Bulleranmälan / Destia Oy

Kungörelse

En anmälan om arbete som orsakar tillfälligt buller eller skakningar har inlämnats till Lovisa stads miljövårdsmyndighet
i enlighet med 118 § i miljöskyddslagen (527/2014).

Anmälan inlämnad av

Destia Oy, Kisällintie 12, 01730 Vantaa
kontaktperson Ismo Kemppainen, tel. 040 757 6591

Verksamhetens placering

Bron (U-2491) i Porlom, Lappträsk, där landsväg 1751 (Mörskom-Porlom) korsar Forsby å.
Buller orsakas av bland annat vattenspikningsarbeten. Vattenspikningsarbeten görs i två etapper, sammanlagt 10
dagar, ca 5 dagar i maj-juni 2021 och ca 5 dagar en månad senare.

Kungörelsen finns till påseende 15-23.3.2021 på anslagstavlan på Lappträsk kommuns webbplats, www.lapinjarvi.fi.

Med anledning av anmälan har sakägarna, dvs. de vilkas rätt eller fördel ärendet kan tänkas beröra, möjlighet att
framställa en anmärkning. Personer som inte är sakägare har rätt att uttrycka sin åsikt.

Eventuella anmärkningar och åsikter ska lämnas in senast 23.3.2021 elektroniskt till adressen
ymparisto@loviisa.fi. eller per post till adressen Lovisa stad, byggnads- och miljönämnden, PB 77, 07901 Lovisa.

Lovisa stads miljövårdsmyndighet granskar anmälan och fattar på basis av denna ett beslut med iakttagande av
miljöskyddslagen.

Tilläggsuppgifter om behandlingen ges av miljövårdsinspektör Maud Östman, tfn 0440 555 413, epost
maud.ostman@loviisa.fi.

Byggnads- och miljönämnden, Lovisa stad

Anmälan om arbete som orsakar tillfälligt buller och skakningar