Bildningsväsendet i Lappträsk Meddelande 13.5.2020 till vårdnadshavare och personal

Finlands regering har gjort linjedragningar om att i början av maj börja stegvis avveckla de olika begränsningarna. Undervisnings- och kulturministeriet har instruerat kommunerna att utarbeta direktiv för anordnandet av småbarns-pedagogik samt för- och grundundervisningen med början 14.5.2020.

Även om begränsningarna som berör corona epidemin har börjat avvecklas, är epidemin ännu inte förbi. Därför öppnas tjänsterna i både Lappträsk och i övriga Finland stegvisvis och begränsat.

Här följer direktiv till kunderna inom småbarnspedagogiken samt för- och grundundervisningen samt berörda parter. Enheterna ger närmare anvisningar via Wilma.

Anvisningar för en trygg småbarnsfostran samt för- och grundundervisning

Barn och vuxna skall inte komma till skolan eller daghemmet om de är sjuka. Ifall ett barn/elev insjuknar under dagen skall barnet som uppvisar symptom flyttas omedelbart till ett separat utrymme tills vårdnadshavaren avhämtar barnet. Barnet/eleven är tillsammans med en vuxen. Om en familjemedlem blir sjuk bör möjligheten att familjemedlemmen har corona-infektion utredas omedelbart. En bedömning över behovet att testas kan fås genom att ringa den egna hälsocentralen eller den nationella jourhjälpen tfn 116 117. Personer som uppvisar symptom bör vara i kontakt med den egna hälsocentralen eller söka sej vid behov till coronavirustest enligt anvisningar som ges.

Inom småbarnspedagogiken och skolorna kommer vi huvudsakligen att vara i våra egna enheter och våra egna grupper/klassrum. Vi strävar efter att de vuxna inte ska byta grupp/klass under dagen. Vissa ändringar har gjorts i utrymmesarrangemangen för klasserna, om vilket vårdnadshavarna har informerats via Wilma. Utflykter görs med den egna gruppen/klassen till närområden.

Även om hygienen effektiveras tar vi också hänsyn i vår verksamhet till att barnet får stöd, trygghet och växelverkan av en vuxen som hen behöver, precis som tidigare.

Hygienanvisningar

Vi följer en särskild noggrann hygien när det gäller att tvätta händer och att hosta. Vi önskar att vårdnadshavarna pratar om detta hemma med sina barn och handleder barnen till att agera rätt.

Både barn/elever samt vuxna tvättar sina händer när dagen inleds samt innan avfärd hem. Dessutom tvättas händerna alltid då man kommer in, innan måltider, alltid efter att man har nyst eller hostat samt alltid när händerna är synligt smutsiga. Händerna torkas i pappershanddukar. Dessutom finns i alla enheter desinficeringsmedel för händer. Då man nyser ska man sätta en engångsnäsduk framför munnen, som kastas bort omedelbart efter användning.

Måltider

Vuxna serverar matportioner åt barene/eleverna. Lunchtiderna har trappats upp i skolorna för att kunna ta hänsyn till skyddsavstånd.

Effektiverng av städning

Det fästs fortfarande särskilt mycket uppmärksamhet vid städning av skolorna, gruppis och daghemmet. Vi undviker användningen av gemensamma arbetsredskap i mån av möjlighet. Om redskap behövs, tvättas de alltid innan någon annan använder dem (t.ex. sax). Dörrhandtag, armstöd och avbrytare för belysning desinficeras ofta. Leksakerna tvättas ofta inom småbarnspedagogiken.

Besök

Utomstående tillåts fortfarande inte att besöka daghem, gruppis och skolor. Utomstående får inte vistas på områden kring Trolldalens daghem och skolorna.

Förflyttning och utevistelse

Vi tar hänsyn till skyddsavstånd då barnen tas emot och avhämtas till småbarnsfostran. I skolorna samlas vi klassvis på skolans gårdsplan i början av skoldagen. Rasterna är organiserade så att utevistelserna sker klassvis på anvisade områden. Läsordningar har ändrats för att ta hänsyn till begränsningarna.

Diskussioner om barn och elever

Vid behov ordnas vårens utvärderingssamtal per telefon eller på distans med hjälp av Meet eller Teams.

Fester och övriga gemensamma evenemang

Den här våren är det tyvärr inte möjligt att ordna vårfester eller andra gemensamma tillställningar inom småbarnsfostran eller i skolorna.

Egna leksaker

Man får inte ha med sej egna leksaker till daghemmet eller skolan. Ett gosedjur får förvaras på daghemmet.

Anvisningar till närundervisning

För- och grundundervisningen fortsätter endast som närundervisning med början 14.5.2020 dvs. distansundervisning är inte längre tillåtet. Om eleven inte kan delta i för- eller grundundervisningen bör vårdnadshavaren anhålla om tillstånd till frånvaro enligt tidigare anvisningar. Anvisningar beträffande frånvaro är ikfraftvarande, och skolorna följer dem.

Inget barn eller vuxen skall dock komma till skolan om hen har några som helst sjukdomssymptom.

Elevskjutsar

Taxichaufförerna har tilldelats anvisningar gällande hygien och säkerhet i skolskjutsar.

 

Tilläggsuppgifter:

chef för småbarnspedagogik Thelma Lill-Smeds tfn 044 742 7120

rektor Ann-Mari Koivula tfn 044 720 8696

rektor Piia Siltala tfn 044 581 8076