Lappträsk bereder sig för Coronaviruset

26.10.2020
BESLUT ENLIGT 58 § I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 (tjugo) personer som ordnas inomhus eller utomhus inom kommunerna i Helsingfors och Nylands samt Egentliga Tavastlands sjukvårdsdi-strikt.
Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 (tjugo) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man för att trygga sä-kerheten i dem följer undervisnings- och kulturministeriets och In-stitutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020. Beslutet är i kraft under tiden 1.11–30.11.2020.

21.10.2020.
Årskurs 7-9 i Harjurinteen koulu överförs till distansundervisning för perioden 20.-23.10.2020. En coronavirusinfektion och massexponering har rapporterats i högstadiet i Harjurinteen koulu. Situationen är ännu inte allvarlig. Eftersom eleverna rör sig nära varandra och matsituationerna är trånga, har utbildningschefen i samråd med pandemigruppen och rektorerna beslutat för säkerhetens skull att överföra de allmänna årsklasserna 7-9 i Harjurinteen koulu till distansundervisning för tiden 20.-23.10.2020.
-dirtributionen av mat sker via skolorna
-skolans rektor informerar lärare, eleverna och vårdnadshavaren via Wilma
-lärare informerar sina elever om lektionsarrangemang

21.10.2020
Lappträsk kommun rekommenderar att man undviker privata tillställningar för över 20 personer. Lovisa stad har utfärdat en rekommendation att privata tillställningar för över 20 personer undviks i enlighet med regeringens riktlinje den 15.10.2020. Lappträsk kommun stöder rekommendationen. Enligt ett meddelande från Lovisa stad är Lovisa och Nyland nu i ett upptrappningsfas. Förra veckoslutet konstaterades flera fall av coronavirussmitta i Lovisa, och av dem härrör merparten från en stor familjefest som hölls i Lovisa, vars gäster spridit smittan vidare. Det rekommenderade maximala antalet personer vid privata tillställningar är 20.
Nu då epidemin är i upptrappningsfas är det allt skäl att undvika att ordna stora fester och också att delta i sådana, påminner grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.


20.10.2020

Medborgarinstitutets meddelande. Medborgarinstitutets undervisning 19.10-1.11.2020. Medborgarinstitutets kurser hålls inte som närundervisning då Lappträsk kommuns utrymmen är stängda 19.10-1.11.2020. De flyttas till ett senare tillfälle eller hålls som distansundervisning. Kursdeltagare får ett meddelande om arrangemangen för den egna kursen. Undantag är kurser som hålls utomhus, de kan fortsätta normalt.
Tilläggsuppgifter: Rektor Merja Sillanpää , 040 663 2840 och vicerektor Tanja Lill-Smeds, 0440 555302

19.10.2020
Info till musikinstitutets lärare, elever och vårdnadshavare. Lappträsk kommuns utrymmen är stängda för utomstående användare under tiden 19.10.2020-1.11.2020. Det här betyder för den grundläggande konstundervisningens del i Lappträsk kommun att musikinstitutet övergår till distansundervisning eller andra utrymmen. Mera info ges av biträdande rektor Johanna Lönnfors (040-4899582, johanna.lonnfors@porvopo.fi) och byråsekreterare Jaana Ögård (040-3549003, jaana.ogard@porvoo.fi). Lärarna Marja Pohjola (marja.pohjola@porvoo.fi), Emmi-Liina Vakkuri-Johansson (emmi-liina.vakkuri-johansson@porvoo.fi) och Ilona Janney (ilona.janney@porvoo.fi) tar kontakt med sina elever om övergången till distansundervisning. Vid behov meddelar vi mera om situationen i Lappträsk.
Mera info:
Johanna Lönnfors
Musiikkiopisto Lapinjärvellä – Musikinstitutet i Lappträsk
apulaisrehtori-biträdande rektor
johanna.lonnfors@porvoo.fi
040-4899582

19.10.2020 
Avvikande från tidigare information är fullmäktiges möte och informationstillfället onsdag 21.10.2020 inte öppna för allmänheten. Detta pga det rådande coronaläget. Mötet och informationstillfället strömmas via nätet på kommunens webb-plats. Länk till strömningen publiceras på onsdagen.
Kl. 16-17 berättar vi om utvärderingsförfarandet i fråga om kommuner som har en speciellt svår ekonomisk ställning som inleddes i Lappträsk kommun i början av augusti. Utvärderingsgruppens medlemmar deltar.
Kl. 17-18 ger vi info om det ekonomiska läget. Publiken har möjlighet att ställa frågor och ge kommentarer per e-post kunta@lapinjarvi.fi samt med textmeddelande eller whats app meddelande tfn 044 722 2950. Skicka gärna din fråga på förhand.
Kl. 18 fullmäktiges möte börjar.

18.10.2020
Lappträsk kommun påbörjar en två veckor lång stängningsstrategi för att minimera coronasmittornas antal och bryta smittokedjor
Under den senaste veckan har ett flertal coronafall och separata smittokedjor uppdagats i Lappträsk. Dessutom förekommer det omfattade gruppexponeringar och flera fall av coronasmitta i Lovisa.

Lappträsk kommun förverkligar stängningsstrategin under tiden 19.10. – 1.11.2020.
– Förminskade beredskapsledningsgruppen sammanträdde på söndagen (18.10.2020) och vi konstaterade, att det är bättre att göra preventiva åtgärder än att vara för sent ute. Detta är också ett viktigt budskap åt kommuninvånarna att smittornas antal ökar snabbt och att det senast nu är läge att skydda sig för viruset, konstaterar kommundirektör Tiina Heikka.
Beredskapsledningsgruppen fattade beslut om förändringar inom serviceproduktionen för tiden.10. – 1.11.2020 enligt följande:
– Idrottsutrymmen (Kirkonkylän koulus sal, idrottshallen i Porlom, konditionssalen, Pakkaamo, idrottsplanerna) är stängda.
– Lärare och skolgångshandledare använder näs- och munskydd, Inom småbarnspedagogiken samt köks- och städtjänsterna används visir vid kundkontakter.
– Distansarbetet fortsätter beträffande de uppgifter i vilka det är möjligt.
– Städningen effektiveras ytterligare.
– Besök är inte tillåtna för Tallmogårdens del.
– Vi tar inte emot gäster i kommunens utrymmen.
– Verksamheten i Taitopaikka begränsas. Det görs inga företagsbesök och man börjar använda masker.
Dessutom kommer följande ändringar i serviceproduktionen under tiden 20.10.-1.11.2020 att föras till kommunstyrelsen för beslutsfattande:
– Kommunkansliets dörrar stängs och kunderna får service endast per telefon eller e-post.
– Biblioteket ger endast upphämtningsservice enligt beställning.
– Ungdomsutrymmets verksamhet sköts virtuellt och man övergår till digitalt ungdomsarbete.
– Förtroendemannaorganens möten förverkligas på distans.
Dessutom vädjar Lappträsk kommun till sina kommuninvånare, att man skulle använda masker enligt rekommendationerna, sköta sin handhygien, hålla trygghetsavstånd och försöka undvika sammankomster. Dessutom ger vi en stark rekommendation, ett de som för och avhämtar sina barn från småbarnspedagogikens verksamheter skulle använda ansiktsmask.
Kommunens åtgärder är ett tillägg till de allmänna åtgärder som redan har konstaterats som tex att sättas i karantän.
-Vi har ett stabilt och tryggt läge i kommunen. Jag tror att ingen vill att läget ändras. Vi har lärt oss av övriga kommuners exempel, att vidtagande av snabba åtgärder är det mest effektiva sättet att få antalet fall av smitta att sjunka. Vi vill på detta sätta bryta kedjorna i ett tidigt skede, poängterar kommundirektör Heikka.
Vi återgår till normal serviceproduktion om två veckor, om inte antalet fall av smitta ökat väsentligt.

16.10.2020
Antalet coronasmittor har ökat i Lappträsk
. Kommunens ledningsgrupp följer med läget och sammanträder vid behov med kort varsel för att fatta beslut om ändringar i kommunens serviceproduktion. Vi ger information om ändringar via våra facebook-sidor och webb-plats. Vi ber kommuninvånarna fortsättningsvis beakta rekommendationerna för att förhindra smitta. Vi ber er också uppmärksamma att karantän som ordineras av läkare inte är en rekommendation. Karantänen ska följas.
Om du misstänker coronavirussmitta: Boka en tid för drive in -coronaprovtagning på adressen https://koronabotti.hus.fi/sv/
Du kan även göra en elektronisk bedömning av vårdbehovet via https://pro.klinik.fi/contact/loviisa-terveyspalvelut
Vi svarar på meddelanden som skickas senast klockan 15 inom samma arbetsdag, på meddelanden skickade efter klockan 15 svarar vi inom nästa arbetsdag.
Om du inte kan uträtta dina ärenden elektroniskt, kan du också ringa Lovisa hälsocentral, tfn 019 505 1300 vardagar klockan 8–16
Övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117
Nödnummer 112
Nu är det läge att försäkra oss om att smittokedjorna bryts snabbt. Ha ett tryggt veckoslut!

16.10.2020
Lovisavikens skola och Haddom skola övergår till distansundervisning 20.10.2020

Lovisa stad meddelar 16.10.2020
Lovisavikens skola och Haddom skola övergår efter höstlovet till distansundervisning 20.10.2020. I båda skolor konstaterades 15.10.2020 ett fall av coronavirussmitta.
I Lovisavikens skola ges undervisningen på distans 20–23.10.2020 och i Haddom skola 20–22.10.2020.
Högstadieskolan Lovisavikens skola finns i Lovisa centrum och Haddom skola är en lågstadieskola.
Mer information: utbildningschef Timo Tenhunen, tfn 0440 555 332, timo.tenhunen@loviisa.fi

16.10.2020
Lappträsk kommuns rekommendation för hobbyverksamhet från och med 19.10.2020 för att förebygga coronavirussmittor.
Lappträsk kommun ger en rekommendation för hobbyverksamhet för att förebygga coronavirussmittor i coronavirusepidemins upptrappningsfas i enlighet med sjukvårdsdistriktets (HNS) anvisningar: Coronavirusinfektionen smittar allra lättast två dygn före och efter att symptomen börjat. För att förebygga smittning rekommenderar vi att man inom hobbyverksamhet minskar på kontakter mellan människor och att man vistas i samma lokaler.
I hobbyverksamhet, såsom idrottsföreningar, medborgarinstitutskurser, konstskolor (till exempel läroanstalter för dans, teater, musik och bildkonst), grupphobbyer (till exempel scouter samt orkester- och körverksamhet) och övriga motsvarande, ska man iaktta följande anvisningar för förebyggande av coronavirusspridning:

 • Det rekommenderas att de som deltar i hobbyverksamhet använder ansiktsmask (från grundläggande utbildningens åk 7 uppåt) för att säkerställa det att hobbyverksamheten fortsätter.
 • Man ska endast komma till hobbyverksamheten när man är frisk. Personen ska vara fullständigt symptomfri, det får inte finnas ens lindriga symptom.
 • Ansiktsmask ska användas i alla situationer utom idrott. Även i körövningar försöker man använda ansiktsmask. Amatörorkestrar bör överväga en repertoar utan blåsinstrument, de övriga ska använda ansiktsmask.
 • Alla personer som deltar i verksamheten bör använda ansiktsmask under hela evenemanget, även den eventuella publiken.
 • Det rekommenderas att hobbygruppens storlek underskrider 20 personer.
 • Verksamhet planeras så att;
  ansiktsmask används i alla situationer
  säkerhetsavstånd på två meter iakttas både inomhus och utomhus
  separata smågrupper föredras
  man undviker gemensamma träningar eller övningar grupper emellan
  man undviker att grupper blandas
  övriga sätt, så som fjärranslutning, utnyttjas i verksamheten för att förebygga coronavirussmittor
  hobbyutrustningen är personlig, men man bör sköta om desinficering av gemensamt använda redskap (såsom bollar)
  man i mån av möjlighet kommer till träningarna färdigt iklädd idrottsutrustningen – man undviker att vistas i omklädningsrum och andra gemensamma lokaler
  den som ordnar verksamheten sköter om städningen efteråt.

Det rekommenderas att man inte ordnar stora kultur- och idrottsevenemang (så som utställningar, konserter, idrottsturneringar o.d.). Om man anser att ett dylikt evenemang är absolut motiverat, bör det totala antalet deltagare begränsas till under 50 personer och evenemanget ordnas utan publik. Om det trots detta kommer publik kan evenemanganordnaren genom att meddela om det i förväg förutsätta att de som deltar i evenemanget använder ansiktsmask.

Den som ordnar evenemanget ansvarar för att på tillräckligt sätt förebygga coronavirussmittor och att säkerställa säkerheten genom att följa THL:s, Undervisnings- och kulturministeriets samt grenförbundens anvisningar https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset/gallande-begransningar.

15.10.2020
Massexponeringar av coronavirus i Haddom skola och Lovisavikens skola
. 15.10.2020. I Haddom skola och Lovisavikens skola har det uppdagats två skilda massexponeringar för coronaviruset. Haddom skolas undervisning sker på distans under tiden 20-21.10 och Lovisavikens undervisning är på distans hela nästa vecka i enlighet med utbildningschefens beslut. Läs Lovisa stads informationsbrevet via denna länk.

14.10.2020
Användning av ansiktsmask i grundtrygghetscentralens lokaler
. 14.10.2020. Covid-19 epidemin har inom Lovisa stad övergått till en accelerationsfas. På grund av pandemisituationen rekommenderar vi att du alltid använder
ansiktsmask då du uträttar ärenden på grundtrygghetscentralen. Du kommer väl ihåg att ta egen ansiktsmask med!

12.10.2020
Lovisa stads rekommendation om användning av ansiktsmask i läroanstalter och inom ungdomsarbete från och med 12.10.2020.
Covid 19-epidemin har inom Lovisa stad övergått från utgångsnivå till en accelerationsfas. På grund av detta ger Lovisa stad en rekommendation om användning av ansiktsmask även på gymnasienivå och inom ungdomsarbetet. Rekommendationen om användningen av ansiktsmask syftar till att förhindra droppsmitta via luftvägarna. Ändamålsenlig användning av ansiktsmask kan minska smittorisken genom att förhindra droppar från att spridas i omgivningen. Denna rekommendation gäller läroanstalternas elever, undervisningspersonal och övrig personal (exempelvis personal som sköter bespisning, städning och underhåll). Läs Lovisa stads informationsbrevet via denna länk.

8.9.2020
Invånarna inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden
. Lovisa- och lappträskborna har möjlighet att själv boka en tid för drive in-coronaprovtagning i Lovisa från och med onsdag 9.9.2020. Den nya tjänsten har öppnats på adressen koronabotti.hus.fi/sv där man först väljer hemkommun och sedan svarar på en symptomenkät. Därefter identifierar man sig i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat. I början kan tidsbokningstjänsten användas endast av vuxna. Tidsbokning för en annan person, till exempel barn, kan göras under ett senare angett tillfälle.
Avsikten med självbetjäningen är att avveckla långa köer på tidsbokning per telefon. Elektronisk tidsbokning via Klinik Pro fungerar normalt, likasom tidsbokning per telefon.
Bekräftelsen på tidsbokningen skickas per sms till det angivna telefonnumret och därför är det särskilt viktigt att du anger rätt telefonnummer. Också testresultatet meddelas per sms. Om resultatet är positivt ringer smittspåraren på kommunens enhet för smittsamma sjukdomar till personen som insjuknat och ställer frågor om exponeringen.
Resultaten av coronavirustesterna är också synliga på Mina Kanta-sidorna men hur snabbt informationen syns varierar beroende på organisationerna inom hälsovården och kommunerna.
Det är HUS epidemiologiska enhet och HUS IT-förvaltnings elektroniska tjänster som producerat den nya tjänsten.

7.9.2020
Avvikande från det som tidigare meddelats tas coronaboten inte i bruk måndag 7.9.2020
, utan man kan boka en tid för coronaprovtagning i Lovisa och Lappträsk via självbetjäning först senare under vecka 37. Avsikten med självbetjäningen är att avveckla långa köer på tidsbokning per telefon. Man kan ändå boka en tid per telefon också i fortsättningen. Vi meddelar närmare vecka 37 om när coronaboten ska tas i bruk. ”

6.9.2020
Förändringar i utdelning av ansiktsmasker från och med 7.9.2020.
Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade invånare i Lovisa stad och Lappträsk kommun har inletts. Vid utdelningen frågas inte efter personuppgifter eller uppgifter om förmögenhet, besöket registreras inte heller i några klientdatasystem.
Från och med 7.9.2020 utdelas ansiktsmasker enligt följande:

Lappträsk hälsogård (Lappträskvägen 27, Lappträsk) – onsdagar klockan 9–10
Lovisa grundtrygghetscentral (Öhmansgatan 4, Lovisa) – måndagar och onsdagar klockan 9–10. Utdelningen sker i vuxensocialarbetets utrymmen, ingång via innergården, dörr C2. Lovisa vuxensocialarbetets klienter kan även få ansiktsmasker i samband med ett vanligt besök.

Obs! Om du har förkylningssymptom, kan du inte komma till utdelningsplatsen för att avhämta dina ansiktsmasker. I dessa fall ber vi dej kontakta vuxensocialarbetets servicehandledning, tfn 040 667 1798. Äldre personer som inte kan ta sig till en utdelningsplats ombeds kontakta seniorservicens servicehandledning tfn 040 575 3147.

2.9.2020
Coronablinkern har nu publicerats – ladda ner applikationen till din telefon!
Smarttelefonapplikationen Coronablinkern som ska göra det lättare att bryta smittkedjor har publicerats. Nu kan du ladda ner Coronablinkern gratis till din telefon från de vanligaste appbutikerna. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

THL har uppdaterat sina instruktioner. Barn och coronaviruset. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Utdelning av ansiktsmasker inleds 24.8.2020. Se hela nyheten här.

Rekommendation om användning av ansiktsmasker från den 13.8.2020. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har utfärdat den senaste förordningen om organisering av offentliga sammankomster. Regionförvaltningsverket förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar, i kommunernas verksamhetsområde, alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer som ordnas inomhus och utomhus. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Serviceändringar i Lappträsk kommuns verksamhet från den 1.6.2020. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Företagshjälptjänsten startar också i Lappträsk. Företagshjälpet stöder nyländska företag övervinna coronakrisen.  Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Bildningsväsendet i Lappträsk Meddelande 13.5.2020 till vårdnadshavare och personal. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Öppethållningstiderna på Lovisa hälsocentrals brådskande mottagning ändras från och med 15.5.2020. Läs hela 12.5.2020 informationsbrevet via denna länk.

Upphävande av begränsningar för biblioteksnämnden. Utlåning av böcker kommer att börja på Lappträsk kommuns huvudbibliotek från den 12.5.2020. Bibliotekspersonalen svarar på samtal och e-postmeddelanden från och med den 11.5, vardagar kl 13-17. Bibliotekets övriga lokaler kommer att öppnas för allmänheten den 1.6.2020 på ett kontrollerat och gradvist sätt i enlighet med anvisningarna som ges senare av Regionförvaltningsverket.

Annullering av sommarlägret. Sommarlägret kommer inte att ordnas sommaren 2020. Istället för sommarlägret kommer ungdomsfullmäktige att organisera andra sommaraktiviteter när de begränsade åtgärderna upphävs från den 1.6.2020.

De stupades dag 17.5.2020. I år ordnas inga traditionella högtidligheter på De stupades dag i Lappträsk på grund av corona-pandemin. Det blir endast kransnedsättning av kommunen och församlingen. Kommunen och församlingen vill minnas de stupade också under undantagsförhållanden.

Ledningsgruppens meddelande 6.5.2020.  Läs hela informationsbrevet via denna länk.

I enlighet med regeringens beslut öppnas biblioteken 1.6.2020, men biblioteken tillåts låna ut böcker genast. Vi väntar på noggrannare instruktioner från Regionförvaltningsverket om hur utlåningen ska ordnas, och när det är möjligt i vårt bibliotek. Vi bereder ärendet och meddelar så snart vi har mer information.

Småbarnspedagogiken och skolorna i Lappträsk öppnar med början 14.5.2020. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Förlängd stängning av träningsanläggningarna inomhus. På grund av corona-epidemin har det varit nödvändigt att stänga kommunens idrottsanlägningar och annulera de redan beviljade turerna till Porlom idrottshall och Kirkonkylän koulus idrottshall. Konditionssalen och Pakkaamo hör också till kommunens idrottsanläggningar, där turerna också annulerats. Idrottsanläggningarna är stängda till och med 31.5.2020.

Uppdaterad information om grundtrygghetens verksamhet 28.4.2020. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Beviljande och utbetalning av stöd till ensamföretagare inleddes. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Lappträsk kommuns andra informationsbrev om situationen med coronaviruset. Läs hela informationsbrevet via denna länk SU-SV

Ansökningen av stöd till ensamföretagare öppnas tisdagen den 14.4.2020 kl 12. Regeringen har beslutat att rikta 250 miljoner euro på understöd till ensamföretagare för att få situationen som orsakas av coronapandemin på en stadigare grund. Stöd till ensamföretagare kommer at delas ut genom kommunerna. Ansökningen av stöd till ensamföretagare i Lappträsk öppnas tisdagen den 14.4.2020 kl. 12.00. Bekanta dig noga med stödvillkoren samt ansökningsanvisningarna innan du fyller i ansökningsblanketten. Stödvillkoren samt anvisningar finns på kommunens webbplats: https://www.lapinjarvi.fi/…/nari…/stod-till-ensamforetagare/ Ansökningsblanketten kommer också på tisdagen att publiceras på ifrågavarande sida.

Coronakrisen har fört med sig både bra och dåligt i Lappträsk. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Kompensering av kundavgifter inom småbarnspedagogiken fortsätter tills den 13.5.2020. Ledningsgruppen för Lappträsk kommun har godkänt tillfälliga ändringar i betalningsdirektiven för kunderna inom småbarnspedagogiken p g a coronaviruset. Barnets frånvarodagar, som meddelats tidigare under perioden 18.3.-13.5.2020 kompenseras i kundavgifterna för småbarnspedagogiken. Tilläggsuppgifter fås av chef för småbarnspedagogik Thelma Lill-Smeds, 044 742 7120

Kommunen erbjuder till elever som deltar i distansundervisning ett matpaket med råvaror som kompensation för uteblivna skolluncher.
Elevernas familjer ombeds att anmäla sitt intresse för matpaketet via ett formulär som skickas ut via Wilma. Utdelningen startar preliminärt veckan efter påsk. Matpaketer delas ut från Kirkonkylän koulu och Taitotalos kök i Porlom.

Har du eller din familj ångest, rädslor eller annat psykiskt illamående på grund av pandemikrisen? Ring Helmi telefonen 040 640 3381
vardagar kl. 8-16 eller e-post helmi.helppi@loviisa.fi, så får du kontakt till det psykosociala stödet.

Avgiftsfri butikshjälp till alla över 70 år gamla lappträskbor inleds med början 1.4. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Verksamheten på Lappträsk hälsogård förändras tillfälligt på grund av pandemisituationen; Läkare- och hälsovårdares mottagning fungerar från och med 30.3.2020 enbart via tidsbeställning. Läkarmottagning ordnas på hälsogården onsdagar, torsdagar och fredagar, hälsovårdarmottagning från måndag till fredag. Rådgivningen fungerar som tidigare.
För att förhindra spridning av coronaviruset är hälsogårdens dörr låst, ring tfn 019 5051560 för att komma in.
Obs! Du kan inte komma till hälsogården om du har förkylningssymptom! Patienter med förkylningssymptom sköts på Lovisa hälsocentral, tfn 019 505 1300 (mottagning enbart via tidsbeställning, ring alltid på förhand).

Information åt företagare i Lappträsk under koronasituationen: Företagare! Om korona-situationen har en betydande inverkan på kassaflödet i ditt företag är det mycket viktigt att du reagerar på det så snart som möjligt. Ju snabbare man reagerar, desto troligare kommer företaget också att överleva koronakrisen. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Kundtrafiken under undantagsförhållandet: Endast förhandsbeställda turer trafikeras inom kundtrafiken. Också rutter som vanligt körs enligt tidtabell (turen från Porlom på onsdagar och turen till Lovisa på torsdagar) övergår att förhandsbeställas. Över 70-åringar bör inte använda kundtrafiken, utan de bör undvika närkontakter enligt Statsrådets uppmaning. Om en person som är över 70 år gammal behöver hjälp med t.ex. att handla mat, ta då kontakt med välfärdsdirektör Tiia Gustavson: 040 4326228.
Förhandsbeställningar till kundtrafiken kvällen innan senast kl. 20. Tomi Enqvist: tfn 040 681 6786.

Information från Diginuokku under coronaepidemin. Ungdomsgården Nuokku i Lappträsk håller stängt tills vidare för att förhindra spridningen av coronaviruset. Läs hela informationsbrevet via denna länk!

Förlängning av föreningsbidragens ansökningstid. Finland lever under exceptionella omständigheter på grund av coronaviruset. Det är därför nödvändigt att förlänga perioden för ansökan om föreningsbidrag. Ansökningstiden har förlängts till och med den 30.4.2020. Bildningsnämnden kommer att behandla föreningsbidragen på sitt möte den 8.6.2020 på grund av förlängning av ansökningstiden.

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun sammanträdde den 23.3.2020 och diskuterade bland annat:
På sitt möte på fredagen gav kommunstyrelsen kommundirektören särskilda befogenheter på grund av exceptionella omständigheter. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Borgå miljöhälsovård informerar: Veterinärtjänster. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Tack för gott samarbete:
En stark vädjan att inga barn hämtas till skolan eller dagis utan tvingande skäl. Läs hela vädjan via denna länk.

I Lappträsk görs förberedelse för förlängning av exceptionella omständigheter och dess ekonomiska effekter. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Information till personal och kommuninvånare 18.3.2020. Lappträsk kommun fungerar så normalt som möjligt trots coronaviruset. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Behöver du hjälp eller vill du hjälpa de äldre eller de som har en grundsjukdom? Vi kan hjälpa genom att föra mediciner eller mat till dörren så att de inte behöver ta sej ut. Via Nappinaapuri kan man -be om hjälp och erbjuda sin hjälp under coronavirusepidemin. Kolla in nappinaapuri-sidorna:  https://www.nappinaapuri.fi/events/koronapu

Information till  kommuninvånare 16.3.2020. Lappträsk kommun är beredd på förändringar inom sina verksamheter och stänger vidare verksamheter – Skolorna stängs 18.3.2020 och övergår till distansundervisning. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Informationen gällande servicen inom småbarnspedagogiken och för skolornas del ges direkt till föräldrarna via Wilma.

Kommunkansliet håller sina dörrar stängda tillsvidare p.g.a. coronaviruset. Kunder betjänas per telefon (kommunens växel tfn 019-510 860) och per e-post kunta@lapinjarvi.fi

Biblioteket är stängt för tillfället, åtminstone för en månad.
På bibliotekets Facebook-sida https://www.facebook.com/lapinjarvenkirjasto/ hittar du massor av länkar till e-resurser: böcker, filmer och andra elektroniska tjänster.