Enkät: Hur fungerar vardagen i Lappträsk? Del IV: Information, inkludering och människo-orientering

Sista del av enkätformuläret är nu öppen! Temat i enkäten är Information, inkludering och ett människoorienterat agerande i Lappträsk. I enkäten har vi hämtat de strategiska löftena i anslutning till dessa teman från kommunstrategin och frågar Er hur dessa löften för närvarande förverkligas i din vardag.

Svara på enkäten från den här länken

Under vårterminen publicerar vi fyra olika enkäter på olika teman. Syftet med enkäterna är att ge information om hur smidigt vardagen fungerar i Lappträsk. Med enkäter kartlägger vi vilka teman som är särskilt viktiga för kommuninvånarnas vardag och var det finns störst utvecklingsbehov.

Enkäternas teman och tidpunkt för publicering

  1. Miljö och gemenskap, enkäten avslutad
  2. Service och bildning, enkäten avslutad
  3. Näringslivsverksamhet, ekonomi och framtid, enkäten avslutad
  4. Informering, delaktighet och människo-orientering, öppen nu (avslutar 24.4.2022)!

Undersökningarna kommer att genomföras som en del av projektet Open Agenda. Projektet undersöker hur vardagen fungerar smidigt för lokalbefolkningen och tillsammans med kommuninvånarna identifiera de viktigaste teman för att börja utveckla nya typer av digitala tjänster för att göra vardagen smidigare. Du kan läsa mer om projektet här: https://www.lapinjarvi.fi/hankkeet/open-agenda/

Undersökningen bygger på kommunens strategi för 2021-2025, som uppdaterades förra året. Utöver målen för Open Agenda-projektet ger enkäterna också direkt återkoppling på den kommunala strategin: vilka teman som är särskilt viktiga i kommuninvånarnas vardag och hur de strategiska mål som kommunen satt upp förverkligas idag. Du kan bekanta dig med den kommunala strategin här https://www.lapinjarvi.fi/wp-content/uploads/kuntastrategia-420×210-swe-final.pdf

Open Agenda finansieras delvis av Finansministeriet.