndrom.

Närmare information om riskgrupperna finns på THL:s webbplats, vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom.

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccination


5.3.2021 

Vi tar 5.3.2021 i bruk en återuppringningstjänst inom telefontidsbeställningen för coronavirusvaccinationer

Vi tar 5.3.2021 i bruk en återuppringningstjänst inom telefontidsbeställningen för coronavirusvaccinationer. I och med detta svarar man inte i telefontidsbeställningen direkt på inkommande samtal, endast återuppringningstjänsten är i användning.

Telefontidsbeställningens nummer förblir densamma, 0444 555 360. Tjänsten är öppen på vardagar klockan 8–16.

Då du ringer till telefontidsbeställningen:

Välj linje 1 (personer som fyllt 75 år) eller linje 2 (personer som hör till riskgrupp 1).
Dina kontaktuppgifter sparas i systemet. Vi ringer tillbaka till dig, då får du veta tidpunkten för vaccinationen.
Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka. Vaccinationstiderna som kan beställas beror bara och endast på antalet vacciner som skickats till oss. Återuppringningar görs när det finns lediga vaccinationstider att tillgå.

Syftet med återuppringningstjänsten är att vi försöker få kundbetjäningssituationen att bli smidigare. Vi ber om tålamod – alla som vill det kommer att få sitt vaccin.

Vi informerar om vaccinationstidtabellerna och vilka målgrupper som står i vaccineringstur vartefter vaccinleveranserna säkerställs. Vi ber att kommuninvånarna följer stadens webbtjänst och lokalpressen.

Du kan även reservera vaccinationstid via den elektroniska tidsbokningstjänsten coronavaccinbokning.fi

Info 5.3.2021
Nya coronavirusepidemirelaterade bestämmelser som träder i kraft 8.3.2021 för kommuner och kommuninvånare

Med anledning av det förvärrade infektionssjukdomsläget har Regionförvaltningsverket i Södra Finland utfärdat nya bestämmelser för kommunerna i Nyland.

Högstadieskolornas lokaler stängs 8–28.3.2021

Högstadieskolornas lokaler stängs 8–28.3.2021 så att de inte får användas för att ordna undervisning för årskurserna 7–9. Vid behov är det dock tillåtet att i lokalerna ordna undervisning för vissa elevgrupper. Exempel på dessa grupper är bland annat elever som fått ett beslut om särskilt stöd. Läroanstalterna meddelar noggrannare om dessa specialarrangemang. I praktiken ändrar denna bestämmelse från regionförvaltningsverket inte verksamheten, i och med att Lovisa stad redan med sitt tidigare beslut har flyttat eleverna i högstadieskolorna och gymnasierna till distansundervisning.

Lokaler stängs inom hela Nyland 8–14.3.2021

Regionförvaltningsverket har bestämt att lokaler ska stängas inom hela området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet om att stänga lokaler utvidgas till att omfatta alla kommuner i Nyland. I Lappträsk berör bestämmelsen följande lokaler för aktörer såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn:

 • inomhuslokaler som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 • dansställen och lokaler som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 • nöjes- och temaparker samt tivolin och djurparkers inomhuslokaler
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Det är dock möjligt att använda inomhuslokaler om det i dem samtidigt vistas högst sex kunder eller deltagare. Motsvarande övre antal för kunder utomhus är femtio. Lokalerna måste stängas om aktören inte avgränsar lokalanvändningen till högst de ovan nämnda personantalen. I användningen av lokalerna ska man alltid iaktta de nya förpliktelserna enligt lagen om smittsamma sjukdomar vad gäller hälsosäkra arrangemang och anvisning av kunderna. Lokalen kan inte användas om det inte är möjligt att sörja för hälsosäkerheten.

Lappträsk kommun beslutar att från 9.3.2021 möjliggöra handledd hobbyverksamhet för barn födda 2008 eller yngre i kommunens inomhuslokaler i enlighet med Regionförvaltningsverkets bestämmelser. Alltså lokaler som annars bestämts att ska stängas kan användas för handledd hobbyverksamhet för barn födda 2008 eller yngre. Hobbyverksamhet i lokaler som förvaltas av kommunen är inte tillåtet för över 12-åringar. Beslutet om att stänga lokaler omfattar inte professionell idrott. Beslutet är i kraft t.o.m den 14.3.2021.

Lappträsk kommun övervakar att instruktionerna följs och gör vid behov övervakningsbesök.

Kommunkansliet betjänar kunderna i huvudsak per e-post kunta@lapinjarvi.fi och per telefon 019 510 860. Nödvändig användning av kundterminalen enligt överenskommelse.

Biblioteket betjänar på distans såsom för närvarande t.o.m. 31.3.2021 och ungdomsarbetet fungerar på distans som digiunkkan.

Fortfarande ber vi företag att engagera sig i kampen mot spridningen av coronavirus och att använda masker i kundtjänst.

5.3.2021
Coronavaccinationerna för invånare i Lappträsk  och Lovisa fortsätter 8.3.2021 – åldersgruppen för riskgrupp 1 utvidgas till att omfatta personer i åldern 18-69 år

Coronavaccinationer för invånare i  Lappträsk och Lovisa fortsätter 8.3.2021. Vaccinationstid ska beställas på förhand. Vaccineringen är avgiftsfri.

Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 9–14.

Personer i åldersgruppen 75 år och äldre – det finns lediga vaccinationstider vecka 10 både till vaccinationsstället i Lovisa och i Lappträsk (situationen 5.3.2021)

Personer i ålder 18-69 år – det finns lediga vaccinationstider vecka 10 både till vaccinationsstället i Lovisa och i Lappträsk (situationen 5.3.2021).

Vaccinationstur vecka 10

· Personer födda år 1946 eller tidigare (75 år och äldre)

· Personer födda år 1952-2003 (18-69 år) med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom (riskgrupp 1). Till denna riskgrupp hör personer som genomgått

o organtransplantation eller stamcellstransplantation

och personer med

o cancersjukdom under aktiv behandling

o svår störning i immunförsvaret

o svår kronisk njursjukdom

o svår kronisk lungsjukdom

o läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes

o Downs syndrom.

Närmare information om riskgrupperna finns på THL:s webbplats, vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom.

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccinatio

FacebookTwitterWhatsAppLinkedInDela

Musikinstitutet informerar 3.3.2021

Undervisningsarrangemangen 8.3-28.3.

Individuell undervisning:

Individuell undervisning för elever födda 2008 eller senare fortsätter som närundervisning, på lektioner är endast lärare och elev närvarande, samt ackompanjatör vid behov
– alla elever födda 2007 eller tidigare övergår till distansundervisning under tiden 8.3-28.3.

undervisningen kan också förverkligas i skolor och på daghem i samarbetskommunerna, ifall kommunerna (skolor och daghem) möjliggör musikinstitutets undervisning för smågrupper i sina utrymmen.
Gruppundervisning

musikinstitutet ordnar undervisning i smågrupper för elever födda 2008 och senare (under 10 personer) utan vårdnadshavare och följer här musikinstitutets stränga corona-anvisningar. Lärarna informerar skilt sina grupper om tidtabellerna.
orkestrar och körer kan endast samlas i under 10 personers grupper genom att beakta undervisningsutrymmenas personbegränsningar, närvarande endast elever födda 2008 eller senare
-orkestrarnas och körernas ledare informerar om gruppernas sammansättningar och tidtabeller.

undervisning i musikens gestaltningsämnen (muge) fortsätter fortfarande på distans i alla grupper i alla verksamhetsunkter.
Handledning av smågrupper för under 12-åringar kan också förverkligas i skolor och på daghem i samarbetskommunerna, ifall kommunerna (skolor och daghem) möjliggör musikinstitutets undervisning för smågrupper i sina utrymmen.
Musiklekskolan

Undervisningen för musiklekens familjegrupper (0-2-åringar) fortsätter ännu på distans, under 3-åringar kan inte delta i lektionerna utan en egen vuxen.
Musiklekens 3-6-åringar deltar i undervisningen utan vårdnadshavare, barnen hämtas från och till musikinstitutets utrymmen, följeslagaren bör använda ansiktsmask och uppmärksamma säkerhetsavstånd. Lektionstiderna justeras av säkerhetsskäl.

Musikinstitutets allmänna anvisningar fr.o.m. 1.3.2021

 • Kom endast frisk och symptomfri till musikinstitutets utrymmen
 • Föräldrar och andra utomstående personer får inte vistas inomhus. Följeslagare till barn under skolåldern kan komma under specialarrangemang.
 • De som följer barnen bör använda ansiktsmask och följa säkerhetsavstånd (2 m) både inom- och utomhus när man följer och väntar på barnen.
 • Under lektionerna och i de allmänna utrymmena använder vi ansiktsmask; detta gäller hela personalen och alla elever över 12 år samt följeslagare.
 • I blås-och sångundervisningen använder vi plexiglas mellan elev och lärare, läraren använder ansiktsmask i mån av möjlighet.
 • Vi fäster stor uppmärksamhet vid handhygien, vi tvättar händerna genast då vi kommer till musikinstitutet och innan vi går hem. Det finns handsprit i varje klass. Eleverna använder handsprit under bevakning av en vuxen.
 • Hosta och nys i armväcket, undvik att röra i ansiktet.
 • Undervisningsutrymmena vädras ofta.
 • Instrumenten (bl.a. piano, tangentborden och musiklekinstrument) putsas regelbundet.
 • Städningen ökas.
 • Kanslitjänsterna begränsas och vi undviker personlig kundbetjäning på plats. Vi rekommenderar er att sköta ärenden främst per e-mail fornamn.efternamn@porvoo.fi och musiikkiopisto@porvoo.fi) eller telefon 019-520 2549. Vi förlänger telefontiden till kl 9-16.
 • I Mäntsälä och Borgnäs gäller restriktionerna genast. I Lappträsk är kommunens utrymmen stängda åtminstone vecka 9, mera info om undervisningsarrangemangen av den egna läraren.

Info 2.3.2021
Lappträsk kommun följer med coronaläget och vidhåller sin strama linje gällande coronarestriktionerna

Nästa gång informerar vi om läget på fredagen.

Finlands regering berättade 25.2.2021 om de åtgärder med vilka man försöker förhindra att coronavirussituationen förvärras. Regeringen uppmanar nu kommunerna i Nyland att ta i bruk de allra strängaste åtgärderna som gäller i epidemins samhällsspridningsfas.

I Lappträsk kommun är största delen av de strängaste åtgärderna redan i bruk. Exempel på dessa är rekommendationen om att bära munskydd och rekommendationen om distansarbete, avbrytandet av hobbyverksamheten för vuxna och begräsningarna i användningen av offentliga lokaler. Dessutom har Lappträsk kommun fattat beslut om att avbryta all hobbyverksamhet i utrymmen som kommunen administrerar. Linjedragningen har varit strängare än på området för övrigt, men i linje med rekommendationer av pandemigruppen inom HUS område. Enligt rekommendationen skall även hobbyverksamhet för barn avbrytas.

– Lappträsk är en liten kommun med små personalresurser. Flera fall av Covid-19 eller ett flertal personer i karantän skulle snabbt medföra utmaningar gällande serviceproduktionen i vår lilla kommun, motiverar kommundirektör Tiina Heikka.

Ledningsgruppen fattade på måndagen beslut om att all hobbyverksamhet i utrymmen som kommunen förvaltar avbryts t.o.m. 8.3.2021, då vi ser hur det allt sämre läget i Nyland utvecklas och vilka åtgärder staten vidtar under veckan.

– Vi sammanträder nästa gång fredag 5.3.2021. Vi dryftar läget då och informerar mera på fredagen. Jag hoppas att kommuninvånarna fortsättningsvis följer restriktionerna eftersom den nya virusvarianten sprider dig snabbt även bland barn och unga, konstaterar kommundirektören.

– Tack vare strama restriktioner och kommuninvånarnas noggrannhet har vi kommit lindrigt undan. Det är skäl att fortsätta på samma linje.

– Ytterligare ber jag att det i alla företag som har kundbetjäning används munskydd. Kommunen får respons om företag där personalen inte använder munskydd, så jag vädjar på många kunders vägnar, konstaterar Heikka.

Samfund och privata personer uppmanas följa Regionförvaltningsverket i Södra Finlands föreläggande om att begränsa sammankomster med över sex personer och undvika privata tillställningar. Regionförvaltningsverket tillåter sammankomster med sex personer enbart om de är absolut nödvändiga, i övrigt rekommenderar regionförvaltningsverket eftertryckligt att alla fysiska sammankomster undviks. Det rekommenderas att möten ordnas på distans alltid när det är möjligt.

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun överväger kommunens begränsningar och rekommendationer relaterade till rekommendationer och restriktioner utfärdade av Social- och hälsovårdsministeriet, Regionförvaltningsverket, pandemiarbetsgrupperna inom Institutet för hälsa och välfärd och HUS samt relaterade till Lappträsk kommuns verksamhetsomgivning.

– All hobbyverksamhet, offentliga tillställningar och allmänna sammankomster är förbjudna i utrymmen som kommunen förvaltar åtminstone t.o.m. 8.3.2021.

– Hobbyverksamhet för under 20-åringar kan ordnas utomhus på områden som kommunen förvaltar beaktande av begränsningar och rekommendationer (max 10 personer inkl. ledare, masktvång för ledare)

– All hobbyverksamhet för över 20 -åringar i utrymmen som kommunen förvaltar är förbjuden, såväl inomhus som utomhus.

– Föreningar odyl. bör i sin verksamhet beakta Regionförvaltningsverkets rekommendationer och begränsningar.

– Kommunkansliet är stängt för kunder t.o.m. 28.3.2021

– Biblioteket betjänar på distans såsom för närvarande t.o.m. 28.3.2021.

Kom ihåg god handhygien, 2 meters säkerhetsavstånd och att använda ansiktsmasker.

1.3.2021 
Coronavaccinationerna för invånare i  Lappträsk och Lovisa fortsätter 1.3.2021 – åldersgruppen utvidgas till att omfatta 75 år fyllda personer

Coronavaccinationer för invånare i  Lappträsk och Lovisa fortsätter 1.3.2021. Vaccinationstid ska beställas på förhand. Vaccineringen är avgiftsfri.

Vecka 9 vaccineras 60-69 åringar med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom. Vaccinationerna fortsätter även för äldre personer, åldersgruppen har utvidgats till att omfatta även 75 år fyllda personer (födda 1946 eller tidigare).

Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 9–14. OBS! Vi svarar på numret så länge det finns lediga tider kvar att reservera.

Det finns lediga tider för personer i åldersgruppen 75 år och äldre till vaccinationsstället i Lovisa och i Lappträsk vecka 9 (situationen 1.3.2021)

Det finns lediga vaccinationstider för personer i ålder 60-69 år vecka 9 (situationen 25.2.2021). Vaccineringen sker på vaccinationsstället i Lovisa.

Vaccinationstur vecka 9:
Personer i åldersgruppen 75 år och äldre (födda år 1946 eller tidigare)
personer i ålder 60-69 år med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom. Till denna riskgrupp hör personer som genomgått
organtransplantation eller stamcellstransplantation
och personer med

 • cancersjukdom under aktiv behandling
 • svår störning i immunförsvaret
 • svår kronisk njursjukdom
 • svår kronisk lungsjukdom
 • läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom.

Närmare information om riskgrupperna finns på THL:s webbplats, vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom.
Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccination

26.2.2021 
Beslut för HUS-området i enlighet med ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar – säkerhetsavstånd måste garanteras i lokaler avsedda för kunder och deltagare i verksamheten

Den 24.2.2021 utfärdade södra Finlands regionförvaltningsverk ett beslut om att ålägga aktörer i Helsingfors och HUS-området (HUS) att säkerställa att närkontakter mellan personer effektivt kan undvikas i lokaler som är öppna för allmänheten eller begränsas till kunder eller deltagare. Beslutet gäller följande aktörer:

• privata enheter, stiftelser och andra juridiska enheter
• privata näringsidkare
• kommuner och kommunförbund
• religiösa samfund
• offentliga organ.

Beslutet är giltigt från 25.2.- 14.3.2021 och är i enlighet med den temporära paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet från regionförvaltningsverket gäller inte restauranger – statsrådet beslutar om begränsningen av restaurangverksamheten.

Beslutet gäller för aktörers inomhusområden som används för mer än tio kunder eller deltagare samtidigt, samt de begränsade utomhusområdena som används för mer än 50 kunder eller deltagare och som används av arrangören för den aktiviteten vid en given tid.

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar, som trädde i kraft den 22.2.2021, ålägger aktörer att följa allmänna hygieninstruktioner i lokaler som är öppna för allmänheten eller är avsedda för ett begränsat antal kunder, utan en separat reglering. Om de allmänna hygienkraven inte är tillräckliga för att kontrollera epidemiläget kan regionförvaltningsverket, som Södra Finlands regionförvaltningsverk har gjort den 24.2.2021, beordra att lokalanvändningen organiseras på ett sådant sätt att närkontakter mellan kunder och deltagare och grupper effektivt kan undvikas.

Med närkontakt avses fysisk kontakt eller vistelse ansikte mot ansikte eller i samma rum med mindre än två meters avstånd i mer än 15 minuter. Aktörer måste göra en skriftlig plan för hur de förhindrar närkontakt mellan allmänheten och kunderna. Sättet kan definieras av aktörerna själva. Om det inte är möjligt att organisera aktiviteterna enligt lag, kan lokalerna inte användas.

Regionförvaltningsverket vägleder aktörer på allmän nivå i genomförandet av den nya förordningen.

25.2.2021 
Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk fortsätter 1.3.2021 – åldersgruppen utvidgas till att omfatta 60-69 år fyllda personer

Coronavaccinationer för invånare i Lovisa och Lappträsk fortsätter 1.3.2021. Vaccinationstid ska beställas på förhand. Vaccineringen är avgiftsfri.

Vecka 9 vaccineras 60-69 åringar med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom.

Tyvärr kan vi inte ännu säga när vaccinationerna fortsätter för 80 år fyllda personer. Vi öppnar tidsbeställningen för denna åldersgrupp så fort vi får närmare besked om vaccinleveranser.

Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 9–14. OBS! Vi svarar på numret så länge det finns lediga tider kvar att reservera.

Det finns lediga vaccinationstider för personer i ålder 60-69 år vecka 9 (situationen 25.2.2021). Vaccineringen sker på vaccinationsstället i Lovisa.

Vaccinationstur vecka 9

· personer i ålder 60-69 år med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom. Till denna riskgrupp hör personer som genomgått

o organtransplantation eller stamcellstransplantation och personer med

o cancersjukdom under aktiv behandling

o svår störning i immunförsvaret

o svår kronisk njursjukdom

o svår kronisk lungsjukdom

o läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes

o Downs syndrom.

Närmare information om riskgrupperna finns på THL:s webbplats, vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom.

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccination


23.2.2021 

Intyg över resultat från HUS coronatest

Du kan ladda ner ett avgiftsfritt intyg på engelska för ett negativt resultat från coronatest i tjänsten Koronatietoni.fi (tjänsten fungerar tillsvidare endast på finska).
För att skriva in dig i tjänsten krävs bankkoder eller mobilcertifikat.
Koronatietoni.fi

22.2.2021
Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk fortsätter 22.2.2021 – ett nytt vaccinationsställe öppnas i Lappträsk församlingshems lokaler

Coronavaccinationer för invånare i Lovisa och Lappträsk fortsätter 22.2.2021. Vaccinationstid ska beställas på förhand. Vaccineringen är avgiftsfri.

Det finns två vaccinationsställen:

busstationens lokaler i Lovisa, Mannerheimgatan 14, 07900 Lovisa
Lappträsk församlingshem, Lappträskvägen 24, 07800 Lappträsk.
Invånare i Lovisa och Lappträsk kan använda sig av vardera vaccinationstället.

Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 9–14. OBS! Vi svarar på numret så länge det finns lediga tider kvar att reservera.

Vaccinationstur vecka 8

80 år fyllda personer
personer i ålder 65-69 år med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom. Till denna riskgrupp hör personer som genomgått
organtransplantation eller stamcellstransplantation
och personer med

cancersjukdom under aktiv behandling
svår störning i immunförsvaret
svår kronisk njursjukdom
svår kronisk lungsjukdom
läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
Downs syndrom.
Närmare information om riskgrupperna finns på THL:s webbplats, vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom.

Det finns lediga vaccinationstider för 80 år fyllda personer vecka 8 (situationen 22.2.2021). Vaccineringer sker på vaccinationsstället i Lappträsk.

Det finns lediga vaccinationstider tider för 65-69 år fyllda personer vecka 8 (situationen 22.2.2021). Vaccineringen sker på både på vaccinationsstället i Lovisa och i Lappträsk.

Anvisningar inför vaccinationen:

 • Kom inte till vaccination ifall du har symptom som tyder på coronavirusinfektion!
 • Du får komma till vaccineringsstället tidigast 10 minuter före din vaccinationstid, efter vaccineringen ska du stanna kvar för observation i 15 minuter.
 • Du kan ha med en ledsagare.
 • Vaccinet ges i överarmen, beakta detta i klädseln.
 • Ta med FPA-kortet eller identitetsbevis.
 • Det finns vaccin endast för de personer som har beställd tid.
 • Kom ihåg munskydd och säkerhetsavstånd!

19.2.2021 
Regionförvaltningsverkets beslut
Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus i kommunernas områden i Södra Finland.
Inomhus och i avgränsade områden utomhus kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 (sex) personer emellertid ordnas under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 september 2020 (bilaga 1).

Beslutet är i kraft under perioden 22.2.2021–14.3.2021.

Päätös_ TTL58 § HUSalue 220221-140321

Ohje yleisötilaisuuksiin yleisiin kokoontumisiin ja julkisten tilojen käyttöön 21.9.2020

Info 19.2.2021
De nuvarande begränsningarna och rekommendationerna som kommunen tidigare utgett gäller fortfarande t.o.m den 1.3.2021.

Den regionala samordningsgruppen i Nyland, huvudstadsregionens koordinationsgrupp och THL har gett rekommendationer till Regionförvaltningsverket om begränsningar för officiella tillställningar och allmänna sammankomster. Tillställningar med högst 6 personer är tillåtna istället för nuvarande 10 personer. Minskningar av personmängden anses nödvändiga för att begränsa det svåra epidemiläget och för att minska antalet sammankomster och möten. Av evenemang på upp till 6 personer bör endast de nödvändigaste ordnas, såsom lagstadgade bolagsstämmor och föreningsmöten, och vid dessa även på distans om det är möjligt. Regionförvaltningsverket fattar beslut om ärendet.

Lappträsk kommun förbereder att öppna hobbyaktiviteter för barn och ungdomar inomhus, eventuellt efter 1.3 om coronasituationen tillåter. Hobbyer för barn och ungdomar kommer inte att öppet öppnas. I Öppnandet sker i enlighet med strikta riktlinjer för hälsosäkerhet bl.a. beaktas gruppstorleksgränser.
Ledningsgruppen följer ständigt med epidemisituationen och om situationen förändras är vi snabbt redo att omvärdera de riktlinjer som gjorts.

Ett tryggt sportlov till Er Alla.

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun

19.2.2021
Coronavaccinationerna för invånare i Lappträsk och Lovisa fortsätter 22.2.2021 – man kan också beställa tid elektroniskt.
Vaccinationstid ska beställas på förhand. Vaccinationerna sker i busstationens lokaler i Lovisa, Mannerheimgatan 14, 07900 Lovisa. Vaccineringen är avgiftsfri.
Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 9–14. OBS! Vi svarar på numret så länge det finns lediga tider kvar att reservera.

Vaccinationstur vecka 8
80 år fyllda personer
Det finns lediga tider för 80 år fyllda personer (situationen 19.2.2021)

Även vaccinationerna av personer i ålder 65-69 år som hör till en riskgrupp kommer eventuellt att fortsätta vecka 8. Tidsbeställningen öppnas genast då vaccinationsleveranserna säkerställs.

Anvisningar inför vaccinationen:

 • Kom inte till vaccination ifall du har symptom som tyder på coronavirusinfektion!
 • Du får komma till vaccineringsstället tidigast 10 minuter före din vaccinationstid, efter vaccineringen ska du stanna kvar för observation i 15 minuter.
 • Du kan ha med en ledsagare.
 • Vaccinet ges i överarmen, beakta detta i klädseln.
 • Ta med FPA-kortet eller identitetsbevis.
 • Det finns vaccin endast för de personer som har beställd tid.
 • Kom ihåg munskydd och säkerhetsavstånd!

11.2.2021
Lovisa gymnasier övergår delvis till närundervisning från och med 15.2.2021 – de övriga kommunspecifika coronarestriktionerna förlängs till 28.2.2021
Lovisa stad har beslutat förlänga de kommunspecifika coronarestriktionerna och -rekommendationerna till 28.2.2021, dock med några förändringar.
Gymnasierna i Lovisa övergår delvis till närundervisning från och med 15.2.2021. Den grundläggande utbildningen ordnas fortfarande helt och hållet som närundervisning.
Från och med 1.2.2021 kan hobbyverksamhet för barn i grundskoleålder samt yngre barn ordnas inomhus i lokaler som förvaltas av staden. Närmare information om ordnandet av hobbyverksamhet för barn och unga finns på Lovisa stads webbsida.

Aktuellt om coronaviruset:
Avbrottet i hobbyverksamheten för vuxna (över 18-åringar) såväl inomhus som utomhus fortgår till 28.2.2021. Hobbyverksamheten för under 18-åringar kan fortsätta utomhus förutsatt att man beaktar Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om att det ska vara möjligt för dem som deltar eller följer med barnet eller ungdomen att undvika närkontakt med varandra.
Besöksförbudet på hälsocentralens avdelning fortsätter fram till 28.2.2021.
Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut om att med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar förbjuda alla offentliga sammankomster och evenemang inom- och utomhus gäller 1–28.2.2021.
Detaljerad information om gällande begränsningar och rekommendationer finns på Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset.

8.2.2021
Coronavirusprovtagningsstället i Lovisa flyttas till hälsostationens innergård 11.2.2021

Coronavirusprovtagningen i Lovisa flyttar till en annan plats. Från och med torsdag 11.2.2021 tas coronavirusproven i en gul barackbyggnad som står på Lovisa hälsostations innergård, Öhmansgatan 4.
Provtagningen går till så att de klienter som beställt en tid parkerar sin bil eller annat fordon på parkeringsplatsen och går till baracken till fots. Coronavirusprovet tas inne i baracken.
Anvisningar om ankomsten till coronavirusprovtagningen ges i samband med tidsbeställningen. HUSLAB har hand om provtagningen i Lovisa.
Coronavirusprovtagning endast med tidsbeställning
Om du misstänker att du blivit smittad av coronavirus, boka tid för coronavirusprovtagning elektroniskt på adressen koronabotti.hus.fi.
Du kan också göra en elektronisk bedömning av vårdbehovet via e-tjänsten Klinik. Vi strävar efter att svara på meddelanden som skickats in före klockan 15 inom samma vardag.
Ifall du inte kan uträtta dina ärenden elektroniskt, kan du ringa Lovisa hälsovårdscentral, tfn 019 505 13 00, vardagar klockan 8–16. Övriga tider kontakta Jourhjälpen, tfn 116 117. Coronavirusprov tas endast med tidsbeställning.

Mer information till medier: Ledande läkaren vid Lovisa stad Marika Ylärakkola, tfn 040 665 18 25, marika.ylarakkola@loviisa.fi

8.2.2021
Coronavaccinationer av 80 år fyllda invånare i Lovisa och Lappträsk börjar 11.2.2021
Coronavaccinationer av 80 år fyllda invånare i Lovisa och Lappträsk inleds 11.2.2021. Vaccinationstid ska beställas på förhand. Vaccinationerna sker i busstationens lokaler i Lovisa, Mannerheimgatan 14, 07900 Lovisa. Vaccineringen är avgiftsfri.

Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ tid genom att ringa 0444 555 360 vardagar klockan 9–11, tidsbeställningen öppnas tisdag 9.2.2021. Vi svarar på numret så länge det finns lediga tider kvar att reservera. Den elektroniska tidsbeställningen tas i bruk i ett senare skede då det finns ett större antal tider att reservera.

OBS! Denna vecka (vecka 6) får vi endast cirka 50 vaccindoser. Vaccin levereras varje vecka, vi informerar om vaccinationstidtabeller och vilka befolkningsgrupper som står i vaccineringstur vartefter vaccinleveranserna säkerställs.

Anvisningar inför vaccinationen

Kom inte till vaccination ifall du har symptom som tyder på coronavirusinfektion!
Du får komma till vaccineringsstället tidigast 10 minuter före din vaccinationstid, efter vaccineringen ska du stanna kvar för observation i 15 minuter.
Du kan ha med en ledsagare.
Vaccinet ges i överarmen, beakta detta i klädseln.
Ta med FPA-kortet eller identitetsbevis.
Det finns vaccin endast för de personer som har beställd tid.
Kom ihåg munskydd och säkerhetsavstånd!

Info 29.1.2021
Coronasituationen i Finland och Nyland har försämrats avsevärt.

Lappträsk håller fast vid nästan alla begränsningar men öppnar barn- och ungdomsarbete utomhus.

Coronaläget har försämrats avsevärt i Finland och Nyland under den senaste tiden. Antalet infektioner, exponeringar och symptomfria infektioner har ökat. Också virusvarianten har dykt upp i en snabbare takt.

Baserat på beslutet från regionförvaltningsverket och rekommendationerna från social- och hälsovårdsministeriet kommer begränsningarna att fortsätta i Lappträsk kommun fram till slutet av februari. Ur barnskyddsperspektiv är det dock viktigt att under en långvarig pandemi erbjuda barn och ungdomar stöd i dessa exceptionella tider. I Lappträsk kommun öppnas således möjligheten, under vissa strikta gränsvillkor, för utomhusaktiviteter för personer under 20 år och för ungdomsarbete. I synnerhet är det viktigt att nå barn och ungdomar som lider av den nuvarande situationen. Man bör dock beakta att virusvarianten också sprider sig snabbt bland barn och ungdomar, dvs. situationen har försämrats avsevärt sedan våren 2020.

I kraft varande begränsningar och rekommendationer i Lappträsk kommun

Alla kommunens idrottsutrymmen är stängda (konditionssalen, pakkaamo, idrottshallarna). Det rekommenderas att privata aktörer stänger motsvarande idrotts- och fritidsutrymmen.
All organiserad hobbyverksamhet (även konstutbildning) inomhus har avbryts. Alla turer på uteplaner för hobbyverksamhet för över 20-åringar har ställts in. Det rekommenderas att privata aktörer gör motsvarande.
Evenemang inom kulturväsendet ordnas inte
Det rekommenderas fortsättningsvis användning av ansiktsmasker för alla personer som besöker kommunens enheter. Det betyder t.ex. personer som hämtar och söker barn från daghemmet samt också kommunens egen personal när de besöker andra enheter än den egna.
Lappträsk kommun arbetar i huvudsak på distans i alla sådana uppgifter där det tillfälligt är möjligt. Personalen föjer rekommendationer för säkerhetsavstånd och användning av ansiktsmask.
Barn- och ungdomsarbete under exceptionella omständigheter

Ungdomsarbete
Ungdomsarbete kan organiseras utomhus i grupper på upp till 10 personer.

Hobbyer för barn och ungdomar
Kommunen kommer att börja organisera utomhusaktiviteter för barn och ungdomar under 20 år när följande villkor är uppfyllda:

– I verksamheten följer man hälsosäkerhetsinstruktionen givna av myndigheterna.
– Hobbygruppens storlek anpassas så att deltagarna kan hålla ett säkerhetsavstånd.
– Arrangören av aktiviteten (t.ex. skolor, ungdomstjänster) ansvarar för anpassning och övervakning av gruppstorlek och för övervakning av andra instruktioner.
– Hobbyaktiviteter för barn och ungdomar i enlighet med Lappträsk-hobbymodell startas utomhus med hänsyn till de begränsningar som beskrivs ovan.
Motivet för förändringen är att se på barns och ungdomars situation som helhet med hänsyn till de långsiktiga effekterna av begränsningar för barn och ungdomars allmänna välbefinnande.

Grundutbildning
Lappträsk kommun rekommenderar att sjätte klassen i grundutbildningen fortsätter att använda ansiktsmasker. Rekommendationen genomförs stegvis, oavsett ålder för de enskilda eleverna. När det gäller en sammanslagen klass där både femte och sjätte klassens elever studerar rekommenderas användning av mask i hela undervisningsgruppen. Ansiktsmask rekommenderas också att användas under skoltransport. Skolor sköter om anskaffning av ansiktsmasker för eleverna.

Bibliotekstjänster
Biblioteket kommer att fortsätta bokkasstjänsten till slutet av februari. Böcker kan hämtas som upphämtningstjänst från bibliotekets tambur enligt överenskommelse.

Kommunkansliet
Kommunkansliet betjänar kunderna i huvudsak per e-post kunta@lapinjarvi.fi och per telefon 019 510 860. Kommunkansliet är stängt t.o.m den 28.2.2021.

Vädjan
Fortfarande ber vi att företag deltar i att bekämpa spridningen av coronaviruset och använder ansiktsmask i kundbetjäning. Genom att använda ansiktsmask skyddar du dina kunder och dig själv samt säkerställer verksamheten i ditt eget företag och förhindrar spridning av pandemin.

Uppföljning
Ledningsgruppen i Lappträsk kommun följer noggrant med utvecklingen av coronasituationen och vidtar nödvändiga åtgärder vid behov.

Ta hand om varandra – börja med dig själv! Och kom ihåg att använda ansiktsmasker, säkerhetsavstånd, följa rekommendationer och handhygien.

Lappträsk kommun

27.1.2021
REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS BESLUT OCH MOTIVERING 27.1.2021
Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 (tio) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade
områden utomhus under förutsättningen att man för att trygga säkerheten i dem följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020 (bilaga 1).

Det här föreläggandet är i kraft under tiden 1.2.2021–28.2.2021.

Esavi päätös TTL 58 § HUSalue 0102-_LE_SV (1)

Bilaga 1 anvisning UKM_THL

26.1.2021 
Den webbaserade tidsbokningen för coronavirusvaccinationer öppnades i Nyland – tidsbokningen för Lovisa och Lappträsk är inte ännu öppen
Lovisa stad meddelar 26.1.2021
Tidsbokningstjänsten för coronavirusvaccinationer har öppnats på adressen coronavaccinbokning.fi. Tjänsten är gemensam för kommunerna i Nyland och den fungerar enligt självbetjäningsprincipen. Vaccinationstiderna för Lovisa stad och Lappträsk kommun införs i tjänsten när tidtabellen blir klarare. Inledandet av massvaccinationerna beror på det när vi får tillräckligt med vacciner till Lovisa. Syftet är att i år inleda massvaccinationerna av invånarna i Lovisa och Lappträsk med personer som fyllt 80 år och dem som är äldre än detta.
– Vi kan tyvärr inte ännu berätta tidpunkten för när massvaccinationerna inleds, i och med att vi inte har exakta uppgifter om leveranstidtabellerna för vaccinerna, berättar Lovisa stads ledande läkare Marika Ylärakkola.
För närvarande vaccineras det i Lovisa och i Lappträsk 80 år fyllda hemvårdsklienter. Vaccinationerna av klienter i kommunala och privata omsorgsenheter för äldre fortsätter också. Vaccineringsordningen baserar sig på Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar om ordningen för coronavirusvaccinationer.
Utöver den webbaserade tidsbokningen kommer vi i Lovisa dessutom att öppna ett separat telefonnummer för tidbokningar. Vi berättar på stadens webbtjänst och kanaler för sociala medier samt i de lokala medierna om tidsbokningen och vaccinationstidtabellen då uppgifterna blivit mer detaljerade.

Aktuella uppgifter om coronavirusvaccinationerna i Lovisa och Lappträsk finns på webbadressen loviisa.fi/sv/coronavaccination.
Ytterligare uppgifter för medierna: Lovisa stads ledande läkare Marika Ylärakkola, tfn 040 665 18 25, marika.ylarakkola@loviisa.fi

21.1.2021 
Coronavaccinationerna har inletts för Lovisas och Lappträsk del.
Coronavaccinationerna har inletts i de östnyländska kommunerna, vaccinationerna pågår åtminstone hela våren. Vaccinationerna genomförs enligt den nationella ordning som anges av THL. Tidtabellen påverkas av mängden vaccin i de vaccinpartier som anländer till Finland. Vaccinationstidtabellerna är riktgivande, noggrannare vaccineringstidtabeller görs upp vartefter vaccin blir tillgängligt. Läs mera här.
Massvaccinationerna kommer att inledas för 80 fyllda troligtvis i slutet av januari. Vi kommer att öppna ett skilt telefonnummer för tidsbeställning. Närmare information om tidsbeställning och vaccineringstidtabell hittas senare på stadens webbtjänst samt via lokalpressen.

Info 12.1.2021
– Användning av ansiktsmask i Lappträsk grundutbildning.

Institutionen för hälsa och välfärd (THL) har utfärdat (när THL ändrade sin rekommendation för användandet av ansiktsmask fredagen den 8 januari 2021) en rekommendation om användning av ansiktsmasker i grundutbildningen från och med årskurs 6. Bakom rekommendationen är Världshälso-organisationens WHO:s rekommendation att 12-åringar och äldre ska följa principerna för rekommendationer för användandet av ansiktsmask för vuxna. I grundutbildningen införs rekommendationen att använda ansiktsmask klassvist, oavsett ålder för de enskilda eleverna.
I Lappträsk har användandet av ansiktsmasker införts tisdagen den 12 januari 2021. Ansiktsmasker används under skoltransporter och lektioner. Det finns ingen anledning till att bära en ansiktsmask under raster och utomhuslektioner. Skolpersonal bär också ansiktsmask.
Kommunen erbjuder och står för kostnaderna för alla 6:e klassister, eftersom undervisningen är obligatorisk och kostnadsfri. Eleverna kan använda sin egen mask om de vill.
Eftersom detta är en rekommendation kan det inte förutsättas att eleverna bär en ansiktsmask. Det bör uppmuntras till användning av ansiktsmask och användandet instrueras för att förhindra spridningen av pandemin så effektivt som möjligt. Ansiktsmaskerna delas ut i skolan. Masken ombeds också användas under skoltransport. Användningen av masker lärs ut i skolorna.

Direktör för bildningsväsendet
Lappträsk kommun

Instruktioner för användning av ansiktsmasken:
Tvätta eller desinficera händerna innan du sätter på dig en ny eller ren mask.
Sätt masken på ansiktet i god tid innan du stiger av eller på skoltransporten.
Se till att masken sitter tätt i ansiktet och täcker munnen, näsan och hakan.
Rör inte vid masken, flytta den inte under hakan eller upp i pannan under användning.
Om du vidrör masken under användning, tvätta eller desinficera händerna före och efter beröring.
Bär inte den använda masken igen.
Byt ut masken om den blir våt eller smutsig.
Ta bort masken med rengjorda händer genom att ta tag i dess remmar. Vidrör inte maskens utsida.
Lägg engångsmask direkt i papperskorgen efter användning och den återanvändbara tygmasken i en plastpåse eller direkt i tvättmaskinen.
Tvätta eller desinficera händerna efter att masken tagits bort.

9.1.2021
Musikinstitutet informerar: restriktionerna fortsätter till och med 31.1.2021
Enligt stadens beslut fortsätter musikinstitutets undervisning på distans ända tills 31.1.2021 och musikinstitutets utrymmen är stängda. Musiklekskoleundervisningen på daghem i Borgå, Lovisa och Sibbo samt i Omenapuun päiväkoti och Päiväkoti Voltti i Mäntsälä fortsätter normalt. Övrig musiklekskoleverksamhet fortsätter på distans.

Mera info:
rektor Felix von Willebrand, 0400 963 053, felix.von.willebrand@porvoo.fi
biträdande rektor Maire Aakko, 0404899 578, maire.aakko@porvoo.fi
biträdande rektor Johanna Lönnfors, 0404899 582, johanna.lonnfors@porvoo.fi
biträdande rektor Sauli Tyni, 0404899 581, sauli.tyni@porvoo.fi

Info 8.1.2021

Lappträsk kommun fortsätter med begränsningar och rekommendationer p.g.a. corona fram till den 31.1.2021.

Följande begränsningar har förlängts enligt rekommendation av Regionförvaltningsverket i Södra Finland till den 31.1.2021:

– Ungdomsarbetet fungerar endast på distans som digiunkkan.
– Alla kommunens idrottsutrymmen är stängda (konditionssalen, pakkaamo, idrottshallarna). Det rekommenderas att privata aktörer stänger motsvarande idrotts- och   fritidsutrymmen.
– All organiserad hobbyverksamhet inomhus (även konstutbildning) och utomhus, hobbyverksamhet för över 20-åringar har avbryts. Alla turer på uteplaner för   hobbyverksamhet för över 20-åringar har ställts in. Det rekommenderas att privata aktörer gör motsvarande.
– Biblioteks- och kulturtjänster arrangeras på ett annorlunda sätt så att biblioteket övergår till upphämtningstjänst och tjänsten ges på distans,
– Evenemang inom kulturväsendet ordnas inte
– Det rekommenderas fortsättningsvis användning av ansiktsmasker för alla personer som besöker kommunens enheter. Det betyder t.ex. personer som hämtar och söker   barn från daghemmet samt också kommunens egen personal när de besöker andra enheter än den egna.
– Lappträsk kommun arbetar i huvudsak på distans i alla sådana uppgifter där det tillfälligt är möjligt. Personalen föjer rekommendationer för säkerhetsavstånd och  användning av ansiktsmask.
– Vi tar inte emot gäster i kommunens utrymmen, förutom Tallmogården. Besök på äldreboende enheter sker alltid enligt överenskommelse med vårdpersonalen per telefon,  endast 1 gäst åt gången/klient.

Kommunkansliet betjänar kunderna i huvudsak per e-post kunta@lapinjarvi.fi och per telefon 019 510 860. Kommunkansliet är stängt t.o.m den 31.1.2021.

Vi rekommenderar fortfarande starkt att inga sammankomster eller familjefester med mer än 10 personer ordnas.

Fortfarande ber vi att företag kommer med att bekämpa spridningen av coronaviruset och använder ansiktsmask i kundbetjäning.

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun följer noggrant med utvecklingen av coronasituationen och tar till nödvändiga åtgärder vid behov.

Regionförvaltningsverkets beslut 5.1.2021
Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjuk-vårdsdistrikt.
Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 (tio) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man för att trygga sä-kerheten i dem följer undervisnings- och kulturministeriets och In-stitutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020 (bilaga 1).

Det här föreläggandet är i kraft under tiden 11.1.2021–31.1.2021.

Läs hela beslutet här: ESAVI päätös TTL 58 § HUSalue 1101-31012021_SV. FINAL

Bilaga 1 anvisning UKM_THL


Regionförvaltningsverkets beslut 15.12.2020

Beslutet gäller alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inom- och utomhus. Beslutet kan läsas på regionförvaltningsverkets nätsidor under offentliga delgivningar:
på svenska: http://www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot
SV_ESAVI päätös TTL 58 § yleisötilaisuudet HUS-alueella 19.12.2020-10.1.2021

Info 15.12.2020
Begränsningar och rekommendationer på grund av coronapandemin i Lappträsk fram till den 10.1.2021
En invånare i ett privat vårdhem som erbjuder dygnetruntvård i Lappträsk smittades förra veckan av coronaviruset. Smittkedjan har spårats. Invånaren har inte varit i kontakt med andra invånare. Enligt bedömningen från läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar har omfattande tester tagits på både invånarna i den lilla enheten i fråga samt den utsatta personalen. Inga flera fall av smitta eller vidare smitta har upptäckts i dessa screeningtester. De exponerade har satts i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Situationen övervakas aktivt och vid behov fortsätter testningen på bedömning av läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar. För att trygga invånarnas integritet berättar vi inte närmare vilken enhet det gäller. Närstående till invånarna och personalen har kontaktats och fått direktiv om tillvägagångssätten i ärendet.

För att förhindra spridning av infektioner uppmanar vi kommuninvånarna att följa begränsningarna och rekommendationerna.

Följande begränsningar har förlängts till den 10.1.2021:
· Ungdomsarbetet fungerar endast på distans som digiunkkan
· Alla kommunens idrottsutrymmen är stängda (konditionssalen, pakkaamo, idrottshallarna). Det rekommenderas att privata aktörer stänger motsvarande idrotts- och fritidsutrymmen
· All organiserad hobbyverksamhet inomhus (även konstutbildning) och utomhus, hobbyverksamhet för över 20-åringar har avbryts. Alla turer på uteplaner för hobbyverksamhet för över 20-åringar har ställts in. Det rekommenderas att privata aktörer gör motsvarande
· Biblioteks- och kulturtjänster arrangeras på ett annorlunda sätt så att biblioteket övergår till upphämtningstjänst och tjänsten ges på distans
· Evenemang inom kulturväsendet ordnas inte
· Det rekommenderas fortsättningsvis användning av ansiktsmasker för alla personer som besöker kommunens enheter. Det betyder t.ex. personer som hämtar och söker barn från daghemmet samt också kommunens egen personal när de besöker andra enheter än den egna
· Lappträsk kommun arbetar i huvudsak på distans i alla sådana uppgifter där det tillfälligt är möjligt. Personalen föjer rekommendationer för säkerhetsavstånd och användning av ansiktsmask
· Vi tar inte emot gäster i kommunens utrymmen, förutom Tallmogården. Besök på äldreboende enheter sker alltid enligt överenskommelse med vårdpersonalen per telefon, endast 1 gäst åt gången/klient. Kommunkansliet betjänar kunderna i huvudsak per e-post kunta@lapinjarvi.fi och per telefon 019 510 860

Kommunkansliet är stängt t.o.m den 10.1.2021.
Vi rekommenderar fortfarande starkt att inga sammankomster eller familjefester med mer än 10 personer ordnas.
Fortfarande ber vi att företag kommer med att bekämpa spridningen av coronaviruset och använder ansiktsmask i kundbetjäning.
Ledningsgruppen i Lappträsk kommun följer noggrant med utvecklingen av coronasituationen och vidtar nödvändiga åtgärder vid behov

11.12.2020
Borgå stad informerar. Coronavaccineringarna kommer i gång i början av året.
Coronavaccineringarna håller på att komma i gång i Finland stegvis efter årsskiftet. Också Borgå stads social- och hälsovårdstjänster bereder sig på att kunna starta vaccineringarna genast när vaccinet finns att få. I den första fasen ges också vaccineringarna för första vaccineringsmålgrupperna i Sibbo, Lovisa, Lappträsk och Askola i Borgå. Turordningen för vaccineringarna följer den nationella linjen. Först vaccineras personalen som deltar i vården av coronapatienter, personalen som deltar i vården av äldre samt äldre personer och personer som har sjukdomar som utsätter dem för allvarlig coronavirussjuka. Vaccineringarna i Östra Nyland är centraliserade till Borgå

Kylförvaring av vacciner som används i den första fasen är utmanande och social- och hälsovårdsministeriet har därför gett sjukvårdsdistrikt och kommuner anvisningar om att vaccineringarna ska ordnas i tillräckligt stora enheter i den offentliga hälsovården eller företagshälsovården. På grund av detta ordnas vaccineringarna i den första fasen för första vaccineringsmålgrupperna i Sibbo, Lovisa, Lappträsk och Askola i Borgå.
– I dagsläget ser det ut som om att coronavaccineringarna kan påbörjas efter årsskiftet. Under våren och sommaren ordnas vaccineringar stegvis till alla medborgare. Detta är en stor operation som planeras och ordnas noggrant. På samma sätt som vaccineringar för säsonginfluensa måste coronavaccineringarna också ordnas med tidsbeställning så att rusning kan undvikas, berättar Borgås social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

I senare vaccineringsfaser kan vaccineringsarrangemangen också förändras. Närmare information om vaccineringar ges separat när vaccinet finns att få och vaccineringstider kan beställas. Coronavirusvaccineringen är frivillig

Coronavaccinens effekt och säkerhet testas hos tiotusentals människor innan de kan godkännas för användning. Innan vaccinet kan distribueras i Finland måste det ha ett försäljningstillstånd i Europa. Tillståndet ges av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Beviljande av försäljningstillståndet beror på forskningsresultat och ett godtagbart förhållande mellan vaccinets för- och nackdelar.
– Det är viktigt att så många som möjligt låter vaccinera sig mot coronan, så att det uppstår ett brett skydd mot coronaviruset och vi kan återgå till normalare liv på arbetsplatser och i hobbyer. Vaccineringen är ändå frivillig, fortsätter Silvennoinen.
– Det sprids ändå alltid felaktig information om vacciner, och även i Borgå har det till postlådor delats ut vaccinkritiskt material. Vacciner har forskats och testats och de godkänns för användning först efter flera faser. Risken för eventuella biverkningar är marginell, och vetenskapsmän och forskare inom medicin anser att vaccinet är tryggt, berättar chefläkare Kati Liukko.

 THL:s informationspaket om coronavacciner: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/vacciner-och-coronaviruset

Hur vacciners säkerhet undersöks: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/information-om-vaccinationer/vanliga-fragor-om-vaccinationer/hur-undersoks-vaccinernas-sakerhet

10.12.2020
Invånare på privat vårdenhet i Lappträsk har smittats av coronaviruset
En invånare i ett privat vårdhem som erbjuder dygnetruntvård i Lappträsk har smittats av coronaviruset. Detta är det första konstaterade fallet av smitta hos en invånare i en vårdenhet i Lappträsk.
Spårning av smittkedjan pågår. Invånaren har inte varit i kontakt med de övriga invånarna. Läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar bedömer vilka i den ifrågavarande enheten som kommer att testas.
För att trygga invånarnas integritet berättar vi inte närmare vilken enhet det gäller. Närstående till invånarna och personalen kommer att kontaktas och de får direktiv om tillvägagångssätten i ärendet.

4.12.2020
Många nya coronasmittor i Lappträsk – kom ihåg rekommendationerna! 
Läs hela 4.12.2020  informationsbrevet via denna länk.

3.12.2020 
Borgånejdens musikinstitut informerar: Musikinstitutet övergår till distansundervisning 30.11.-20.12.2020
ligt Borgå stads beslut avbryts alla hobbyverksamhet inomhus och musikinstitutet övergår till distansundervisning i alla verksamhetspunkter under tiden 30.11-20.12. Det här gäller musikinstitutets hela undervisning (både individuell och gruppundervisning) samt övrig verksamhet. Distansundervisningen förverkligas huvudsakligen enligt läsordningen. Mera info av den egna läraren.
Musikinstitutets kansli betjänar endast per telefon 019 520 2549 och e-post musiikkiopisto@porvoo.fi.
Biträdande rektorerna är anträffbara per telefon och e-post:
Maire Aakko 040 4899 578, maire.aakko@porvoo.fi Borgå, Askola
Johanna Lönnfors 040 4899 582, johanna.lonnfors@porvoo.fi Lovisa, Lappträsk, Sibbo
Sauli Tyni 040 4899 581, sauli.tyni@porvoo.fi Mäntsälä, Pukkila, Borgnäs

Mera info:
rektor Felix von Willebrand 040 963 053, felix.von.willebrand@porvoo.fi
biträdanderektor Maire Aakko 040 4899 578, maire.aakko@porvoo.fi
https://www.porvoo.fi/uusia-koronarajoituksia-ja-suosituksia-porvooseen-27112020

3.12.2020
Lappträsk kommuns information om koronaläget
Lappträsk kommun ger allmän information om coronaläget via sin webb-plats och facebook samt noggrannare information direkt till berörda parter. För skolornas och daghemmets del ger vi information via elevdatasystemet Wilma. Till övriga delar ger vi information åt kunderna direkt via enheterna eller per telefon. I vår information beaktar vi integritet gällande individernas hälsouppgifter. Vi ger information endast i den utsträckning informationen är av allmänt intresse och inte kränker den personliga integriteten.

2.12.2020 
Besöksförbud på Lovisa hälsocentrals avdelning
Coronavirusläger har försvårats i hela landet, men speciellt i Nyland, Nyland befinner sig i epidemins spridningsfas. Besök på hälsocentralens avdelning utsätter både personal och patienter för eventuell coronavirussmitta. För att garantera våra patienters och arbetstagares trygghet har vi beslutat om besöksförbud på hälsocentralens avdelning för tiden 5.12 – 20.12.2020. Besöksförbudet gäller inte anhöriga till patienter i terminalvård, om dessa besök kommer man skilt överens om med vårdpersonalen.
Besöksdirektivet uppdaterat 26.11.2020 av Lovisa pandemistyrgrupp

Meddelande 29.11.2020. Coronasmitta i Trolldalens daghem
Det har uppdagats coronasmitta i Trolldalens daghem. En daghemsgrupp har försatts i karantän. Enligt hälsovårdsmyndigheterna har både barn och personal exponerats för smitta.
Hälsovårdsmyndigheterna tar personligen kontakt med personerna som blivit exponerade för smitta. Samtidigt ger de direktiv gällande karantänen. Barnen kan återvända till daghemmet om de inte har haft symptom under karantäntiden.

Om ingen kontakt tagits, har hälsovårdsmyndigheterna bedömt att ingen exponering skett. Därför kan barn som inte blivit exponerade komma till daghemmet i normal ordning.
För att skydda personernas integritet ger Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna ingen ytterligare information i fallet.

Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna följer noggrant med läget i Trolldalens daghem och kommunen ger mera information om läget förändras.

Pia Aaltonen
Direktör för bildningväsendet

27.11.2020
Regionförvaltningsverket informerar
Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer förbjuds i Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden från och med måndagen den 30 november – bara absolut nödvändiga mindre tillställningar kan ordnas med särskilda arrangemang. Länk till meddelandet.

26.11.2020
Fler begränsningar och rekommendationer på grund av coronapandemin i Lappträsk
På grund av den försämrade coronapandemisituationen kommer fler begränsningar och rekommendationer att träda i kraft i Lappträsk. Rekommendationerna och begränsningarna är i kraft till och med 18.12.2020.
Alla offentliga tillställningar inomhus och utomhus kommer att förbjudas av Regionalförvaltningsverket. Obs. Regionförvaltningsverkets beslut ges sannolikt denna vecka. Närmare information ges omgående, då beslutet sänts till kommunen. Förbudet träder i kraft med det samma.
Det rekommenderas att privata sammankomster inte hålls. En privat sammankomst betyder också familjetillställningar. Ett undantag från rekommendationen är att små (upp till 10 personer) minnesstunder som kan ordnas.
biblioteket övergår till hämttjänster och service ges på distans
ungdomsarbetet övergår till digiunkkan
konditionssalen och idrottshallerna stängs.
det rekommenderas att privata aktörer stänger liknande sport- och fritidutrymmen.
kommunen ger inte utrymmen för grupphobbyer till personer över 12 år. Det rekommenderas att privata aktörer agerar därefter. Om hobbyaktiviteter inte avbryts bör man ta hänsyn till social- och hälsovårdsministeriets instruktioner om att deltagare och de som hämtar barnen ska kunna undvika nära kontakt med varandra.
kommunen ger inte utrymmen för utbildningskurser för personer över 15 år.
kommunkansliet är stängt. Kunderna betjänas i huvudsak per e-post kunta@lapinjarvi.fi eller per telefon 019 510 860.
de tas ansiktsmasker och visir i bruk för personalen i daghemmets båda enheter och i lågstadieskolorna fr.o.m. 27.11.
de rekommenderas fortsättningsvis användning av ansiktsmasker för alla personer som besöker kommunens enheter. Det betyder t.ex. personer som hämtar och söker barn från daghemmet samt också kommunens egen personal när de besöker andra enheter än den egna.
de rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansjobb inom alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt. Ifall distansjobb inte är en möjlighet, rekommenderas det att arbetsgivaren ger instruktioner att använda ansiktsmask i alla utrymmen, fast de finns möjlighet att hålla säkerhetsavstånd. På arbetsplatserna bör man fördela lunch- och kaffepauser.
besök på äldreboende enheter sker enligt överenskommelse, endast 1 gäst åt gången/klient, men max 3/enhet. Helst inte samtidigt gäster från olika familjer. Personalen instruerar besökarna om noggrann hand- och hosthygien och förser dem med kirurisk ansiktsmask under besöket. Besökare bör hålla ett säkerhetsavstånd på 2 meter till klienten. Alltid när det är möjligt utförs besöken på verksamhetsenheten skillt i ett infektionsskyddsplanerat utrymme, där det är möjligt att ha skydd (plexiglas) mellan klienten och besökaren. Annars sker besöken i klientens eget rum, inte i gemensamma utrymmen. I enheten får besöken vara 30 minuter/gäst.
Fortfarande bör man ägna uppmärksamhet åt att minimera antalet kontakter, god handhygien och andra försiktighetsåtgärder.

Lappträsk kommun följer med läget och ger vid behov tilläggsdirektiv. Rekommendationerna och begränsningarna baserar sig på linjerdragningar av Social- och hälsovårdsministeriet, Regionförvaltningsverket och HUS´s pandemigrupp.

Reducerade bereskapsledningsgruppen i Lappträsk kommun

26.11.2020
Kommunkansliet stängt för tiden 30.11.-18.12.2020.
Kommunkansliet håller dörrarna stängda från den 30.11.-18.12.2020 p.g.a coronaviruspandemin. Kunder betjänas per telefon (kommunens tel. 019 510 860) och per e-post kunta@lapinjarvi.fi

26.11.2020
Coronainstruktioner vid äldreomsorg. Besök av klienternas närstående i verksamhetsenheten.
På besök kan man komma endast helt frisk.Besök på enheten sker enligt överenskommelse, endast 1 gäst åt gången/klient, men max 3/enhet. Helst inte samtidigt gäster från olika familjer. Personalen instruerar besökarna om noggrann hand- och hosthygien och förser dem med kirurisk ansiktsmask under besöket. Besökare bör hålla ett säkerhetsavstånd på 2 meter till klienten. Alltid när det är möjligt utförs besöken på verksamhetsenheten skillt i ett infektionsskyddsplanerat utrymme, där det är möjligt att ha skydd (plexiglas) mellan klienten och besökaren. Annars sker besöken i klientens eget rum, inte i gemensamma utrymmen. I enheten får besöken vara 30 minuter/gäst.

Chefen för verksamhetsenheten ansvarar för ordnandet av ett säkert besök och kan i en epidemisituation eller en situation där fara för epidemi är stor, bedömma möjlighet för besöken på nytt. Besök är inte alltid möjliga.
Personalen på verksamhetsenheten övervakar att besöksinstruktionerna för klientens säkerhet följs.
Situationer vid vård i livets slutskede instrueras separat om i enheterna.


Info 23.11.2020

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer som ordnas inomhus i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Beslutet är i kraft från och med måndagen den 23 november tre veckor framåt till och med den 13 december 2020. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer kan ordnas i avgränsade områden utomhus förutsatt att man följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

Utöver dessa har Lappträsk kommuns ledningsgrupp dragit följande linjer:
Hobbygruppsverksamhet för vuxna avbryts för tre veckor framåt (23.11.-13.12) i kommunens utrymmen och all hobbygruppsverksamhet begränsas till max 20 personer. Även privata aktörer rekommenderas avbryta hobbygruppsverksamheten.
I kommunens konditionssal får max 5 personer i gången vistas under tiden 23.11.-13.12.
Distansjobb rekommenderas alltid när det är möjligt. Ansiktsmask rekommenderas på jobben då inte säkerhetsavstånd kan hållas. Det rekommenderas också att man inte samlas onödigt i pausutrymmen. Alltså vi fördelar kaffe- och matpauser och ordnar inte heller andra sammankomster.
Det rekommenderas att inte privata tillställningar med över 10 personer ordnas än så länge.
Rekommendation om användning av ansiktsmask för alla personer som besöker kommunens verksamhet. Det betyder till exempel personer som för och hämtar barn till och från dagis, liksom kommunens egen personal när de besöker en annan enhet än sin egen
arbetarna i Tallmogården fortsätter använda ansiktsmask och besöken fortsätter som förut (besökaren tas emot i dörren, ansiktsmask för både besökaren och boende, besök endast i eget rum).

Lovisa stad rekommenderar ansiktsmask inom den grundläggande utbildningens årskurser 7-9 och till taxiresor. Dessutom är rekommendationen som staden gav 12.10.2020 gällande användning av ansiktsmask inom gymnasiet och ungdomsarbete fortfarande i kraft. Dessa rekommendationer gäller läroanstalternas undervisningspersonal och övrig personal (exempelvis personal som sköter bespisning, städning och underhåll).

Det ges ingen maskrekommendation till lågstadier och daghem än. Ytterligare uppmärksamhet bör ägnas åt att minimera antalet kontakter, god handhygien och andra försiktighetsåtgärder.

Lappträsk kommun övervakar noga utvecklingen av situationen och vid behov skärper åtgärderna för att förhindra spridning av infektioner.

20.11.2020 
Regionförvaltningsverket: Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer förbjuds i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt under tiden 23.11 – 13.12.2020. Länk till meddelandet.

12.11.2020 
Få och göra arbete under corona tiden – dialog på nätet den 17.11.2020 kl 10-12
Ger arbetslöshet och att få ett jobb reflektion i ditt dagliga liv? Kom med i Erätauko-dialogen som dras av kommunikationsföretagare och forskare Taneli Heikka för att diskutera arbetslöshet och jobb. Förutom arbetslösa kommer även experter från Te-byrån och arbetslivscoacher att delta i diskussionen.
Den guidade dialogen ger en möjlighet att på ett konstruktivt sätt öppna upp olika aktörers perspektiv. Ditt perspektiv behövs – bara du räcker.
Anmäl dig i förväg på kunta(at)lapinjarvi.fi eller tel 019 510 860 för att få länken till teams-mötet.

Info 29.10.2020
Lappträsk kommun kommer inte att fortsätta den två veckor långa stängningen, men om situationen förändras kommer snabba beslut att fattas. Rekommendation om ansiktsmask för besökare och inom fritidsaktiviteter.

Lappträsk kommun reagerade snabbt på de växande coronasmittorna och exponeringar genom att införa en två veckors stängningsstrategi för ett par veckor sedan. Nu är situationen mer stabil så stängningsstrategin fortsätter inte längre efter de ursprungliga två veckorna. Detta innebär att biblioteket och ungdomsväsendet öppnas och dörrarna till kommungården och idrottsanläggningarna öppnas.

Lappträsk kommun ger en rekommendation om användning av ansiktsmask för alla personer som besöker kommunens verksamhet. Det betyder till exempel personer som för och hämtar barn till och från dagis, liksom kommunens egen personal när de besöker en annan enhet än sin egen. Dessutom ger Lappträsk kommun en rekommendation att använda ansiktsmask inom fritidsaktiviteter, förutom under träning.

Det är dock bra att komma ihåg att även om restriktioner löses upp är situationen inte över, men att det krävs av kommuninvånarna att fortfarande orka fortsätta i enlighet med rekommendationerna.
-Om situationen blir värre kommer vi snabbt att gå in för liknande lösningar. Vi följer noga utvecklingen av situationen, säger kommundirektör Tiina Heikka.

Fortfarande i kraftvarande rekommendationer: Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för mer än 20 (tjugo) personer kan hållas inomhus och i avgränsade utomhusområden, förutsatt att säkerheten kan garanteras i enlighet med instruktionerna från utbildnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd den 21.9.2020. Förordningen gäller för tiden 1.11.-30.11.2020.

Användning av ansiktsmask rekommenderas för personer över 15 år:
· i kollektivtrafik
· i offentliga lokaler och under offentliga evenemang
· privata tjänstleverantörers lokaler (butiker, banker, etc.)
· i läroanstalter på andra stadiet, i högskolor och i ungdomsarbete
· i hobbyverksamhet
· på arbetsplatser då man inte kan hålla avstånd, vistas växelvis i lokaler eller inte kan fullfölja andra hygien- och säkerhetsregleringar
· för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet

Distansarbete rekommenderas i mån av möjlighet. Kommunens två veckor långa stängningsstrategi var exceptionell, men kommunens åtgärder har mottagits väl av kommuninvånarna.
-Invånarna har förstått allvaret i situationen och jag tror att detta också har bidragit till att öka förståelsen för situationen i Lappträsk. Förhoppningsvis kommer rekommendationerna att fortsätta följas så att vi kan hålla kommunens tjänster och även företagarna igång, betonar kommundirektör Heikka.
-Situationen kommer förmodligen att fortsätta länge framöver, nu är det dags för oss att lära oss att agera i denna förändrade situation och göra ansiktsmasker och säkerhetsavstånd till en del av vårt normala liv, betonar Tiina Heikka.

26.10.2020
BESLUT ENLIGT 58 § I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 (tjugo) personer som ordnas inomhus eller utomhus inom kommunerna i Helsingfors och Nylands samt Egentliga Tavastlands sjukvårdsdi-strikt.
Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 (tjugo) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man för att trygga sä-kerheten i dem följer undervisnings- och kulturministeriets och In-stitutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020. Beslutet är i kraft under tiden 1.11–30.11.2020.

21.10.2020.
Årskurs 7-9 i Harjurinteen koulu överförs till distansundervisning för perioden 20.-23.10.2020. En coronavirusinfektion och massexponering har rapporterats i högstadiet i Harjurinteen koulu. Situationen är ännu inte allvarlig. Eftersom eleverna rör sig nära varandra och matsituationerna är trånga, har utbildningschefen i samråd med pandemigruppen och rektorerna beslutat för säkerhetens skull att överföra de allmänna årsklasserna 7-9 i Harjurinteen koulu till distansundervisning för tiden 20.-23.10.2020.
-dirtributionen av mat sker via skolorna
-skolans rektor informerar lärare, eleverna och vårdnadshavaren via Wilma
-lärare informerar sina elever om lektionsarrangemang

21.10.2020
Lappträsk kommun rekommenderar att man undviker privata tillställningar för över 20 personer. Lovisa stad har utfärdat en rekommendation att privata tillställningar för över 20 personer undviks i enlighet med regeringens riktlinje den 15.10.2020. Lappträsk kommun stöder rekommendationen. Enligt ett meddelande från Lovisa stad är Lovisa och Nyland nu i ett upptrappningsfas. Förra veckoslutet konstaterades flera fall av coronavirussmitta i Lovisa, och av dem härrör merparten från en stor familjefest som hölls i Lovisa, vars gäster spridit smittan vidare. Det rekommenderade maximala antalet personer vid privata tillställningar är 20.
Nu då epidemin är i upptrappningsfas är det allt skäl att undvika att ordna stora fester och också att delta i sådana, påminner grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.


20.10.2020

Medborgarinstitutets meddelande. Medborgarinstitutets undervisning 19.10-1.11.2020. Medborgarinstitutets kurser hålls inte som närundervisning då Lappträsk kommuns utrymmen är stängda 19.10-1.11.2020. De flyttas till ett senare tillfälle eller hålls som distansundervisning. Kursdeltagare får ett meddelande om arrangemangen för den egna kursen. Undantag är kurser som hålls utomhus, de kan fortsätta normalt.
Tilläggsuppgifter: Rektor Merja Sillanpää , 040 663 2840 och vicerektor Tanja Lill-Smeds, 0440 555302

19.10.2020
Info till musikinstitutets lärare, elever och vårdnadshavare. Lappträsk kommuns utrymmen är stängda för utomstående användare under tiden 19.10.2020-1.11.2020. Det här betyder för den grundläggande konstundervisningens del i Lappträsk kommun att musikinstitutet övergår till distansundervisning eller andra utrymmen. Mera info ges av biträdande rektor Johanna Lönnfors (040-4899582, johanna.lonnfors@porvopo.fi) och byråsekreterare Jaana Ögård (040-3549003, jaana.ogard@porvoo.fi). Lärarna Marja Pohjola (marja.pohjola@porvoo.fi), Emmi-Liina Vakkuri-Johansson (emmi-liina.vakkuri-johansson@porvoo.fi) och Ilona Janney (ilona.janney@porvoo.fi) tar kontakt med sina elever om övergången till distansundervisning. Vid behov meddelar vi mera om situationen i Lappträsk.
Mera info:
Johanna Lönnfors
Musiikkiopisto Lapinjärvellä – Musikinstitutet i Lappträsk
apulaisrehtori-biträdande rektor
johanna.lonnfors@porvoo.fi
040-4899582

19.10.2020 
Avvikande från tidigare information är fullmäktiges möte och informationstillfället onsdag 21.10.2020 inte öppna för allmänheten. Detta pga det rådande coronaläget. Mötet och informationstillfället strömmas via nätet på kommunens webb-plats. Länk till strömningen publiceras på onsdagen.
Kl. 16-17 berättar vi om utvärderingsförfarandet i fråga om kommuner som har en speciellt svår ekonomisk ställning som inleddes i Lappträsk kommun i början av augusti. Utvärderingsgruppens medlemmar deltar.
Kl. 17-18 ger vi info om det ekonomiska läget. Publiken har möjlighet att ställa frågor och ge kommentarer per e-post kunta@lapinjarvi.fi samt med textmeddelande eller whats app meddelande tfn 044 722 2950. Skicka gärna din fråga på förhand.
Kl. 18 fullmäktiges möte börjar.

18.10.2020
Lappträsk kommun påbörjar en två veckor lång stängningsstrategi för att minimera coronasmittornas antal och bryta smittokedjor
Under den senaste veckan har ett flertal coronafall och separata smittokedjor uppdagats i Lappträsk. Dessutom förekommer det omfattade gruppexponeringar och flera fall av coronasmitta i Lovisa.

Lappträsk kommun förverkligar stängningsstrategin under tiden 19.10. – 1.11.2020.
– Förminskade beredskapsledningsgruppen sammanträdde på söndagen (18.10.2020) och vi konstaterade, att det är bättre att göra preventiva åtgärder än att vara för sent ute. Detta är också ett viktigt budskap åt kommuninvånarna att smittornas antal ökar snabbt och att det senast nu är läge att skydda sig för viruset, konstaterar kommundirektör Tiina Heikka.
Beredskapsledningsgruppen fattade beslut om förändringar inom serviceproduktionen för tiden.10. – 1.11.2020 enligt följande:
– Idrottsutrymmen (Kirkonkylän koulus sal, idrottshallen i Porlom, konditionssalen, Pakkaamo, idrottsplanerna) är stängda.
– Lärare och skolgångshandledare använder näs- och munskydd, Inom småbarnspedagogiken samt köks- och städtjänsterna används visir vid kundkontakter.
– Distansarbetet fortsätter beträffande de uppgifter i vilka det är möjligt.
– Städningen effektiveras ytterligare.
– Besök är inte tillåtna för Tallmogårdens del.
– Vi tar inte emot gäster i kommunens utrymmen.
– Verksamheten i Taitopaikka begränsas. Det görs inga företagsbesök och man börjar använda masker.
Dessutom kommer följande ändringar i serviceproduktionen under tiden 20.10.-1.11.2020 att föras till kommunstyrelsen för beslutsfattande:
– Kommunkansliets dörrar stängs och kunderna får service endast per telefon eller e-post.
– Biblioteket ger endast upphämtningsservice enligt beställning.
– Ungdomsutrymmets verksamhet sköts virtuellt och man övergår till digitalt ungdomsarbete.
– Förtroendemannaorganens möten förverkligas på distans.
Dessutom vädjar Lappträsk kommun till sina kommuninvånare, att man skulle använda masker enligt rekommendationerna, sköta sin handhygien, hålla trygghetsavstånd och försöka undvika sammankomster. Dessutom ger vi en stark rekommendation, ett de som för och avhämtar sina barn från småbarnspedagogikens verksamheter skulle använda ansiktsmask.
Kommunens åtgärder är ett tillägg till de allmänna åtgärder som redan har konstaterats som tex att sättas i karantän.
-Vi har ett stabilt och tryggt läge i kommunen. Jag tror att ingen vill att läget ändras. Vi har lärt oss av övriga kommuners exempel, att vidtagande av snabba åtgärder är det mest effektiva sättet att få antalet fall av smitta att sjunka. Vi vill på detta sätta bryta kedjorna i ett tidigt skede, poängterar kommundirektör Heikka.
Vi återgår till normal serviceproduktion om två veckor, om inte antalet fall av smitta ökat väsentligt.

16.10.2020
Antalet coronasmittor har ökat i Lappträsk
. Kommunens ledningsgrupp följer med läget och sammanträder vid behov med kort varsel för att fatta beslut om ändringar i kommunens serviceproduktion. Vi ger information om ändringar via våra facebook-sidor och webb-plats. Vi ber kommuninvånarna fortsättningsvis beakta rekommendationerna för att förhindra smitta. Vi ber er också uppmärksamma att karantän som ordineras av läkare inte är en rekommendation. Karantänen ska följas.
Om du misstänker coronavirussmitta: Boka en tid för drive in -coronaprovtagning på adressen https://koronabotti.hus.fi/sv/
Du kan även göra en elektronisk bedömning av vårdbehovet via https://pro.klinik.fi/contact/loviisa-terveyspalvelut
Vi svarar på meddelanden som skickas senast klockan 15 inom samma arbetsdag, på meddelanden skickade efter klockan 15 svarar vi inom nästa arbetsdag.
Om du inte kan uträtta dina ärenden elektroniskt, kan du också ringa Lovisa hälsocentral, tfn 019 505 1300 vardagar klockan 8–16
Övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117
Nödnummer 112
Nu är det läge att försäkra oss om att smittokedjorna bryts snabbt. Ha ett tryggt veckoslut!

16.10.2020
Lovisavikens skola och Haddom skola övergår till distansundervisning 20.10.2020

Lovisa stad meddelar 16.10.2020
Lovisavikens skola och Haddom skola övergår efter höstlovet till distansundervisning 20.10.2020. I båda skolor konstaterades 15.10.2020 ett fall av coronavirussmitta.
I Lovisavikens skola ges undervisningen på distans 20–23.10.2020 och i Haddom skola 20–22.10.2020.
Högstadieskolan Lovisavikens skola finns i Lovisa centrum och Haddom skola är en lågstadieskola.
Mer information: utbildningschef Timo Tenhunen, tfn 0440 555 332, timo.tenhunen@loviisa.fi

16.10.2020
Lappträsk kommuns rekommendation för hobbyverksamhet från och med 19.10.2020 för att förebygga coronavirussmittor.
Lappträsk kommun ger en rekommendation för hobbyverksamhet för att förebygga coronavirussmittor i coronavirusepidemins upptrappningsfas i enlighet med sjukvårdsdistriktets (HNS) anvisningar: Coronavirusinfektionen smittar allra lättast två dygn före och efter att symptomen börjat. För att förebygga smittning rekommenderar vi att man inom hobbyverksamhet minskar på kontakter mellan människor och att man vistas i samma lokaler.
I hobbyverksamhet, såsom idrottsföreningar, medborgarinstitutskurser, konstskolor (till exempel läroanstalter för dans, teater, musik och bildkonst), grupphobbyer (till exempel scouter samt orkester- och körverksamhet) och övriga motsvarande, ska man iaktta följande anvisningar för förebyggande av coronavirusspridning:

 • Det rekommenderas att de som deltar i hobbyverksamhet använder ansiktsmask (från grundläggande utbildningens åk 7 uppåt) för att säkerställa det att hobbyverksamheten fortsätter.
 • Man ska endast komma till hobbyverksamheten när man är frisk. Personen ska vara fullständigt symptomfri, det får inte finnas ens lindriga symptom.
 • Ansiktsmask ska användas i alla situationer utom idrott. Även i körövningar försöker man använda ansiktsmask. Amatörorkestrar bör överväga en repertoar utan blåsinstrument, de övriga ska använda ansiktsmask.
 • Alla personer som deltar i verksamheten bör använda ansiktsmask under hela evenemanget, även den eventuella publiken.
 • Det rekommenderas att hobbygruppens storlek underskrider 20 personer.
 • Verksamhet planeras så att;
  ansiktsmask används i alla situationer
  säkerhetsavstånd på två meter iakttas både inomhus och utomhus
  separata smågrupper föredras
  man undviker gemensamma träningar eller övningar grupper emellan
  man undviker att grupper blandas
  övriga sätt, så som fjärranslutning, utnyttjas i verksamheten för att förebygga coronavirussmittor
  hobbyutrustningen är personlig, men man bör sköta om desinficering av gemensamt använda redskap (såsom bollar)
  man i mån av möjlighet kommer till träningarna färdigt iklädd idrottsutrustningen – man undviker att vistas i omklädningsrum och andra gemensamma lokaler
  den som ordnar verksamheten sköter om städningen efteråt.

Det rekommenderas att man inte ordnar stora kultur- och idrottsevenemang (så som utställningar, konserter, idrottsturneringar o.d.). Om man anser att ett dylikt evenemang är absolut motiverat, bör det totala antalet deltagare begränsas till under 50 personer och evenemanget ordnas utan publik. Om det trots detta kommer publik kan evenemanganordnaren genom att meddela om det i förväg förutsätta att de som deltar i evenemanget använder ansiktsmask.

Den som ordnar evenemanget ansvarar för att på tillräckligt sätt förebygga coronavirussmittor och att säkerställa säkerheten genom att följa THL:s, Undervisnings- och kulturministeriets samt grenförbundens anvisningar https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset/gallande-begransningar.

15.10.2020
Massexponeringar av coronavirus i Haddom skola och Lovisavikens skola
. 15.10.2020. I Haddom skola och Lovisavikens skola har det uppdagats två skilda massexponeringar för coronaviruset. Haddom skolas undervisning sker på distans under tiden 20-21.10 och Lovisavikens undervisning är på distans hela nästa vecka i enlighet med utbildningschefens beslut. Läs Lovisa stads informationsbrevet via denna länk.

14.10.2020
Användning av ansiktsmask i grundtrygghetscentralens lokaler
. 14.10.2020. Covid-19 epidemin har inom Lovisa stad övergått till en accelerationsfas. På grund av pandemisituationen rekommenderar vi att du alltid använder
ansiktsmask då du uträttar ärenden på grundtrygghetscentralen. Du kommer väl ihåg att ta egen ansiktsmask med!

12.10.2020
Lovisa stads rekommendation om användning av ansiktsmask i läroanstalter och inom ungdomsarbete från och med 12.10.2020.
Covid 19-epidemin har inom Lovisa stad övergått från utgångsnivå till en accelerationsfas. På grund av detta ger Lovisa stad en rekommendation om användning av ansiktsmask även på gymnasienivå och inom ungdomsarbetet. Rekommendationen om användningen av ansiktsmask syftar till att förhindra droppsmitta via luftvägarna. Ändamålsenlig användning av ansiktsmask kan minska smittorisken genom att förhindra droppar från att spridas i omgivningen. Denna rekommendation gäller läroanstalternas elever, undervisningspersonal och övrig personal (exempelvis personal som sköter bespisning, städning och underhåll). Läs Lovisa stads informationsbrevet via denna länk.

8.9.2020
Invånarna inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden
. Lovisa- och lappträskborna har möjlighet att själv boka en tid för drive in-coronaprovtagning i Lovisa från och med onsdag 9.9.2020. Den nya tjänsten har öppnats på adressen koronabotti.hus.fi/sv där man först väljer hemkommun och sedan svarar på en symptomenkät. Därefter identifierar man sig i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat. I början kan tidsbokningstjänsten användas endast av vuxna. Tidsbokning för en annan person, till exempel barn, kan göras under ett senare angett tillfälle.
Avsikten med självbetjäningen är att avveckla långa köer på tidsbokning per telefon. Elektronisk tidsbokning via Klinik Pro fungerar normalt, likasom tidsbokning per telefon.
Bekräftelsen på tidsbokningen skickas per sms till det angivna telefonnumret och därför är det särskilt viktigt att du anger rätt telefonnummer. Också testresultatet meddelas per sms. Om resultatet är positivt ringer smittspåraren på kommunens enhet för smittsamma sjukdomar till personen som insjuknat och ställer frågor om exponeringen.
Resultaten av coronavirustesterna är också synliga på Mina Kanta-sidorna men hur snabbt informationen syns varierar beroende på organisationerna inom hälsovården och kommunerna.
Det är HUS epidemiologiska enhet och HUS IT-förvaltnings elektroniska tjänster som producerat den nya tjänsten.

7.9.2020
Avvikande från det som tidigare meddelats tas coronaboten inte i bruk måndag 7.9.2020
, utan man kan boka en tid för coronaprovtagning i Lovisa och Lappträsk via självbetjäning först senare under vecka 37. Avsikten med självbetjäningen är att avveckla långa köer på tidsbokning per telefon. Man kan ändå boka en tid per telefon också i fortsättningen. Vi meddelar närmare vecka 37 om när coronaboten ska tas i bruk. ”

6.9.2020
Förändringar i utdelning av ansiktsmasker från och med 7.9.2020.
Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade invånare i Lovisa stad och Lappträsk kommun har inletts. Vid utdelningen frågas inte efter personuppgifter eller uppgifter om förmögenhet, besöket registreras inte heller i några klientdatasystem.
Från och med 7.9.2020 utdelas ansiktsmasker enligt följande:

Lappträsk hälsogård (Lappträskvägen 27, Lappträsk) – onsdagar klockan 9–10
Lovisa grundtrygghetscentral (Öhmansgatan 4, Lovisa) – måndagar och onsdagar klockan 9–10. Utdelningen sker i vuxensocialarbetets utrymmen, ingång via innergården, dörr C2. Lovisa vuxensocialarbetets klienter kan även få ansiktsmasker i samband med ett vanligt besök.

Obs! Om du har förkylningssymptom, kan du inte komma till utdelningsplatsen för att avhämta dina ansiktsmasker. I dessa fall ber vi dej kontakta vuxensocialarbetets servicehandledning, tfn 040 667 1798. Äldre personer som inte kan ta sig till en utdelningsplats ombeds kontakta seniorservicens servicehandledning tfn 040 575 3147.

2.9.2020
Coronablinkern har nu publicerats – ladda ner applikationen till din telefon!
Smarttelefonapplikationen Coronablinkern som ska göra det lättare att bryta smittkedjor har publicerats. Nu kan du ladda ner Coronablinkern gratis till din telefon från de vanligaste appbutikerna. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

THL har uppdaterat sina instruktioner. Barn och coronaviruset. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Utdelning av ansiktsmasker inleds 24.8.2020. Se hela nyheten här.

Rekommendation om användning av ansiktsmasker från den 13.8.2020. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har utfärdat den senaste förordningen om organisering av offentliga sammankomster. Regionförvaltningsverket förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar, i kommunernas verksamhetsområde, alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer som ordnas inomhus och utomhus. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Serviceändringar i Lappträsk kommuns verksamhet från den 1.6.2020. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Företagshjälptjänsten startar också i Lappträsk. Företagshjälpet stöder nyländska företag övervinna coronakrisen.  Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Bildningsväsendet i Lappträsk Meddelande 13.5.2020 till vårdnadshavare och personal. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Öppethållningstiderna på Lovisa hälsocentrals brådskande mottagning ändras från och med 15.5.2020. Läs hela 12.5.2020 informationsbrevet via denna länk.

Upphävande av begränsningar för biblioteksnämnden. Utlåning av böcker kommer att börja på Lappträsk kommuns huvudbibliotek från den 12.5.2020. Bibliotekspersonalen svarar på samtal och e-postmeddelanden från och med den 11.5, vardagar kl 13-17. Bibliotekets övriga lokaler kommer att öppnas för allmänheten den 1.6.2020 på ett kontrollerat och gradvist sätt i enlighet med anvisningarna som ges senare av Regionförvaltningsverket.

Annullering av sommarlägret. Sommarlägret kommer inte att ordnas sommaren 2020. Istället för sommarlägret kommer ungdomsfullmäktige att organisera andra sommaraktiviteter när de begränsade åtgärderna upphävs från den 1.6.2020.

De stupades dag 17.5.2020. I år ordnas inga traditionella högtidligheter på De stupades dag i Lappträsk på grund av corona-pandemin. Det blir endast kransnedsättning av kommunen och församlingen. Kommunen och församlingen vill minnas de stupade också under undantagsförhållanden.

Ledningsgruppens meddelande 6.5.2020.  Läs hela informationsbrevet via denna länk.

I enlighet med regeringens beslut öppnas biblioteken 1.6.2020, men biblioteken tillåts låna ut böcker genast. Vi väntar på noggrannare instruktioner från Regionförvaltningsverket om hur utlåningen ska ordnas, och när det är möjligt i vårt bibliotek. Vi bereder ärendet och meddelar så snart vi har mer information.

Småbarnspedagogiken och skolorna i Lappträsk öppnar med början 14.5.2020. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Förlängd stängning av träningsanläggningarna inomhus. På grund av corona-epidemin har det varit nödvändigt att stänga kommunens idrottsanlägningar och annulera de redan beviljade turerna till Porlom idrottshall och Kirkonkylän koulus idrottshall. Konditionssalen och Pakkaamo hör också till kommunens idrottsanläggningar, där turerna också annulerats. Idrottsanläggningarna är stängda till och med 31.5.2020.

Uppdaterad information om grundtrygghetens verksamhet 28.4.2020. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Beviljande och utbetalning av stöd till ensamföretagare inleddes. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Lappträsk kommuns andra informationsbrev om situationen med coronaviruset. Läs hela informationsbrevet via denna länk SU-SV

Ansökningen av stöd till ensamföretagare öppnas tisdagen den 14.4.2020 kl 12. Regeringen har beslutat att rikta 250 miljoner euro på understöd till ensamföretagare för att få situationen som orsakas av coronapandemin på en stadigare grund. Stöd till ensamföretagare kommer at delas ut genom kommunerna. Ansökningen av stöd till ensamföretagare i Lappträsk öppnas tisdagen den 14.4.2020 kl. 12.00. Bekanta dig noga med stödvillkoren samt ansökningsanvisningarna innan du fyller i ansökningsblanketten. Stödvillkoren samt anvisningar finns på kommunens webbplats: https://www.lapinjarvi.fi/…/nari…/stod-till-ensamforetagare/ Ansökningsblanketten kommer också på tisdagen att publiceras på ifrågavarande sida.

Coronakrisen har fört med sig både bra och dåligt i Lappträsk. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Kompensering av kundavgifter inom småbarnspedagogiken fortsätter tills den 13.5.2020. Ledningsgruppen för Lappträsk kommun har godkänt tillfälliga ändringar i betalningsdirektiven för kunderna inom småbarnspedagogiken p g a coronaviruset. Barnets frånvarodagar, som meddelats tidigare under perioden 18.3.-13.5.2020 kompenseras i kundavgifterna för småbarnspedagogiken. Tilläggsuppgifter fås av chef för småbarnspedagogik Thelma Lill-Smeds, 044 742 7120

Kommunen erbjuder till elever som deltar i distansundervisning ett matpaket med råvaror som kompensation för uteblivna skolluncher.
Elevernas familjer ombeds att anmäla sitt intresse för matpaketet via ett formulär som skickas ut via Wilma. Utdelningen startar preliminärt veckan efter påsk. Matpaketer delas ut från Kirkonkylän koulu och Taitotalos kök i Porlom.

Har du eller din familj ångest, rädslor eller annat psykiskt illamående på grund av pandemikrisen? Ring Helmi telefonen 040 640 3381
vardagar kl. 8-16 eller e-post helmi.helppi@loviisa.fi, så får du kontakt till det psykosociala stödet.

Avgiftsfri butikshjälp till alla över 70 år gamla lappträskbor inleds med början 1.4. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Verksamheten på Lappträsk hälsogård förändras tillfälligt på grund av pandemisituationen; Läkare- och hälsovårdares mottagning fungerar från och med 30.3.2020 enbart via tidsbeställning. Läkarmottagning ordnas på hälsogården onsdagar, torsdagar och fredagar, hälsovårdarmottagning från måndag till fredag. Rådgivningen fungerar som tidigare.
För att förhindra spridning av coronaviruset är hälsogårdens dörr låst, ring tfn 019 5051560 för att komma in.
Obs! Du kan inte komma till hälsogården om du har förkylningssymptom! Patienter med förkylningssymptom sköts på Lovisa hälsocentral, tfn 019 505 1300 (mottagning enbart via tidsbeställning, ring alltid på förhand).

Information åt företagare i Lappträsk under koronasituationen: Företagare! Om korona-situationen har en betydande inverkan på kassaflödet i ditt företag är det mycket viktigt att du reagerar på det så snart som möjligt. Ju snabbare man reagerar, desto troligare kommer företaget också att överleva koronakrisen. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Kundtrafiken under undantagsförhållandet: Endast förhandsbeställda turer trafikeras inom kundtrafiken. Också rutter som vanligt körs enligt tidtabell (turen från Porlom på onsdagar och turen till Lovisa på torsdagar) övergår att förhandsbeställas. Över 70-åringar bör inte använda kundtrafiken, utan de bör undvika närkontakter enligt Statsrådets uppmaning. Om en person som är över 70 år gammal behöver hjälp med t.ex. att handla mat, ta då kontakt med välfärdsdirektör Tiia Gustavson: 040 4326228.
Förhandsbeställningar till kundtrafiken kvällen innan senast kl. 20. Tomi Enqvist: tfn 040 681 6786.

Information från Diginuokku under coronaepidemin. Ungdomsgården Nuokku i Lappträsk håller stängt tills vidare för att förhindra spridningen av coronaviruset. Läs hela informationsbrevet via denna länk!

Förlängning av föreningsbidragens ansökningstid. Finland lever under exceptionella omständigheter på grund av coronaviruset. Det är därför nödvändigt att förlänga perioden för ansökan om föreningsbidrag. Ansökningstiden har förlängts till och med den 30.4.2020. Bildningsnämnden kommer att behandla föreningsbidragen på sitt möte den 8.6.2020 på grund av förlängning av ansökningstiden.

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun sammanträdde den 23.3.2020 och diskuterade bland annat:
På sitt möte på fredagen gav kommunstyrelsen kommundirektören särskilda befogenheter på grund av exceptionella omständigheter. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Borgå miljöhälsovård informerar: Veterinärtjänster. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Tack för gott samarbete:
En stark vädjan att inga barn hämtas till skolan eller dagis utan tvingande skäl. Läs hela vädjan via denna länk.

I Lappträsk görs förberedelse för förlängning av exceptionella omständigheter och dess ekonomiska effekter. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Information till personal och kommuninvånare 18.3.2020. Lappträsk kommun fungerar så normalt som möjligt trots coronaviruset. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Behöver du hjälp eller vill du hjälpa de äldre eller de som har en grundsjukdom? Vi kan hjälpa genom att föra mediciner eller mat till dörren så att de inte behöver ta sej ut. Via Nappinaapuri kan man -be om hjälp och erbjuda sin hjälp under coronavirusepidemin. Kolla in nappinaapuri-sidorna:  https://www.nappinaapuri.fi/events/koronapu

Information till  kommuninvånare 16.3.2020. Lappträsk kommun är beredd på förändringar inom sina verksamheter och stänger vidare verksamheter – Skolorna stängs 18.3.2020 och övergår till distansundervisning. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Informationen gällande servicen inom småbarnspedagogiken och för skolornas del ges direkt till föräldrarna via Wilma.

Kommunkansliet håller sina dörrar stängda tillsvidare p.g.a. coronaviruset. Kunder betjänas per telefon (kommunens växel tfn 019-510 860) och per e-post kunta@lapinjarvi.fi

Biblioteket är stängt för tillfället, åtminstone för en månad.
På bibliotekets Facebook-sida https://www.facebook.com/lapinjarvenkirjasto/ hittar du massor av länkar till e-resurser: böcker, filmer och andra elektroniska tjänster.

Ikraftvarande begränsningar och rekommendationer

Uppdaterat 14.2.2022

Restriktionerna för sammankomster avskaffas i Lappträsk 14.2.2022 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 11.2.2022 ett beslut med vilket restriktionerna för sammankomster avskaffas helt 14.2.2022 inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, som också omfattar Lappträsk. Hälsosäkerheten ska fortfarande beaktas vid användningen av lokaler. 

 Hobbyverksamhet

Alla stängda kommunala anläggningar kan öppnas för deltagare från och med tisdagen den 1.2.2022, men hälsa och säkerhet måste fortfarande garanteras när anläggningarna används. Vårdbördan i Nyland är fortfarande hög, men de rättsliga förutsättningarna för ett nedläggningsbeslut är inte längre uppfyllda. Beslutet av regionförvaltningsverket i Södra Finland gäller bland annat konditionssalar och andra liknande idrottsanläggningar inomhus. Detta innebär att gruppträning, kontaktsporter och dans återigen är tillåtna i Lappträsk kommun. Ungdomsgården Unkkan öppnas den 2.2. Konditionssalen fungerar normalt och idrottsanläggningarna kommer att vara tillgängliga enligt bokningar från och med 1.2.

Offentliga tillställningar och sammankomster

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 7.2.2022 ett beslut med vilket restriktionerna för sammankomster lättas upp inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, som också omfattar Lappträsk. Från och med tisdag 8.2 får man ordna offentliga tillställningar för högst 500 personer inomhus. Vid tillställningar för 51–500 personer kan man ta in högst hälften av det maximala antalet personer som får vistas samtidigt i lokalen i fråga. 

Enligt det nya beslutet kan man ordna sammankomster för 51–500 personer inomhus om antalet deltagare uppgår till högst 50 procent av lokalens maximala personantal. Offentliga tillställningar för högst 50 personer kan ordnas utan begränsningar. I och med det nya beslutet behöver publiken inte längre ha sittplatser vid tillställningarna. 

Beslutet gäller för närvarande fram till 22.2.2022, men restriktionen kan lindras genom ett nytt beslut som fattas på basis av sakkunnigprövning redan före det, om epidemiläget utvecklas i positiv riktning. 

Hälsosäkerheten ska fortfarande beaktas vid användningen av lokalerna 

Inom hela Södra Finland gäller fortfarande det beslut av regionförvaltningsverket som i stor utsträckning förpliktar de aktörer som ansvarar för användningen av olika lokaler att förbygga smittrisk som orsakas av närkontakter. Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 7.2.2022 ett beslut om att förlänga denna förpliktelse inom Helsingfors och Nyland sjukvårdsdistrikt. Beslutet gäller 8–22.2.2022. 

I och med föreläggandet är ingen verksamhet förbjuden i lokalerna, och man kräver inte heller särskilda säkerhetsavstånd, utan syftet med föreläggandet är att effektivera hälsosäkerhetsåtgärderna. Aktören bedömer själv med vilka åtgärder smittrisken kan förebyggas; det kan till exempel vara fråga om att placera kundplatserna på ett klart avstånd från varandra, effektivera ventilationen eller införa turer för besökare. Föreläggandet gäller till exempel motionslokaler, affärer, bibliotek och museer beroende på personantalet. Närmare information om beslutets innehåll finns på regionförvaltningsverkets webbplats på sidan Vanliga frågor om coronaviruset: https://avi.fi/sv/vanliga-fragor-om-coronaviruset#item-DpAo81qF9aPZ-73731384

Bestämmelsen om hälsoskyddsanvändning av begränsningarna för kundutrymmen enligt § 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar förlängs med två veckor från den 1.2.-15.2.2022.

Användning av ansiktsmask

I Lappträsk, liksom på andra håll i Nyland, finns det en rekommendation om användning av ansiktsmask fram till 13.2.2022 för alla personer över 12 år, oberoende av vaccinationsskyddet. Användning av ansiktsmask rekommenderas på alla offentliga platser inomhus och i transporter där andra människor vistas. Ansiktsmasker rekommenderas också i skolor från och med tredje klass.

Privata aktörer rekommenderas att kräva att personal och kunder bär ansiktsmask vid offentliga evenemang, i butiker, i kollektivtrafiken och i andra kundlokaler.

Besök på boendeenheter

 • Du bör alltid komma överens om besöket på förhand per telefon med vårdpersonalen.
 • Du kan inte komma på besök om du har några som helst infektionssymptom!
 • Besökare får ett munskydd och händerna desinficeras. Vi rekommenderar att besökare använder munskydd under hela besöket!
 • Besök inomhus ordnas i klientens eget rum. Gå direkt till rummet, rör dig inte i onödan i gemensamma utrymmen. Om vädret och klientens hälsa tillåter, rekommenderar vi att besöket sker utomhus!
 • Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.

Följ god hand och hosthygien

Alla kan sakta in spridningen av coronavirus genom sina egna handlingar. Infektioner kan förhindras genom att ta hand om hand- och hosthygien, undvika nära kontakt med andra människor och använda en ansiktsmask om närkontakt inte kan undvikas. Stanna hemma och ansök om ett coronavirustest om du känner dig flunssig.

Utdelning av ansiktsmask till mindre bemedlade

Ansiktsmasker delas ut till mindre bemedlade invånare i Lovisa stad och Lappträsk kommun. Vid utdelningssituationer frågas inga persouppgifter eller tillgångar och besöket registreras inte heller i kundinformationssystemet.

Ansiktsmasker utdelas enligt följande:

Lovisa grundtrygghetscentral (Öhmansgatan 4, Lovisa) – måndagar och onsdagar kl 9-10. Utdelningen sker vid vuxensocialarbetarens utrymmen, ingång från gården, dörr C2. Dessutom delas ansiktsmasker ut till Lovisa vuxensocialarbetets kunder i samband med det normala besöket.

Lappträsk hälsogård (Lappträskvägen 25, Lappträsk) – onsdagar kl 9-10.

Mera information om den regionala koronavirusepidemisituationen finns på HUS nätsidor. THL: s rekommendationer finns på THL: s nätsidor.

Distansjobb

Personalen följer rekommendationerna för säkerhetsavstånd och ansiktsmasker. Rekommendationen gällande distansarbete är i kraft till och med den 16.2.2022.