Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista (laki omaishoidon tuesta 937/2005  2 §).

Kuka voi toimia omaishoitajana?

Omaishoitajaksi voidaan hyväksyä hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö, joka on osallistunut hoidettavan hoitoon jo aiemmin. Hoitajan terveyden, toimintakyvyn ja elämäntilanteen tulee soveltua tehtävään.

Omaishoitajaksi hakeminen

Omaishoidon tukea haetaan erillisellä omaishoitohakemuksella. Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto. Lääkärinlausunto on välttämätön, muttei yksin riittävä peruste päätöksenteolle.

Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuki haetaan hyvinvointia edistävistä palveluista. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki haetaan vammaispalveluista.

Omaishoitajasopimus

Omaishoidon tuesta laaditaan kunnan ja hoitajan välillä sopimus, jonka liitteenä on hoito- ja palvelusuunnitelma.

Hoitajalla on velvollisuus ilmoittaa hoidettavan toimintakyvyssä ja hoidossa tapahtuvista muutoksista omaishoidon tuen yhteyshenkilölle (päätöksentekijälle).

Omaishoitopalkkion maksaminen

Palkkio maksetaan hoitajalle kuukausittain jälkikäteen. Tuki on veronalaista tuloa. Omaishoitaja ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa Lapinjärven kuntaan tai hoidettavaan. Hoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa.

Omaishoitovapaat

Hoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kuukautta kohti, jonka aikana hän on sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Vapaan aikana hoidettava siirtyy joko laitoshoitoon väliaikaisesti tai häntä kotona hoitavalle sijaishoitajalle maksetaan palkkio.

Lyhytkestoisempaa vapaata hoitajalle voidaan järjestää myös päivätoiminnan avulla.

Ota yhteyttä

vs Hyvinvointijohtaja
Tiia Gustavson
Lapinjärventie 20 A
07800 Lapinjärvi
044 720 8003
tiia.gustavson@lapinjarvi.fi

YHTEYSTIEDOT

Vanhustyön palvelupäällikkö
Tiia Gustavson
Männistöntie 7
07800 Lapinjärvi
044 720 8003
tiia.gustavson@lapinjarvi.fi

Lomakkeet ja ohjeistukset

Omaishoidontuen hakemus

Lapinjärven senioripalveluiden myöntämisperusteet 2017