Fritidsväsendets understöd

Lappträsk kommun anslår följande understöd att sökas mot kvitto av fritidsnämnden senast den 09.11.2012 för utgifter som uppstått under tiden 1.11.2011-31.10.2012:

 Anskaffnings-/reparationsunderstöd

 Understöd för idrottsplatser

 Utbildningsunderstöd

 Understöd för ledare

Ansökningarna jämte bilagor bör uppgöras på blanket 6295. Blanketten och ansökningsdirektiv erhålls från kommungårdens samservicepunkt tel. (019) 510860 samt från kommunens webbplats www.lapinjarvi.fi

Lappträsk 20.08.2012

Fritidsnämnden