Kunnanhallituksen suunnittelutarveratkaisupäätös 1.11.2021

Kunnanhallituksen suunnittelutarveratkaisupäätös 1.11.2021

Kunnanhallitus on hyväksynyt 1.11.2021 tekemällään päätöksellä suunnittelutarveratkaisun uuden paloaseman rakentamiseksi noin n. 5000 m2 suuruisella määräalalla tilasta Marieberg 407-405-7-115, Loviisantien varrella.

Päätöksen ja asiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kunnanhallituksen päätös pidetään nähtävänä 30 päivän valitusajan 5.11.2021 – 5.12.2021 Lapinjärven kunnan kotisivuilla sekä kunnan asiointipisteessä osoitteessa Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi.

Muutoksen haku
Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus päätökseen on MRL 193 § mukaan:

– viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;

– sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;

– sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;

– sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;

– kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;

– toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä

– viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa

Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus

Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Puhelin:Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069 (ma-pe klo 8.00-16.15)

Sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi