Kommunalvalet 2021

Vid kommunalval väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige. Till fullmäktige i Lappträsk väljs 21 ledamöter.

Valbar till kommunens fullmäktige är en person som har kommunen som hemkommun och har rösträtt i kommunalval i någon kommun och inte står under förmynderskap.

Bestämmelser om begränsningar för valbarhet finns i 72 § i kommunallagen.

Vid kommunalval kan kandidater ställas upp av:

1) partier som införts i partiregistret

2) röstberättigade som har bildat en valmansförening

Inlämnande av kandidatansökan

Partier och valmansföreningar ska ge in sina kandidatlistor (kandidatansökan) till kommunens centralvalnämnd senast den 9 mars 2021 (den 40 dagen före valdagen) före klockan 16. Anmälan om valförbund och gemensamma listor ska lämnas till centralvalnämnden inom samma tidsfrist.

Centralvalnämndens sekreterare Susanne Sjöblom tar emot partiernas och valmansföreningarnas ansökningar jämte bilagor gällande publiceringen av kandidatlistor och andra handlingar som gäller kandidatuppställningen den 8.3.2021 klockan 9-17 och 9.3.2021 klockan 9-16 på kommungården på adressen Lappträskvägen 20 A.

Rösträtt

Röstberättigad vid kommunalval är varje medborgare som senast på valdagen fyller 18 år, som är

a) finsk medborgare och medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt isländska och norska medborgare vars hemkommun ifrågavarande kommun är enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 26 februari 2021 (den 51 dagen före valdagen) eller

b) annan utlänning vars hemkommun ifrågavarande kommun är enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 26 februari 2021 (den 51 dagen före valdagen) om de vid nämnda tidpunkt har haft hemkommun i Finland i två år eller

c) personer som är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation samt som enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet är bosatta i kommunen vid utgången av den 26 februari 2021 (den 51 dagen före valdagen) förutsatt att uppgifter om personen på hans eller hennes begäran har registrerats i befolkningsdatasystemet och att han eller hon skriftligen senast den 25 februari 2021 (den 52 dagen före valdagen) har underrättat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om sin önskan att utöva sin rösträtt vid kommunalvalet.

Röstning

Den röstberättigade kan fritt välja att rösta endera på förhand eller på valdagen. Den röstberättigade kan rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. På själva valdagen får den röstberättigade rösta endast i den vallokal som anges på den anmälan om rösträtt som den röstberättigade fått. Förhandsröstningen i Lappträsk kommun ordnas på kommungården i Lappträsk enligt följande

ons 7.4 kl. 9 – 16

to 8.4 kl. 9 – 16