Lappträsk bereder sig för Coronaviruset

26.1.2021 
Den webbaserade tidsbokningen för coronavirusvaccinationer öppnades i Nyland – tidsbokningen för Lovisa och Lappträsk är inte ännu öppen
Lovisa stad meddelar 26.1.2021
Tidsbokningstjänsten för coronavirusvaccinationer har öppnats på adressen coronavaccinbokning.fi. Tjänsten är gemensam för kommunerna i Nyland och den fungerar enligt självbetjäningsprincipen. Vaccinationstiderna för Lovisa stad och Lappträsk kommun införs i tjänsten när tidtabellen blir klarare. Inledandet av massvaccinationerna beror på det när vi får tillräckligt med vacciner till Lovisa. Syftet är att i år inleda massvaccinationerna av invånarna i Lovisa och Lappträsk med personer som fyllt 80 år och dem som är äldre än detta.
– Vi kan tyvärr inte ännu berätta tidpunkten för när massvaccinationerna inleds, i och med att vi inte har exakta uppgifter om leveranstidtabellerna för vaccinerna, berättar Lovisa stads ledande läkare Marika Ylärakkola.
För närvarande vaccineras det i Lovisa och i Lappträsk 80 år fyllda hemvårdsklienter. Vaccinationerna av klienter i kommunala och privata omsorgsenheter för äldre fortsätter också. Vaccineringsordningen baserar sig på Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar om ordningen för coronavirusvaccinationer.
Utöver den webbaserade tidsbokningen kommer vi i Lovisa dessutom att öppna ett separat telefonnummer för tidbokningar. Vi berättar på stadens webbtjänst och kanaler för sociala medier samt i de lokala medierna om tidsbokningen och vaccinationstidtabellen då uppgifterna blivit mer detaljerade.

Aktuella uppgifter om coronavirusvaccinationerna i Lovisa och Lappträsk finns på webbadressen loviisa.fi/sv/coronavaccination.
Ytterligare uppgifter för medierna: Lovisa stads ledande läkare Marika Ylärakkola, tfn 040 665 18 25, marika.ylarakkola@loviisa.fi

21.1.2021 
Coronavaccinationerna har inletts för Lovisas och Lappträsk del.
Coronavaccinationerna har inletts i de östnyländska kommunerna, vaccinationerna pågår åtminstone hela våren. Vaccinationerna genomförs enligt den nationella ordning som anges av THL. Tidtabellen påverkas av mängden vaccin i de vaccinpartier som anländer till Finland. Vaccinationstidtabellerna är riktgivande, noggrannare vaccineringstidtabeller görs upp vartefter vaccin blir tillgängligt. Läs mera här.
Massvaccinationerna kommer att inledas för 80 fyllda troligtvis i slutet av januari. Vi kommer att öppna ett skilt telefonnummer för tidsbeställning. Närmare information om tidsbeställning och vaccineringstidtabell hittas senare på stadens webbtjänst samt via lokalpressen.

Info 12.1.2021
– Användning av ansiktsmask i Lappträsk grundutbildning.

Institutionen för hälsa och välfärd (THL) har utfärdat (när THL ändrade sin rekommendation för användandet av ansiktsmask fredagen den 8 januari 2021) en rekommendation om användning av ansiktsmasker i grundutbildningen från och med årskurs 6. Bakom rekommendationen är Världshälso-organisationens WHO:s rekommendation att 12-åringar och äldre ska följa principerna för rekommendationer för användandet av ansiktsmask för vuxna. I grundutbildningen införs rekommendationen att använda ansiktsmask klassvist, oavsett ålder för de enskilda eleverna.
I Lappträsk har användandet av ansiktsmasker införts tisdagen den 12 januari 2021. Ansiktsmasker används under skoltransporter och lektioner. Det finns ingen anledning till att bära en ansiktsmask under raster och utomhuslektioner. Skolpersonal bär också ansiktsmask.
Kommunen erbjuder och står för kostnaderna för alla 6:e klassister, eftersom undervisningen är obligatorisk och kostnadsfri. Eleverna kan använda sin egen mask om de vill.
Eftersom detta är en rekommendation kan det inte förutsättas att eleverna bär en ansiktsmask. Det bör uppmuntras till användning av ansiktsmask och användandet instrueras för att förhindra spridningen av pandemin så effektivt som möjligt. Ansiktsmaskerna delas ut i skolan. Masken ombeds också användas under skoltransport. Användningen av masker lärs ut i skolorna.

Direktör för bildningsväsendet
Lappträsk kommun

Instruktioner för användning av ansiktsmasken:
Tvätta eller desinficera händerna innan du sätter på dig en ny eller ren mask.
Sätt masken på ansiktet i god tid innan du stiger av eller på skoltransporten.
Se till att masken sitter tätt i ansiktet och täcker munnen, näsan och hakan.
Rör inte vid masken, flytta den inte under hakan eller upp i pannan under användning.
Om du vidrör masken under användning, tvätta eller desinficera händerna före och efter beröring.
Bär inte den använda masken igen.
Byt ut masken om den blir våt eller smutsig.
Ta bort masken med rengjorda händer genom att ta tag i dess remmar. Vidrör inte maskens utsida.
Lägg engångsmask direkt i papperskorgen efter användning och den återanvändbara tygmasken i en plastpåse eller direkt i tvättmaskinen.
Tvätta eller desinficera händerna efter att masken tagits bort.

9.1.2021
Musikinstitutet informerar: restriktionerna fortsätter till och med 31.1.2021
Enligt stadens beslut fortsätter musikinstitutets undervisning på distans ända tills 31.1.2021 och musikinstitutets utrymmen är stängda. Musiklekskoleundervisningen på daghem i Borgå, Lovisa och Sibbo samt i Omenapuun päiväkoti och Päiväkoti Voltti i Mäntsälä fortsätter normalt. Övrig musiklekskoleverksamhet fortsätter på distans.

Mera info:
rektor Felix von Willebrand, 0400 963 053, felix.von.willebrand@porvoo.fi
biträdande rektor Maire Aakko, 0404899 578, maire.aakko@porvoo.fi
biträdande rektor Johanna Lönnfors, 0404899 582, johanna.lonnfors@porvoo.fi
biträdande rektor Sauli Tyni, 0404899 581, sauli.tyni@porvoo.fi

Info 8.1.2021

Lappträsk kommun fortsätter med begränsningar och rekommendationer p.g.a. corona fram till den 31.1.2021.

Följande begränsningar har förlängts enligt rekommendation av Regionförvaltningsverket i Södra Finland till den 31.1.2021:

– Ungdomsarbetet fungerar endast på distans som digiunkkan.
– Alla kommunens idrottsutrymmen är stängda (konditionssalen, pakkaamo, idrottshallarna). Det rekommenderas att privata aktörer stänger motsvarande idrotts- och   fritidsutrymmen.
– All organiserad hobbyverksamhet inomhus (även konstutbildning) och utomhus, hobbyverksamhet för över 20-åringar har avbryts. Alla turer på uteplaner för   hobbyverksamhet för över 20-åringar har ställts in. Det rekommenderas att privata aktörer gör motsvarande.
– Biblioteks- och kulturtjänster arrangeras på ett annorlunda sätt så att biblioteket övergår till upphämtningstjänst och tjänsten ges på distans,
– Evenemang inom kulturväsendet ordnas inte
– Det rekommenderas fortsättningsvis användning av ansiktsmasker för alla personer som besöker kommunens enheter. Det betyder t.ex. personer som hämtar och söker   barn från daghemmet samt också kommunens egen personal när de besöker andra enheter än den egna.
– Lappträsk kommun arbetar i huvudsak på distans i alla sådana uppgifter där det tillfälligt är möjligt. Personalen föjer rekommendationer för säkerhetsavstånd och  användning av ansiktsmask.
– Vi tar inte emot gäster i kommunens utrymmen, förutom Tallmogården. Besök på äldreboende enheter sker alltid enligt överenskommelse med vårdpersonalen per telefon,  endast 1 gäst åt gången/klient.

Kommunkansliet betjänar kunderna i huvudsak per e-post kunta@lapinjarvi.fi och per telefon 019 510 860. Kommunkansliet är stängt t.o.m den 31.1.2021.

Vi rekommenderar fortfarande starkt att inga sammankomster eller familjefester med mer än 10 personer ordnas.

Fortfarande ber vi att företag kommer med att bekämpa spridningen av coronaviruset och använder ansiktsmask i kundbetjäning.

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun följer noggrant med utvecklingen av coronasituationen och tar till nödvändiga åtgärder vid behov.

Regionförvaltningsverkets beslut 5.1.2021
Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjuk-vårdsdistrikt.
Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 (tio) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man för att trygga sä-kerheten i dem följer undervisnings- och kulturministeriets och In-stitutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020 (bilaga 1).

Det här föreläggandet är i kraft under tiden 11.1.2021–31.1.2021.

Läs hela beslutet här: ESAVI päätös TTL 58 § HUSalue 1101-31012021_SV. FINAL

Bilaga 1 anvisning UKM_THL


Regionförvaltningsverkets beslut 15.12.2020

Beslutet gäller alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inom- och utomhus. Beslutet kan läsas på regionförvaltningsverkets nätsidor under offentliga delgivningar:
på svenska: http://www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot
SV_ESAVI päätös TTL 58 § yleisötilaisuudet HUS-alueella 19.12.2020-10.1.2021

Info 15.12.2020
Begränsningar och rekommendationer på grund av coronapandemin i Lappträsk fram till den 10.1.2021
En invånare i ett privat vårdhem som erbjuder dygnetruntvård i Lappträsk smittades förra veckan av coronaviruset. Smittkedjan har spårats. Invånaren har inte varit i kontakt med andra invånare. Enligt bedömningen från läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar har omfattande tester tagits på både invånarna i den lilla enheten i fråga samt den utsatta personalen. Inga flera fall av smitta eller vidare smitta har upptäckts i dessa screeningtester. De exponerade har satts i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Situationen övervakas aktivt och vid behov fortsätter testningen på bedömning av läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar. För att trygga invånarnas integritet berättar vi inte närmare vilken enhet det gäller. Närstående till invånarna och personalen har kontaktats och fått direktiv om tillvägagångssätten i ärendet.

För att förhindra spridning av infektioner uppmanar vi kommuninvånarna att följa begränsningarna och rekommendationerna.

Följande begränsningar har förlängts till den 10.1.2021:
· Ungdomsarbetet fungerar endast på distans som digiunkkan
· Alla kommunens idrottsutrymmen är stängda (konditionssalen, pakkaamo, idrottshallarna). Det rekommenderas att privata aktörer stänger motsvarande idrotts- och fritidsutrymmen
· All organiserad hobbyverksamhet inomhus (även konstutbildning) och utomhus, hobbyverksamhet för över 20-åringar har avbryts. Alla turer på uteplaner för hobbyverksamhet för över 20-åringar har ställts in. Det rekommenderas att privata aktörer gör motsvarande
· Biblioteks- och kulturtjänster arrangeras på ett annorlunda sätt så att biblioteket övergår till upphämtningstjänst och tjänsten ges på distans
· Evenemang inom kulturväsendet ordnas inte
· Det rekommenderas fortsättningsvis användning av ansiktsmasker för alla personer som besöker kommunens enheter. Det betyder t.ex. personer som hämtar och söker barn från daghemmet samt också kommunens egen personal när de besöker andra enheter än den egna
· Lappträsk kommun arbetar i huvudsak på distans i alla sådana uppgifter där det tillfälligt är möjligt. Personalen föjer rekommendationer för säkerhetsavstånd och användning av ansiktsmask
· Vi tar inte emot gäster i kommunens utrymmen, förutom Tallmogården. Besök på äldreboende enheter sker alltid enligt överenskommelse med vårdpersonalen per telefon, endast 1 gäst åt gången/klient. Kommunkansliet betjänar kunderna i huvudsak per e-post kunta@lapinjarvi.fi och per telefon 019 510 860

Kommunkansliet är stängt t.o.m den 10.1.2021.
Vi rekommenderar fortfarande starkt att inga sammankomster eller familjefester med mer än 10 personer ordnas.
Fortfarande ber vi att företag kommer med att bekämpa spridningen av coronaviruset och använder ansiktsmask i kundbetjäning.
Ledningsgruppen i Lappträsk kommun följer noggrant med utvecklingen av coronasituationen och vidtar nödvändiga åtgärder vid behov

11.12.2020
Borgå stad informerar. Coronavaccineringarna kommer i gång i början av året.
Coronavaccineringarna håller på att komma i gång i Finland stegvis efter årsskiftet. Också Borgå stads social- och hälsovårdstjänster bereder sig på att kunna starta vaccineringarna genast när vaccinet finns att få. I den första fasen ges också vaccineringarna för första vaccineringsmålgrupperna i Sibbo, Lovisa, Lappträsk och Askola i Borgå. Turordningen för vaccineringarna följer den nationella linjen. Först vaccineras personalen som deltar i vården av coronapatienter, personalen som deltar i vården av äldre samt äldre personer och personer som har sjukdomar som utsätter dem för allvarlig coronavirussjuka. Vaccineringarna i Östra Nyland är centraliserade till Borgå

Kylförvaring av vacciner som används i den första fasen är utmanande och social- och hälsovårdsministeriet har därför gett sjukvårdsdistrikt och kommuner anvisningar om att vaccineringarna ska ordnas i tillräckligt stora enheter i den offentliga hälsovården eller företagshälsovården. På grund av detta ordnas vaccineringarna i den första fasen för första vaccineringsmålgrupperna i Sibbo, Lovisa, Lappträsk och Askola i Borgå.
– I dagsläget ser det ut som om att coronavaccineringarna kan påbörjas efter årsskiftet. Under våren och sommaren ordnas vaccineringar stegvis till alla medborgare. Detta är en stor operation som planeras och ordnas noggrant. På samma sätt som vaccineringar för säsonginfluensa måste coronavaccineringarna också ordnas med tidsbeställning så att rusning kan undvikas, berättar Borgås social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

I senare vaccineringsfaser kan vaccineringsarrangemangen också förändras. Närmare information om vaccineringar ges separat när vaccinet finns att få och vaccineringstider kan beställas. Coronavirusvaccineringen är frivillig

Coronavaccinens effekt och säkerhet testas hos tiotusentals människor innan de kan godkännas för användning. Innan vaccinet kan distribueras i Finland måste det ha ett försäljningstillstånd i Europa. Tillståndet ges av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Beviljande av försäljningstillståndet beror på forskningsresultat och ett godtagbart förhållande mellan vaccinets för- och nackdelar.
– Det är viktigt att så många som möjligt låter vaccinera sig mot coronan, så att det uppstår ett brett skydd mot coronaviruset och vi kan återgå till normalare liv på arbetsplatser och i hobbyer. Vaccineringen är ändå frivillig, fortsätter Silvennoinen.
– Det sprids ändå alltid felaktig information om vacciner, och även i Borgå har det till postlådor delats ut vaccinkritiskt material. Vacciner har forskats och testats och de godkänns för användning först efter flera faser. Risken för eventuella biverkningar är marginell, och vetenskapsmän och forskare inom medicin anser att vaccinet är tryggt, berättar chefläkare Kati Liukko.

 THL:s informationspaket om coronavacciner: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/vacciner-och-coronaviruset

Hur vacciners säkerhet undersöks: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/information-om-vaccinationer/vanliga-fragor-om-vaccinationer/hur-undersoks-vaccinernas-sakerhet

10.12.2020
Invånare på privat vårdenhet i Lappträsk har smittats av coronaviruset
En invånare i ett privat vårdhem som erbjuder dygnetruntvård i Lappträsk har smittats av coronaviruset. Detta är det första konstaterade fallet av smitta hos en invånare i en vårdenhet i Lappträsk.
Spårning av smittkedjan pågår. Invånaren har inte varit i kontakt med de övriga invånarna. Läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar bedömer vilka i den ifrågavarande enheten som kommer att testas.
För att trygga invånarnas integritet berättar vi inte närmare vilken enhet det gäller. Närstående till invånarna och personalen kommer att kontaktas och de får direktiv om tillvägagångssätten i ärendet.

4.12.2020
Många nya coronasmittor i Lappträsk – kom ihåg rekommendationerna! 
Läs hela 4.12.2020  informationsbrevet via denna länk.

3.12.2020 
Borgånejdens musikinstitut informerar: Musikinstitutet övergår till distansundervisning 30.11.-20.12.2020
ligt Borgå stads beslut avbryts alla hobbyverksamhet inomhus och musikinstitutet övergår till distansundervisning i alla verksamhetspunkter under tiden 30.11-20.12. Det här gäller musikinstitutets hela undervisning (både individuell och gruppundervisning) samt övrig verksamhet. Distansundervisningen förverkligas huvudsakligen enligt läsordningen. Mera info av den egna läraren.
Musikinstitutets kansli betjänar endast per telefon 019 520 2549 och e-post musiikkiopisto@porvoo.fi.
Biträdande rektorerna är anträffbara per telefon och e-post:
Maire Aakko 040 4899 578, maire.aakko@porvoo.fi Borgå, Askola
Johanna Lönnfors 040 4899 582, johanna.lonnfors@porvoo.fi Lovisa, Lappträsk, Sibbo
Sauli Tyni 040 4899 581, sauli.tyni@porvoo.fi Mäntsälä, Pukkila, Borgnäs

Mera info:
rektor Felix von Willebrand 040 963 053, felix.von.willebrand@porvoo.fi
biträdanderektor Maire Aakko 040 4899 578, maire.aakko@porvoo.fi
https://www.porvoo.fi/uusia-koronarajoituksia-ja-suosituksia-porvooseen-27112020

3.12.2020
Lappträsk kommuns information om koronaläget
Lappträsk kommun ger allmän information om coronaläget via sin webb-plats och facebook samt noggrannare information direkt till berörda parter. För skolornas och daghemmets del ger vi information via elevdatasystemet Wilma. Till övriga delar ger vi information åt kunderna direkt via enheterna eller per telefon. I vår information beaktar vi integritet gällande individernas hälsouppgifter. Vi ger information endast i den utsträckning informationen är av allmänt intresse och inte kränker den personliga integriteten.

2.12.2020 
Besöksförbud på Lovisa hälsocentrals avdelning
Coronavirusläger har försvårats i hela landet, men speciellt i Nyland, Nyland befinner sig i epidemins spridningsfas. Besök på hälsocentralens avdelning utsätter både personal och patienter för eventuell coronavirussmitta. För att garantera våra patienters och arbetstagares trygghet har vi beslutat om besöksförbud på hälsocentralens avdelning för tiden 5.12 – 20.12.2020. Besöksförbudet gäller inte anhöriga till patienter i terminalvård, om dessa besök kommer man skilt överens om med vårdpersonalen.
Besöksdirektivet uppdaterat 26.11.2020 av Lovisa pandemistyrgrupp

Meddelande 29.11.2020. Coronasmitta i Trolldalens daghem
Det har uppdagats coronasmitta i Trolldalens daghem. En daghemsgrupp har försatts i karantän. Enligt hälsovårdsmyndigheterna har både barn och personal exponerats för smitta.
Hälsovårdsmyndigheterna tar personligen kontakt med personerna som blivit exponerade för smitta. Samtidigt ger de direktiv gällande karantänen. Barnen kan återvända till daghemmet om de inte har haft symptom under karantäntiden.

Om ingen kontakt tagits, har hälsovårdsmyndigheterna bedömt att ingen exponering skett. Därför kan barn som inte blivit exponerade komma till daghemmet i normal ordning.
För att skydda personernas integritet ger Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna ingen ytterligare information i fallet.

Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna följer noggrant med läget i Trolldalens daghem och kommunen ger mera information om läget förändras.

Pia Aaltonen
Direktör för bildningväsendet

27.11.2020
Regionförvaltningsverket informerar
Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer förbjuds i Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden från och med måndagen den 30 november – bara absolut nödvändiga mindre tillställningar kan ordnas med särskilda arrangemang. Länk till meddelandet.

26.11.2020
Fler begränsningar och rekommendationer på grund av coronapandemin i Lappträsk
På grund av den försämrade coronapandemisituationen kommer fler begränsningar och rekommendationer att träda i kraft i Lappträsk. Rekommendationerna och begränsningarna är i kraft till och med 18.12.2020.
Alla offentliga tillställningar inomhus och utomhus kommer att förbjudas av Regionalförvaltningsverket. Obs. Regionförvaltningsverkets beslut ges sannolikt denna vecka. Närmare information ges omgående, då beslutet sänts till kommunen. Förbudet träder i kraft med det samma.
Det rekommenderas att privata sammankomster inte hålls. En privat sammankomst betyder också familjetillställningar. Ett undantag från rekommendationen är att små (upp till 10 personer) minnesstunder som kan ordnas.
biblioteket övergår till hämttjänster och service ges på distans
ungdomsarbetet övergår till digiunkkan
konditionssalen och idrottshallerna stängs.
det rekommenderas att privata aktörer stänger liknande sport- och fritidutrymmen.
kommunen ger inte utrymmen för grupphobbyer till personer över 12 år. Det rekommenderas att privata aktörer agerar därefter. Om hobbyaktiviteter inte avbryts bör man ta hänsyn till social- och hälsovårdsministeriets instruktioner om att deltagare och de som hämtar barnen ska kunna undvika nära kontakt med varandra.
kommunen ger inte utrymmen för utbildningskurser för personer över 15 år.
kommunkansliet är stängt. Kunderna betjänas i huvudsak per e-post kunta@lapinjarvi.fi eller per telefon 019 510 860.
de tas ansiktsmasker och visir i bruk för personalen i daghemmets båda enheter och i lågstadieskolorna fr.o.m. 27.11.
de rekommenderas fortsättningsvis användning av ansiktsmasker för alla personer som besöker kommunens enheter. Det betyder t.ex. personer som hämtar och söker barn från daghemmet samt också kommunens egen personal när de besöker andra enheter än den egna.
de rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansjobb inom alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt. Ifall distansjobb inte är en möjlighet, rekommenderas det att arbetsgivaren ger instruktioner att använda ansiktsmask i alla utrymmen, fast de finns möjlighet att hålla säkerhetsavstånd. På arbetsplatserna bör man fördela lunch- och kaffepauser.
besök på äldreboende enheter sker enligt överenskommelse, endast 1 gäst åt gången/klient, men max 3/enhet. Helst inte samtidigt gäster från olika familjer. Personalen instruerar besökarna om noggrann hand- och hosthygien och förser dem med kirurisk ansiktsmask under besöket. Besökare bör hålla ett säkerhetsavstånd på 2 meter till klienten. Alltid när det är möjligt utförs besöken på verksamhetsenheten skillt i ett infektionsskyddsplanerat utrymme, där det är möjligt att ha skydd (plexiglas) mellan klienten och besökaren. Annars sker besöken i klientens eget rum, inte i gemensamma utrymmen. I enheten får besöken vara 30 minuter/gäst.
Fortfarande bör man ägna uppmärksamhet åt att minimera antalet kontakter, god handhygien och andra försiktighetsåtgärder.

Lappträsk kommun följer med läget och ger vid behov tilläggsdirektiv. Rekommendationerna och begränsningarna baserar sig på linjerdragningar av Social- och hälsovårdsministeriet, Regionförvaltningsverket och HUS´s pandemigrupp.

Reducerade bereskapsledningsgruppen i Lappträsk kommun

26.11.2020
Kommunkansliet stängt för tiden 30.11.-18.12.2020.
Kommunkansliet håller dörrarna stängda från den 30.11.-18.12.2020 p.g.a coronaviruspandemin. Kunder betjänas per telefon (kommunens tel. 019 510 860) och per e-post kunta@lapinjarvi.fi

26.11.2020
Coronainstruktioner vid äldreomsorg. Besök av klienternas närstående i verksamhetsenheten.
På besök kan man komma endast helt frisk.Besök på enheten sker enligt överenskommelse, endast 1 gäst åt gången/klient, men max 3/enhet. Helst inte samtidigt gäster från olika familjer. Personalen instruerar besökarna om noggrann hand- och hosthygien och förser dem med kirurisk ansiktsmask under besöket. Besökare bör hålla ett säkerhetsavstånd på 2 meter till klienten. Alltid när det är möjligt utförs besöken på verksamhetsenheten skillt i ett infektionsskyddsplanerat utrymme, där det är möjligt att ha skydd (plexiglas) mellan klienten och besökaren. Annars sker besöken i klientens eget rum, inte i gemensamma utrymmen. I enheten får besöken vara 30 minuter/gäst.

Chefen för verksamhetsenheten ansvarar för ordnandet av ett säkert besök och kan i en epidemisituation eller en situation där fara för epidemi är stor, bedömma möjlighet för besöken på nytt. Besök är inte alltid möjliga.
Personalen på verksamhetsenheten övervakar att besöksinstruktionerna för klientens säkerhet följs.
Situationer vid vård i livets slutskede instrueras separat om i enheterna.


Info 23.11.2020

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer som ordnas inomhus i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Beslutet är i kraft från och med måndagen den 23 november tre veckor framåt till och med den 13 december 2020. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer kan ordnas i avgränsade områden utomhus förutsatt att man följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

Utöver dessa har Lappträsk kommuns ledningsgrupp dragit följande linjer:
Hobbygruppsverksamhet för vuxna avbryts för tre veckor framåt (23.11.-13.12) i kommunens utrymmen och all hobbygruppsverksamhet begränsas till max 20 personer. Även privata aktörer rekommenderas avbryta hobbygruppsverksamheten.
I kommunens konditionssal får max 5 personer i gången vistas under tiden 23.11.-13.12.
Distansjobb rekommenderas alltid när det är möjligt. Ansiktsmask rekommenderas på jobben då inte säkerhetsavstånd kan hållas. Det rekommenderas också att man inte samlas onödigt i pausutrymmen. Alltså vi fördelar kaffe- och matpauser och ordnar inte heller andra sammankomster.
Det rekommenderas att inte privata tillställningar med över 10 personer ordnas än så länge.
Rekommendation om användning av ansiktsmask för alla personer som besöker kommunens verksamhet. Det betyder till exempel personer som för och hämtar barn till och från dagis, liksom kommunens egen personal när de besöker en annan enhet än sin egen
arbetarna i Tallmogården fortsätter använda ansiktsmask och besöken fortsätter som förut (besökaren tas emot i dörren, ansiktsmask för både besökaren och boende, besök endast i eget rum).

Lovisa stad rekommenderar ansiktsmask inom den grundläggande utbildningens årskurser 7-9 och till taxiresor. Dessutom är rekommendationen som staden gav 12.10.2020 gällande användning av ansiktsmask inom gymnasiet och ungdomsarbete fortfarande i kraft. Dessa rekommendationer gäller läroanstalternas undervisningspersonal och övrig personal (exempelvis personal som sköter bespisning, städning och underhåll).

Det ges ingen maskrekommendation till lågstadier och daghem än. Ytterligare uppmärksamhet bör ägnas åt att minimera antalet kontakter, god handhygien och andra försiktighetsåtgärder.

Lappträsk kommun övervakar noga utvecklingen av situationen och vid behov skärper åtgärderna för att förhindra spridning av infektioner.

20.11.2020 
Regionförvaltningsverket: Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer förbjuds i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt under tiden 23.11 – 13.12.2020. Länk till meddelandet.

12.11.2020 
Få och göra arbete under corona tiden – dialog på nätet den 17.11.2020 kl 10-12
Ger arbetslöshet och att få ett jobb reflektion i ditt dagliga liv? Kom med i Erätauko-dialogen som dras av kommunikationsföretagare och forskare Taneli Heikka för att diskutera arbetslöshet och jobb. Förutom arbetslösa kommer även experter från Te-byrån och arbetslivscoacher att delta i diskussionen.
Den guidade dialogen ger en möjlighet att på ett konstruktivt sätt öppna upp olika aktörers perspektiv. Ditt perspektiv behövs – bara du räcker.
Anmäl dig i förväg på kunta(at)lapinjarvi.fi eller tel 019 510 860 för att få länken till teams-mötet.

Info 29.10.2020
Lappträsk kommun kommer inte att fortsätta den två veckor långa stängningen, men om situationen förändras kommer snabba beslut att fattas. Rekommendation om ansiktsmask för besökare och inom fritidsaktiviteter.

Lappträsk kommun reagerade snabbt på de växande coronasmittorna och exponeringar genom att införa en två veckors stängningsstrategi för ett par veckor sedan. Nu är situationen mer stabil så stängningsstrategin fortsätter inte längre efter de ursprungliga två veckorna. Detta innebär att biblioteket och ungdomsväsendet öppnas och dörrarna till kommungården och idrottsanläggningarna öppnas.

Lappträsk kommun ger en rekommendation om användning av ansiktsmask för alla personer som besöker kommunens verksamhet. Det betyder till exempel personer som för och hämtar barn till och från dagis, liksom kommunens egen personal när de besöker en annan enhet än sin egen. Dessutom ger Lappträsk kommun en rekommendation att använda ansiktsmask inom fritidsaktiviteter, förutom under träning.

Det är dock bra att komma ihåg att även om restriktioner löses upp är situationen inte över, men att det krävs av kommuninvånarna att fortfarande orka fortsätta i enlighet med rekommendationerna.
-Om situationen blir värre kommer vi snabbt att gå in för liknande lösningar. Vi följer noga utvecklingen av situationen, säger kommundirektör Tiina Heikka.

Fortfarande i kraftvarande rekommendationer: Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för mer än 20 (tjugo) personer kan hållas inomhus och i avgränsade utomhusområden, förutsatt att säkerheten kan garanteras i enlighet med instruktionerna från utbildnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd den 21.9.2020. Förordningen gäller för tiden 1.11.-30.11.2020.

Användning av ansiktsmask rekommenderas för personer över 15 år:
· i kollektivtrafik
· i offentliga lokaler och under offentliga evenemang
· privata tjänstleverantörers lokaler (butiker, banker, etc.)
· i läroanstalter på andra stadiet, i högskolor och i ungdomsarbete
· i hobbyverksamhet
· på arbetsplatser då man inte kan hålla avstånd, vistas växelvis i lokaler eller inte kan fullfölja andra hygien- och säkerhetsregleringar
· för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet

Distansarbete rekommenderas i mån av möjlighet. Kommunens två veckor långa stängningsstrategi var exceptionell, men kommunens åtgärder har mottagits väl av kommuninvånarna.
-Invånarna har förstått allvaret i situationen och jag tror att detta också har bidragit till att öka förståelsen för situationen i Lappträsk. Förhoppningsvis kommer rekommendationerna att fortsätta följas så att vi kan hålla kommunens tjänster och även företagarna igång, betonar kommundirektör Heikka.
-Situationen kommer förmodligen att fortsätta länge framöver, nu är det dags för oss att lära oss att agera i denna förändrade situation och göra ansiktsmasker och säkerhetsavstånd till en del av vårt normala liv, betonar Tiina Heikka.

26.10.2020
BESLUT ENLIGT 58 § I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 (tjugo) personer som ordnas inomhus eller utomhus inom kommunerna i Helsingfors och Nylands samt Egentliga Tavastlands sjukvårdsdi-strikt.
Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 (tjugo) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man för att trygga sä-kerheten i dem följer undervisnings- och kulturministeriets och In-stitutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020. Beslutet är i kraft under tiden 1.11–30.11.2020.

21.10.2020.
Årskurs 7-9 i Harjurinteen koulu överförs till distansundervisning för perioden 20.-23.10.2020. En coronavirusinfektion och massexponering har rapporterats i högstadiet i Harjurinteen koulu. Situationen är ännu inte allvarlig. Eftersom eleverna rör sig nära varandra och matsituationerna är trånga, har utbildningschefen i samråd med pandemigruppen och rektorerna beslutat för säkerhetens skull att överföra de allmänna årsklasserna 7-9 i Harjurinteen koulu till distansundervisning för tiden 20.-23.10.2020.
-dirtributionen av mat sker via skolorna
-skolans rektor informerar lärare, eleverna och vårdnadshavaren via Wilma
-lärare informerar sina elever om lektionsarrangemang

21.10.2020
Lappträsk kommun rekommenderar att man undviker privata tillställningar för över 20 personer. Lovisa stad har utfärdat en rekommendation att privata tillställningar för över 20 personer undviks i enlighet med regeringens riktlinje den 15.10.2020. Lappträsk kommun stöder rekommendationen. Enligt ett meddelande från Lovisa stad är Lovisa och Nyland nu i ett upptrappningsfas. Förra veckoslutet konstaterades flera fall av coronavirussmitta i Lovisa, och av dem härrör merparten från en stor familjefest som hölls i Lovisa, vars gäster spridit smittan vidare. Det rekommenderade maximala antalet personer vid privata tillställningar är 20.
Nu då epidemin är i upptrappningsfas är det allt skäl att undvika att ordna stora fester och också att delta i sådana, påminner grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.


20.10.2020

Medborgarinstitutets meddelande. Medborgarinstitutets undervisning 19.10-1.11.2020. Medborgarinstitutets kurser hålls inte som närundervisning då Lappträsk kommuns utrymmen är stängda 19.10-1.11.2020. De flyttas till ett senare tillfälle eller hålls som distansundervisning. Kursdeltagare får ett meddelande om arrangemangen för den egna kursen. Undantag är kurser som hålls utomhus, de kan fortsätta normalt.
Tilläggsuppgifter: Rektor Merja Sillanpää , 040 663 2840 och vicerektor Tanja Lill-Smeds, 0440 555302

19.10.2020
Info till musikinstitutets lärare, elever och vårdnadshavare. Lappträsk kommuns utrymmen är stängda för utomstående användare under tiden 19.10.2020-1.11.2020. Det här betyder för den grundläggande konstundervisningens del i Lappträsk kommun att musikinstitutet övergår till distansundervisning eller andra utrymmen. Mera info ges av biträdande rektor Johanna Lönnfors (040-4899582, johanna.lonnfors@porvopo.fi) och byråsekreterare Jaana Ögård (040-3549003, jaana.ogard@porvoo.fi). Lärarna Marja Pohjola (marja.pohjola@porvoo.fi), Emmi-Liina Vakkuri-Johansson (emmi-liina.vakkuri-johansson@porvoo.fi) och Ilona Janney (ilona.janney@porvoo.fi) tar kontakt med sina elever om övergången till distansundervisning. Vid behov meddelar vi mera om situationen i Lappträsk.
Mera info:
Johanna Lönnfors
Musiikkiopisto Lapinjärvellä – Musikinstitutet i Lappträsk
apulaisrehtori-biträdande rektor
johanna.lonnfors@porvoo.fi
040-4899582

19.10.2020 
Avvikande från tidigare information är fullmäktiges möte och informationstillfället onsdag 21.10.2020 inte öppna för allmänheten. Detta pga det rådande coronaläget. Mötet och informationstillfället strömmas via nätet på kommunens webb-plats. Länk till strömningen publiceras på onsdagen.
Kl. 16-17 berättar vi om utvärderingsförfarandet i fråga om kommuner som har en speciellt svår ekonomisk ställning som inleddes i Lappträsk kommun i början av augusti. Utvärderingsgruppens medlemmar deltar.
Kl. 17-18 ger vi info om det ekonomiska läget. Publiken har möjlighet att ställa frågor och ge kommentarer per e-post kunta@lapinjarvi.fi samt med textmeddelande eller whats app meddelande tfn 044 722 2950. Skicka gärna din fråga på förhand.
Kl. 18 fullmäktiges möte börjar.

18.10.2020
Lappträsk kommun påbörjar en två veckor lång stängningsstrategi för att minimera coronasmittornas antal och bryta smittokedjor
Under den senaste veckan har ett flertal coronafall och separata smittokedjor uppdagats i Lappträsk. Dessutom förekommer det omfattade gruppexponeringar och flera fall av coronasmitta i Lovisa.

Lappträsk kommun förverkligar stängningsstrategin under tiden 19.10. – 1.11.2020.
– Förminskade beredskapsledningsgruppen sammanträdde på söndagen (18.10.2020) och vi konstaterade, att det är bättre att göra preventiva åtgärder än att vara för sent ute. Detta är också ett viktigt budskap åt kommuninvånarna att smittornas antal ökar snabbt och att det senast nu är läge att skydda sig för viruset, konstaterar kommundirektör Tiina Heikka.
Beredskapsledningsgruppen fattade beslut om förändringar inom serviceproduktionen för tiden.10. – 1.11.2020 enligt följande:
– Idrottsutrymmen (Kirkonkylän koulus sal, idrottshallen i Porlom, konditionssalen, Pakkaamo, idrottsplanerna) är stängda.
– Lärare och skolgångshandledare använder näs- och munskydd, Inom småbarnspedagogiken samt köks- och städtjänsterna används visir vid kundkontakter.
– Distansarbetet fortsätter beträffande de uppgifter i vilka det är möjligt.
– Städningen effektiveras ytterligare.
– Besök är inte tillåtna för Tallmogårdens del.
– Vi tar inte emot gäster i kommunens utrymmen.
– Verksamheten i Taitopaikka begränsas. Det görs inga företagsbesök och man börjar använda masker.
Dessutom kommer följande ändringar i serviceproduktionen under tiden 20.10.-1.11.2020 att föras till kommunstyrelsen för beslutsfattande:
– Kommunkansliets dörrar stängs och kunderna får service endast per telefon eller e-post.
– Biblioteket ger endast upphämtningsservice enligt beställning.
– Ungdomsutrymmets verksamhet sköts virtuellt och man övergår till digitalt ungdomsarbete.
– Förtroendemannaorganens möten förverkligas på distans.
Dessutom vädjar Lappträsk kommun till sina kommuninvånare, att man skulle använda masker enligt rekommendationerna, sköta sin handhygien, hålla trygghetsavstånd och försöka undvika sammankomster. Dessutom ger vi en stark rekommendation, ett de som för och avhämtar sina barn från småbarnspedagogikens verksamheter skulle använda ansiktsmask.
Kommunens åtgärder är ett tillägg till de allmänna åtgärder som redan har konstaterats som tex att sättas i karantän.
-Vi har ett stabilt och tryggt läge i kommunen. Jag tror att ingen vill att läget ändras. Vi har lärt oss av övriga kommuners exempel, att vidtagande av snabba åtgärder är det mest effektiva sättet att få antalet fall av smitta att sjunka. Vi vill på detta sätta bryta kedjorna i ett tidigt skede, poängterar kommundirektör Heikka.
Vi återgår till normal serviceproduktion om två veckor, om inte antalet fall av smitta ökat väsentligt.

16.10.2020
Antalet coronasmittor har ökat i Lappträsk
. Kommunens ledningsgrupp följer med läget och sammanträder vid behov med kort varsel för att fatta beslut om ändringar i kommunens serviceproduktion. Vi ger information om ändringar via våra facebook-sidor och webb-plats. Vi ber kommuninvånarna fortsättningsvis beakta rekommendationerna för att förhindra smitta. Vi ber er också uppmärksamma att karantän som ordineras av läkare inte är en rekommendation. Karantänen ska följas.
Om du misstänker coronavirussmitta: Boka en tid för drive in -coronaprovtagning på adressen https://koronabotti.hus.fi/sv/
Du kan även göra en elektronisk bedömning av vårdbehovet via https://pro.klinik.fi/contact/loviisa-terveyspalvelut
Vi svarar på meddelanden som skickas senast klockan 15 inom samma arbetsdag, på meddelanden skickade efter klockan 15 svarar vi inom nästa arbetsdag.
Om du inte kan uträtta dina ärenden elektroniskt, kan du också ringa Lovisa hälsocentral, tfn 019 505 1300 vardagar klockan 8–16
Övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117
Nödnummer 112
Nu är det läge att försäkra oss om att smittokedjorna bryts snabbt. Ha ett tryggt veckoslut!

16.10.2020
Lovisavikens skola och Haddom skola övergår till distansundervisning 20.10.2020

Lovisa stad meddelar 16.10.2020
Lovisavikens skola och Haddom skola övergår efter höstlovet till distansundervisning 20.10.2020. I båda skolor konstaterades 15.10.2020 ett fall av coronavirussmitta.
I Lovisavikens skola ges undervisningen på distans 20–23.10.2020 och i Haddom skola 20–22.10.2020.
Högstadieskolan Lovisavikens skola finns i Lovisa centrum och Haddom skola är en lågstadieskola.
Mer information: utbildningschef Timo Tenhunen, tfn 0440 555 332, timo.tenhunen@loviisa.fi

16.10.2020
Lappträsk kommuns rekommendation för hobbyverksamhet från och med 19.10.2020 för att förebygga coronavirussmittor.
Lappträsk kommun ger en rekommendation för hobbyverksamhet för att förebygga coronavirussmittor i coronavirusepidemins upptrappningsfas i enlighet med sjukvårdsdistriktets (HNS) anvisningar: Coronavirusinfektionen smittar allra lättast två dygn före och efter att symptomen börjat. För att förebygga smittning rekommenderar vi att man inom hobbyverksamhet minskar på kontakter mellan människor och att man vistas i samma lokaler.
I hobbyverksamhet, såsom idrottsföreningar, medborgarinstitutskurser, konstskolor (till exempel läroanstalter för dans, teater, musik och bildkonst), grupphobbyer (till exempel scouter samt orkester- och körverksamhet) och övriga motsvarande, ska man iaktta följande anvisningar för förebyggande av coronavirusspridning:

 • Det rekommenderas att de som deltar i hobbyverksamhet använder ansiktsmask (från grundläggande utbildningens åk 7 uppåt) för att säkerställa det att hobbyverksamheten fortsätter.
 • Man ska endast komma till hobbyverksamheten när man är frisk. Personen ska vara fullständigt symptomfri, det får inte finnas ens lindriga symptom.
 • Ansiktsmask ska användas i alla situationer utom idrott. Även i körövningar försöker man använda ansiktsmask. Amatörorkestrar bör överväga en repertoar utan blåsinstrument, de övriga ska använda ansiktsmask.
 • Alla personer som deltar i verksamheten bör använda ansiktsmask under hela evenemanget, även den eventuella publiken.
 • Det rekommenderas att hobbygruppens storlek underskrider 20 personer.
 • Verksamhet planeras så att;
  ansiktsmask används i alla situationer
  säkerhetsavstånd på två meter iakttas både inomhus och utomhus
  separata smågrupper föredras
  man undviker gemensamma träningar eller övningar grupper emellan
  man undviker att grupper blandas
  övriga sätt, så som fjärranslutning, utnyttjas i verksamheten för att förebygga coronavirussmittor
  hobbyutrustningen är personlig, men man bör sköta om desinficering av gemensamt använda redskap (såsom bollar)
  man i mån av möjlighet kommer till träningarna färdigt iklädd idrottsutrustningen – man undviker att vistas i omklädningsrum och andra gemensamma lokaler
  den som ordnar verksamheten sköter om städningen efteråt.

Det rekommenderas att man inte ordnar stora kultur- och idrottsevenemang (så som utställningar, konserter, idrottsturneringar o.d.). Om man anser att ett dylikt evenemang är absolut motiverat, bör det totala antalet deltagare begränsas till under 50 personer och evenemanget ordnas utan publik. Om det trots detta kommer publik kan evenemanganordnaren genom att meddela om det i förväg förutsätta att de som deltar i evenemanget använder ansiktsmask.

Den som ordnar evenemanget ansvarar för att på tillräckligt sätt förebygga coronavirussmittor och att säkerställa säkerheten genom att följa THL:s, Undervisnings- och kulturministeriets samt grenförbundens anvisningar https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset/gallande-begransningar.

15.10.2020
Massexponeringar av coronavirus i Haddom skola och Lovisavikens skola
. 15.10.2020. I Haddom skola och Lovisavikens skola har det uppdagats två skilda massexponeringar för coronaviruset. Haddom skolas undervisning sker på distans under tiden 20-21.10 och Lovisavikens undervisning är på distans hela nästa vecka i enlighet med utbildningschefens beslut. Läs Lovisa stads informationsbrevet via denna länk.

14.10.2020
Användning av ansiktsmask i grundtrygghetscentralens lokaler
. 14.10.2020. Covid-19 epidemin har inom Lovisa stad övergått till en accelerationsfas. På grund av pandemisituationen rekommenderar vi att du alltid använder
ansiktsmask då du uträttar ärenden på grundtrygghetscentralen. Du kommer väl ihåg att ta egen ansiktsmask med!

12.10.2020
Lovisa stads rekommendation om användning av ansiktsmask i läroanstalter och inom ungdomsarbete från och med 12.10.2020.
Covid 19-epidemin har inom Lovisa stad övergått från utgångsnivå till en accelerationsfas. På grund av detta ger Lovisa stad en rekommendation om användning av ansiktsmask även på gymnasienivå och inom ungdomsarbetet. Rekommendationen om användningen av ansiktsmask syftar till att förhindra droppsmitta via luftvägarna. Ändamålsenlig användning av ansiktsmask kan minska smittorisken genom att förhindra droppar från att spridas i omgivningen. Denna rekommendation gäller läroanstalternas elever, undervisningspersonal och övrig personal (exempelvis personal som sköter bespisning, städning och underhåll). Läs Lovisa stads informationsbrevet via denna länk.

8.9.2020
Invånarna inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden
. Lovisa- och lappträskborna har möjlighet att själv boka en tid för drive in-coronaprovtagning i Lovisa från och med onsdag 9.9.2020. Den nya tjänsten har öppnats på adressen koronabotti.hus.fi/sv där man först väljer hemkommun och sedan svarar på en symptomenkät. Därefter identifierar man sig i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat. I början kan tidsbokningstjänsten användas endast av vuxna. Tidsbokning för en annan person, till exempel barn, kan göras under ett senare angett tillfälle.
Avsikten med självbetjäningen är att avveckla långa köer på tidsbokning per telefon. Elektronisk tidsbokning via Klinik Pro fungerar normalt, likasom tidsbokning per telefon.
Bekräftelsen på tidsbokningen skickas per sms till det angivna telefonnumret och därför är det särskilt viktigt att du anger rätt telefonnummer. Också testresultatet meddelas per sms. Om resultatet är positivt ringer smittspåraren på kommunens enhet för smittsamma sjukdomar till personen som insjuknat och ställer frågor om exponeringen.
Resultaten av coronavirustesterna är också synliga på Mina Kanta-sidorna men hur snabbt informationen syns varierar beroende på organisationerna inom hälsovården och kommunerna.
Det är HUS epidemiologiska enhet och HUS IT-förvaltnings elektroniska tjänster som producerat den nya tjänsten.

7.9.2020
Avvikande från det som tidigare meddelats tas coronaboten inte i bruk måndag 7.9.2020
, utan man kan boka en tid för coronaprovtagning i Lovisa och Lappträsk via självbetjäning först senare under vecka 37. Avsikten med självbetjäningen är att avveckla långa köer på tidsbokning per telefon. Man kan ändå boka en tid per telefon också i fortsättningen. Vi meddelar närmare vecka 37 om när coronaboten ska tas i bruk. ”

6.9.2020
Förändringar i utdelning av ansiktsmasker från och med 7.9.2020.
Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade invånare i Lovisa stad och Lappträsk kommun har inletts. Vid utdelningen frågas inte efter personuppgifter eller uppgifter om förmögenhet, besöket registreras inte heller i några klientdatasystem.
Från och med 7.9.2020 utdelas ansiktsmasker enligt följande:

Lappträsk hälsogård (Lappträskvägen 27, Lappträsk) – onsdagar klockan 9–10
Lovisa grundtrygghetscentral (Öhmansgatan 4, Lovisa) – måndagar och onsdagar klockan 9–10. Utdelningen sker i vuxensocialarbetets utrymmen, ingång via innergården, dörr C2. Lovisa vuxensocialarbetets klienter kan även få ansiktsmasker i samband med ett vanligt besök.

Obs! Om du har förkylningssymptom, kan du inte komma till utdelningsplatsen för att avhämta dina ansiktsmasker. I dessa fall ber vi dej kontakta vuxensocialarbetets servicehandledning, tfn 040 667 1798. Äldre personer som inte kan ta sig till en utdelningsplats ombeds kontakta seniorservicens servicehandledning tfn 040 575 3147.

2.9.2020
Coronablinkern har nu publicerats – ladda ner applikationen till din telefon!
Smarttelefonapplikationen Coronablinkern som ska göra det lättare att bryta smittkedjor har publicerats. Nu kan du ladda ner Coronablinkern gratis till din telefon från de vanligaste appbutikerna. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

THL har uppdaterat sina instruktioner. Barn och coronaviruset. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Utdelning av ansiktsmasker inleds 24.8.2020. Se hela nyheten här.

Rekommendation om användning av ansiktsmasker från den 13.8.2020. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har utfärdat den senaste förordningen om organisering av offentliga sammankomster. Regionförvaltningsverket förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar, i kommunernas verksamhetsområde, alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer som ordnas inomhus och utomhus. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Serviceändringar i Lappträsk kommuns verksamhet från den 1.6.2020. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Företagshjälptjänsten startar också i Lappträsk. Företagshjälpet stöder nyländska företag övervinna coronakrisen.  Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Bildningsväsendet i Lappträsk Meddelande 13.5.2020 till vårdnadshavare och personal. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Öppethållningstiderna på Lovisa hälsocentrals brådskande mottagning ändras från och med 15.5.2020. Läs hela 12.5.2020 informationsbrevet via denna länk.

Upphävande av begränsningar för biblioteksnämnden. Utlåning av böcker kommer att börja på Lappträsk kommuns huvudbibliotek från den 12.5.2020. Bibliotekspersonalen svarar på samtal och e-postmeddelanden från och med den 11.5, vardagar kl 13-17. Bibliotekets övriga lokaler kommer att öppnas för allmänheten den 1.6.2020 på ett kontrollerat och gradvist sätt i enlighet med anvisningarna som ges senare av Regionförvaltningsverket.

Annullering av sommarlägret. Sommarlägret kommer inte att ordnas sommaren 2020. Istället för sommarlägret kommer ungdomsfullmäktige att organisera andra sommaraktiviteter när de begränsade åtgärderna upphävs från den 1.6.2020.

De stupades dag 17.5.2020. I år ordnas inga traditionella högtidligheter på De stupades dag i Lappträsk på grund av corona-pandemin. Det blir endast kransnedsättning av kommunen och församlingen. Kommunen och församlingen vill minnas de stupade också under undantagsförhållanden.

Ledningsgruppens meddelande 6.5.2020.  Läs hela informationsbrevet via denna länk.

I enlighet med regeringens beslut öppnas biblioteken 1.6.2020, men biblioteken tillåts låna ut böcker genast. Vi väntar på noggrannare instruktioner från Regionförvaltningsverket om hur utlåningen ska ordnas, och när det är möjligt i vårt bibliotek. Vi bereder ärendet och meddelar så snart vi har mer information.

Småbarnspedagogiken och skolorna i Lappträsk öppnar med början 14.5.2020. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Förlängd stängning av träningsanläggningarna inomhus. På grund av corona-epidemin har det varit nödvändigt att stänga kommunens idrottsanlägningar och annulera de redan beviljade turerna till Porlom idrottshall och Kirkonkylän koulus idrottshall. Konditionssalen och Pakkaamo hör också till kommunens idrottsanläggningar, där turerna också annulerats. Idrottsanläggningarna är stängda till och med 31.5.2020.

Uppdaterad information om grundtrygghetens verksamhet 28.4.2020. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Beviljande och utbetalning av stöd till ensamföretagare inleddes. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Lappträsk kommuns andra informationsbrev om situationen med coronaviruset. Läs hela informationsbrevet via denna länk SU-SV

Ansökningen av stöd till ensamföretagare öppnas tisdagen den 14.4.2020 kl 12. Regeringen har beslutat att rikta 250 miljoner euro på understöd till ensamföretagare för att få situationen som orsakas av coronapandemin på en stadigare grund. Stöd till ensamföretagare kommer at delas ut genom kommunerna. Ansökningen av stöd till ensamföretagare i Lappträsk öppnas tisdagen den 14.4.2020 kl. 12.00. Bekanta dig noga med stödvillkoren samt ansökningsanvisningarna innan du fyller i ansökningsblanketten. Stödvillkoren samt anvisningar finns på kommunens webbplats: https://www.lapinjarvi.fi/…/nari…/stod-till-ensamforetagare/ Ansökningsblanketten kommer också på tisdagen att publiceras på ifrågavarande sida.

Coronakrisen har fört med sig både bra och dåligt i Lappträsk. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Kompensering av kundavgifter inom småbarnspedagogiken fortsätter tills den 13.5.2020. Ledningsgruppen för Lappträsk kommun har godkänt tillfälliga ändringar i betalningsdirektiven för kunderna inom småbarnspedagogiken p g a coronaviruset. Barnets frånvarodagar, som meddelats tidigare under perioden 18.3.-13.5.2020 kompenseras i kundavgifterna för småbarnspedagogiken. Tilläggsuppgifter fås av chef för småbarnspedagogik Thelma Lill-Smeds, 044 742 7120

Kommunen erbjuder till elever som deltar i distansundervisning ett matpaket med råvaror som kompensation för uteblivna skolluncher.
Elevernas familjer ombeds att anmäla sitt intresse för matpaketet via ett formulär som skickas ut via Wilma. Utdelningen startar preliminärt veckan efter påsk. Matpaketer delas ut från Kirkonkylän koulu och Taitotalos kök i Porlom.

Har du eller din familj ångest, rädslor eller annat psykiskt illamående på grund av pandemikrisen? Ring Helmi telefonen 040 640 3381
vardagar kl. 8-16 eller e-post helmi.helppi@loviisa.fi, så får du kontakt till det psykosociala stödet.

Avgiftsfri butikshjälp till alla över 70 år gamla lappträskbor inleds med början 1.4. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Verksamheten på Lappträsk hälsogård förändras tillfälligt på grund av pandemisituationen; Läkare- och hälsovårdares mottagning fungerar från och med 30.3.2020 enbart via tidsbeställning. Läkarmottagning ordnas på hälsogården onsdagar, torsdagar och fredagar, hälsovårdarmottagning från måndag till fredag. Rådgivningen fungerar som tidigare.
För att förhindra spridning av coronaviruset är hälsogårdens dörr låst, ring tfn 019 5051560 för att komma in.
Obs! Du kan inte komma till hälsogården om du har förkylningssymptom! Patienter med förkylningssymptom sköts på Lovisa hälsocentral, tfn 019 505 1300 (mottagning enbart via tidsbeställning, ring alltid på förhand).

Information åt företagare i Lappträsk under koronasituationen: Företagare! Om korona-situationen har en betydande inverkan på kassaflödet i ditt företag är det mycket viktigt att du reagerar på det så snart som möjligt. Ju snabbare man reagerar, desto troligare kommer företaget också att överleva koronakrisen. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Kundtrafiken under undantagsförhållandet: Endast förhandsbeställda turer trafikeras inom kundtrafiken. Också rutter som vanligt körs enligt tidtabell (turen från Porlom på onsdagar och turen till Lovisa på torsdagar) övergår att förhandsbeställas. Över 70-åringar bör inte använda kundtrafiken, utan de bör undvika närkontakter enligt Statsrådets uppmaning. Om en person som är över 70 år gammal behöver hjälp med t.ex. att handla mat, ta då kontakt med välfärdsdirektör Tiia Gustavson: 040 4326228.
Förhandsbeställningar till kundtrafiken kvällen innan senast kl. 20. Tomi Enqvist: tfn 040 681 6786.

Information från Diginuokku under coronaepidemin. Ungdomsgården Nuokku i Lappträsk håller stängt tills vidare för att förhindra spridningen av coronaviruset. Läs hela informationsbrevet via denna länk!

Förlängning av föreningsbidragens ansökningstid. Finland lever under exceptionella omständigheter på grund av coronaviruset. Det är därför nödvändigt att förlänga perioden för ansökan om föreningsbidrag. Ansökningstiden har förlängts till och med den 30.4.2020. Bildningsnämnden kommer att behandla föreningsbidragen på sitt möte den 8.6.2020 på grund av förlängning av ansökningstiden.

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun sammanträdde den 23.3.2020 och diskuterade bland annat:
På sitt möte på fredagen gav kommunstyrelsen kommundirektören särskilda befogenheter på grund av exceptionella omständigheter. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Borgå miljöhälsovård informerar: Veterinärtjänster. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Tack för gott samarbete:
En stark vädjan att inga barn hämtas till skolan eller dagis utan tvingande skäl. Läs hela vädjan via denna länk.

I Lappträsk görs förberedelse för förlängning av exceptionella omständigheter och dess ekonomiska effekter. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Information till personal och kommuninvånare 18.3.2020. Lappträsk kommun fungerar så normalt som möjligt trots coronaviruset. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Behöver du hjälp eller vill du hjälpa de äldre eller de som har en grundsjukdom? Vi kan hjälpa genom att föra mediciner eller mat till dörren så att de inte behöver ta sej ut. Via Nappinaapuri kan man -be om hjälp och erbjuda sin hjälp under coronavirusepidemin. Kolla in nappinaapuri-sidorna:  https://www.nappinaapuri.fi/events/koronapu

Information till  kommuninvånare 16.3.2020. Lappträsk kommun är beredd på förändringar inom sina verksamheter och stänger vidare verksamheter – Skolorna stängs 18.3.2020 och övergår till distansundervisning. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Informationen gällande servicen inom småbarnspedagogiken och för skolornas del ges direkt till föräldrarna via Wilma.

Kommunkansliet håller sina dörrar stängda tillsvidare p.g.a. coronaviruset. Kunder betjänas per telefon (kommunens växel tfn 019-510 860) och per e-post kunta@lapinjarvi.fi

Biblioteket är stängt för tillfället, åtminstone för en månad.
På bibliotekets Facebook-sida https://www.facebook.com/lapinjarvenkirjasto/ hittar du massor av länkar till e-resurser: böcker, filmer och andra elektroniska tjänster.