Beslut för HUS-området i enlighet med ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar – säkerhetsavstånd måste garanteras i lokaler avsedda för kunder och deltagare i verksamheten

Den 24.2.2021 utfärdade södra Finlands regionförvaltningsverk ett beslut om att ålägga aktörer i Helsingfors och HUS-området (HUS) att säkerställa att närkontakter mellan personer effektivt kan undvikas i lokaler som är öppna för allmänheten eller begränsas till kunder eller deltagare. Beslutet gäller följande aktörer:

• privata enheter, stiftelser och andra juridiska enheter
• privata näringsidkare
• kommuner och kommunförbund
• religiösa samfund
• offentliga organ.

Beslutet är giltigt från 25.2.- 14.3.2021 och är i enlighet med den temporära paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet från regionförvaltningsverket gäller inte restauranger – statsrådet beslutar om begränsningen av restaurangverksamheten.

Beslutet gäller för aktörers inomhusområden som används för mer än tio kunder eller deltagare samtidigt, samt de begränsade utomhusområdena som används för mer än 50 kunder eller deltagare och som används av arrangören för den aktiviteten vid en given tid.

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar, som trädde i kraft den 22.2.2021, ålägger aktörer att följa allmänna hygieninstruktioner i lokaler som är öppna för allmänheten eller är avsedda för ett begränsat antal kunder, utan en separat reglering. Om de allmänna hygienkraven inte är tillräckliga för att kontrollera epidemiläget kan regionförvaltningsverket, som Södra Finlands regionförvaltningsverk har gjort den 24.2.2021, beordra att lokalanvändningen organiseras på ett sådant sätt att närkontakter mellan kunder och deltagare och grupper effektivt kan undvikas.

Med närkontakt avses fysisk kontakt eller vistelse ansikte mot ansikte eller i samma rum med mindre än två meters avstånd i mer än 15 minuter. Aktörer måste göra en skriftlig plan för hur de förhindrar närkontakt mellan allmänheten och kunderna. Sättet kan definieras av aktörerna själva. Om det inte är möjligt att organisera aktiviteterna enligt lag, kan lokalerna inte användas.

Regionförvaltningsverket vägleder aktörer på allmän nivå i genomförandet av den nya förordningen.