Beslut enligt marktäktslagen / marktäktstillstånd Norrby-Ringväg

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad har 30.3.2021 fattat ett beslut gällande ansökan av Norrby-Ringväg väglag enligt 14 § i marktäkstslagen (555/1981) om att ta marksubstanser. Beslutet möjliggör att verksamheten inleds trots eventuellt sökande av ändring.

Marktäktsplatsen är på fastigheten 407-412-3-51 i Lappträsk.

Denna kungörelse och beslutet hålls framlagda 9.4.-19.5.2021 på Lappträsk stads webbplats på adressen www.lapinjarvi.fi. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades dvs. 19.4.2021.

Det här beslutet kan överklagas genom att anföra besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol senast 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Närmare anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet. Besvärstiden upphör 19.5.2021.

 Ytterligare upplysningar ger miljövårdsinspektör Maija Lehtomäki, tfn 040 777 3460, e-post: ymparisto@loviisa.fi.

Beslut Ptkote_20210330_§18_RAYML-BYMIN-1