Stöd till ensamföretagare

Stöd till ensamföretagare för att underlätta de ekonomiska svårigheterna orsakade av coronapandemin

Finlands regeringen har beslutat att bevilja 250 miljoner euro stöd till ensamföretagare för att få COVID-19-pandemin orsakade ekonomiska situation till ett hållbarare botten. Ensamföretagarnas understöd beviljas via kommunerna.

Ansökningstiden börjar på tisdagen den 14.4.2020 kl 12.00. Sista ansökningsdag är 30.9.2020. Ansökningsblanketten hittar du på denna sidans nedre kant. Bekanta er med ansökningsanvisningarna och understödes villkor nogrannt före ni fyller i ansökan. Se till att alla nödvändiga bilagor är med ansökningen.

Nya linjedragningar har dragits beträffande ensamföretagarens stöd och arbetslöshetsunderstöd. Stöden inverkar inte på varandra. Företagaren kan ansöka om både stöd för ensamföretagare samt arbetslöshetsunderstöd. Beviljandet av ett stöd påverkar inte på om man beviljas det andra stödet eller dess belopp.

Understödsvillkor, ansökningsanvisningar och ansökningsblankett

I stödet för ensamföretagare är det frågan om en engångskompensation på 2000 euro för att täcka kostnader som uppstått i ensamföretagarens verksamhet. Till dessa räknas till exempel kostnader för lokaler och utrustning som anskaffats för att bedriva affärsverksamhet och bokförings- och kontorsutgifter. Lön som ensamföretagaren lyfter räknas inte till utgifter som engångskompensationen täcker. Understödet kan beviljas för kostnader som har uppstått under tiden 1.3.2020–31.8.2020.  Stödet för ensamföretagare utgör skattepliktigt stöd för mottagaren. Kommunerna anmäler stödet direkt till skattemyndigheten.

Villkoret för att stödet ska beviljas är att ensamföretagarens ekonomiska situation har försämrats och omsättningen har minskat p.g.a. coronaviruspandemin efter den 16.3.2020 och att ensamföretagaren anses ha förutsättningar till lönsam affärsverksamhet. Den ekonomiska situationen anses ha försämrats om företagets affärsvinst har sjunkit med 30 % emedan utgifterna förblir på nästan samma nivå som förut. Intäkterna jämförs med årsredovisningen för år 2019. Affärsverksamheten anses ha förutsättningar till forsatt lönsamhet om affärsverksamheten har varit lönsam baserat på årsredovisningen för 2019 eller skattedeklarationen. I bedömningen av lönsamheten kan det i undantagsfall tas i beaktande ensamföretagarens egna utredning om undantagsförhållanden 2019.

Om ensamföretagaren har skatteskulder bör hen ha en plan som Skatteförvaltningen godkänt över betalningen av skatteskulderna innan hen lämnar in en ansökan.

Med ensamföretagare avses en företagare eller yrkesutövare som bedriver affärsverksamhet som huvudsysselsättning i Finland och som inte har anställd arbetskraft. Företagsverksamheten räknas som huvudsysselsättning om ensamföretagaren är i FöPL-registret, eller uppvisar en årlig företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro. Om företaget inlett sin verksamhet mindre än 6 månader sedan, bör den uppvisa att inkomstflödet som har uppstått hade lett till en fakturering på 20 000 euro om den hade fortsatt på en tidsperiod om 12 månader.

Egenföretagaren beaktas i enlighet med den sökandes situation vid tidpunkten för ansökan. Om ensamföretagaren sysselsätter 1-5 personer förutom sig själv men har permitterat sina arbetstagare, är det inte frågan om ensamföretagare. On företagaren har sagt upp sina arbetstagare och vid ansökningstidpunkten inte sysselsätter andra än sig själv, anses hen vara en ensamföretagare.

Stödet är inte beroende av verksamhetens juridiska form eller finansieringssätt. Det kan alltså beviljas till alla företagsformer där en ensamföretagare kan bedriva verksamhet, det vill säga privata näringsidkare eller firmanamn, kommanditbolag eller aktiebolag, t.o.m. lättföretagare om verksamheten anses bedrivas som huvudsyssla.

Stödet kan inte beviljas till företag som bedriver verksamhet inom jord-, fiske-, och skogsindustri och inte heller till företagsverksamhet som sysslar med bearbetning av jordbruksprodukter.

Ensamföretagaren ansöker om stödet från företagets hemkommun dvs. hemkommunen som har registrerats i företags- och organisationsdatasystemets register.

Ansökande av understöd

Ansökningarna behandlas i ankomstordning. Vi rekommenderar elektronisk ansökan. Ifall ni behöver råd eller stöd med ifyllande av den elektroniska ansökan, tag kontakt med näringslivssekreterare eller Posintras rådgivningstjänster (kontaktuppgifter i sidans nedre kant). Ansökan kan även printas ut och skickas per post, eller ni kan fylla i ansökan på nätet och skicka bilagorna med post/e-post till näringslivssekreterare. Ansökan räknas som anländ först då ansökan är fullständig (betyder även bilagorna).

Bilagor som krävs (tag fram före ifyllan av ansökan):

  • Bokslutet 2019/sista bokslutet ELLER Skatteanmälan 2019/sista skatteanmälan
  • Kopia av bokföringen och/eller kontoutdrag för att påvisa hur försäljning och kostnader utvecklas 2020
  • Skatteskuldsintyg och ifall företaget har skatteskuld så intyg över betalningsplan godkänd av Skatteförvaltningen.

I bedömningen av lönsamheten kan det i undantagsfall tas i beaktande ensamföretagarens egna utredning om undantagsförhållanden 2019. Fritt formulerade utredningen skickas som bilaga.

Ansökningsblanketten öppnas på denna länk: https://suomiviestit.fi/suomi.fi/lomake/5e9463cc475a6c59ef7a0b1b Se till att du får ett bekräftelse på att formuläret har skickats.

Tilläggsinformation om stödvillkoren och hjälp med t.ex. ifyllande av ansökan:

Näringslivssekreterare Jonna Nygård 044 720 8697 eller jonna.nygard@lapinjarvi.fi

Posintra tidsbeställning till rådgivning 050 597 3887 eller info@posintra.fi 

Postaddress för pappersansökan och/eller bilagor:

Lappträsk kommun/Näringslivssekreterare
Lappträskvägen 20 A
07800 LAPPTRÄSK