Verksamhetsunderstöd

1. Verksamhetsunderstöd

Ansökan om understöd
Bilaga till ansökan om verksamhetsunderstöd 

Då understöd beviljas fäster man uppmärksamhet vid föreningens behov av understöd, verksamhetens kvantitet, kvalitet, omfattning samt dess samhälleliga betydelse. Anslaget för verksamhetsunderstöd fördelas enligt bildningsnämndens beslut årligen på basen av ansökningar i fyra delar, som behandlas enskilt:

1. Idrottsunderstöd
2. Ungdoms- och kulturunderstöd
3. Byaförenings- och annan hobbyverksamhet
4. Understöd till ny verksamhet 

Idrottsunderstöden är avsedda för registrerade idrottsföreningar i Lappträsk och vilka är medlemmar i riksomfattande idrottsorganisationer eller föreningar där huvudsakliga verksamheten är idrottsverksamhet.

Med kulturunderstöd stöder man och skapar förutsättningarna för att kunna erbjuda tjänster inom kultur och konst, hembygds- och bildningsarbete samt för att kunna utöva och ha konst som hobby. Verksamheten som understöds ska riktas till lappträskbor antingen som utövare eller mottagare av verksamheten.

Ungdomsunderstöd beviljas till ungdomsföreningar, ungdomsorganisationer eller ungdomsverksamhetsgrupper som gör ungdomsarbete. Understöden är avsedda för unga under 29 år för egen fritidssysselsättning som riktas till att aktivt stöda nationaliteten, förstärka ungdomarna socialt, stöda ungdomarnas självständighet samt befrämja nykterhet.

­ 1.1. Förutsättningar för att få verksamhetsunderstöd:

Understöd beviljas till registrerade föreningar, verksamhetsgrupper och kulturaktörer i Lappträsk samt föreningar som i Lappträsk ordnar verksamhet och som verkar på områden för flera kommuner.

­ Stöd ges för föreningarnas stadgeenliga verksamhet och verksamhet enligt föreningens verksamhetsplan eller för kostnader förorsakade av att inleda ny verksamhet.

­ Stöd ges för projekt som verksamhetsgruppen själv ordnar enligt förhandsplaner.

­ Verksamhetsunderstöd kan inte användas till utgifter förorsakade av fastigheten eller investeringar.

­ För att få verksamhetsunderstöd ska föreningen bifoga följande dokument till sin ansökan:

a. Från föregående år
• Verksamhetsberättelse
• Bokslut
• Revisionsberättelse

b. Innevarande år
• Verksamhetsplan
• Budget

c. Formulär för sammandrag av föreningens verksamhet

d. En ny förening som ansöker om understöd
• Föreningens stadgar

­ Grupper och privata som idkar fri verksamhet ska ge noggranna utredningar över den verksamhet som understödsansökan gäller.

1.2. Fördelningsgrunder för verksamhetsunderstöd:

­ Fördelningen av verksamhetsunderstöd sker enligt följande kriterier:

a. Verksamhetens kvantitet, kvalitet och omfattning
• Mångsidighet d.v.s. föreningens olika motions- och verksamhetsformer.
• Antalet fungerande sektioner och hobbygrupper.
• Antalet medlemmar som i föreningen betalat medlemsavgiften i fjol.
• Antalet medlemmar under 29 år.
• Antalet verksamhetspunkter.
• Fördelning av lokala verksamhetspunkter.
• Arrangerade tävlingar (idrott, musik, teckning, färdigheter m.m.).
• Ledda träningar och klubbar (handledare/tränare närvarande).
• Konditionsfrämjande verksamhet.
• Arrangerade bolagsserier.
• Ordnade läger.
• Antalet lägerdeltagare.
• Internationella läger och övrig internationell verksamhet
• Utfärder/vandringar.
• Antalet deltagare i utfärderna/vandringarna.
• Ordnade idrotts- och simskolor.
• Antalet verksamma tränare och ledare.
• Antalet jurymedlemmar, domare, utvärderare och övriga domare.
• Antalet banmästare och tekniska experter.
• Antalet ordföranden, sekreterare och övriga med organisationsutbildning.
• Representation i takorganisationers-, distrikts- och övriga sektioner, direktioner o.s.v.
• Antalet deltagare i grenar, verksamhetsformer o.s.v. (inom föreningen).
• Verksamhetspunkter och områden som föreningen förvaltar.
• Övriga faktorer som beskriver omfattningen.

b. Behovet av understöd
• Föreningens ekonomiska läge.
• Stöd som föreningen kan få från annat håll.
• Trygga föreningens/verksamhetsgruppens kontinuerliga verksamhet.
• Föreningens läge och möjlighet att få inkomster beaktas.
• Ändamålsenliga egna finansiella insamlingar minskar INTE understödets storlek.

c. Samhällelig betydelse
• Föreningens arbete för verksamhet inom folkhälsan, fostring och sociala områden.
• Idrotts-, klubb- och övrig verksamhet för specialgrupper.
• Verksamhet för att arrangera program och evenemang för så stora folkgrupper som möjligt.
• Allmän informations- och upplysningsverksamhet.
• Hur viktig verksamheten är för någon befolkningsgrupp.

d. Start av ny verksamhet
• Ny förening.
• Experiment med nya arbetsformer.
• Undersökning, t.ex. undersökningar bland ungdomar.
• Upphandling av utrustning och redskap.
• Verksamheten ska ha förutsättningar för kontinuitet.