Toiminta-avustukset

1. Toiminta-avustukset

Avustushakemus
Liite toiminta-avustushakemukseen

Toiminta-avustuksen myöntämisessä kiinnitetään huomiota yhdistyksen avustuksen tarpeeseen, toiminnan määrään, laatuun, laajuuteen sekä sen yhteiskunnalliseen merkitykseen. Toiminta-avustus määräraha jaetaan sivistyslautakunnan päätöksellä vuosittain hakemusten perusteella neljään erikseen käsiteltävään osaan:

1. Liikunta-avustus
2. Nuoriso- ja kulttuuriavustus
3. Kyläyhdistys- ja muu harrastustoiminta
4. Uuden toiminnan avustaminen 

1.1. Edellytykset toiminta-avustuksen saamiselle:

­ Avustus myönnetään Lapinjärveläiselle rekisteröidylle yhdistykselle, toimintaryhmälle ja kulttuuritoimijalle sekä Lapinjärvellä toimintaa järjestävälle useamman kunnan alueella toimivalle yhdistykselle.

­ Tuetaan yhdistysten sääntömääräistä ja toimintasuunnitelman mukaista toimintaa tai toiminnan aloittamisesta aiheutuvia kustannuksia.

­ Tuetaan toimintaryhmien itsensä järjestämää ennalta suunniteltua kohdetta.

­ Toiminta-avustusta ei voi käyttää kiinteistöistä eikä investoinneista aiheutuviin menoihin.

­ Saadakseen toiminta-avustusta yhdistyksen tulee liittää hakemuksensa mukaan seuraavat asiapaperit:

a. Edelliseltä vuodelta
• Toimintakertomus
• Tilinpäätös
• Tilintarkastuskertomus

b. Kyseisen vuoden
• Toimintasuunnitelma
• Talousarvio

c. Yhdistyksen toiminnan yhteenvetolomake

d. Uuden hakijan
• Yhdistyksen säännöt
­ Vapaiden toiminta ryhmien ja yksityisten tulee antaa tarkka selvitys avustettavasta toiminnasta.

1.2. Toiminta-avustuksen jakoperusteet:
­ Toiminta-avustuksen jako tapahtuu seuraavia kriteerejä hyväksikäyttäen:

a. Toiminnan määrä, laatu ja laajuus
• Monipuolisuus eli yhdistyksessä harrastettavat eri liikunta- ja toimintamuodot
• Toimivien jaostojen ja harrastusryhmien lukumäärä
• Yhdistyksen edellisenä vuonna jäsenmaksun maksaneiden jäsenten lukumäärä
• Alle 29 -vuotiaiden jäsenten lukumäärä
• Toimintapaikkojen lukumäärä
• Toimintapaikkojen alueellinen jakauma
• Järjestetyt kilpailut (urheilu, musiikki, piirustus, taito ym.)
• Ohjatut harjoitus- ja kerhotilaisuudet (ohjaaja/valmentaja paikalla)
• Kuntoliikuntatilaisuudet
• Järjestetyt puulaakit
• Järjestetyt leirit
• Osallistumiset leireille
• Kansainväliset leirit ja muu kansainvälinen toiminta
• Retket/vaellukset
• Osallistumiset retkille/vaelluksille
• Järjestetyt urheilu- ja uimakoulut
• Toimivien valmentajien ja ohjaajien määrä
• Palkinto-, ero-, arvostelu- ym. tuomareiden määrä
• Ratamestareiden ja teknisten asiantuntijoiden määrä
• Puheenjohtaja, sihteeri ym. järjestökoulutuksen saaneiden määrä
• Edustukset katto-organisaatio-, piiri- ym. jaostoissa, johtokunnissa jne
• Lajin, toimintamuodon yms. harrastajien määrä (yhdistyksen sisällä)
• Yhdistyksen hallinnassa olevat toimitilat ja alueet
• Muut laajuudesta kertovat asiat

b. Avustusten tarve
• Yhdistyksen taloudellinen tila
• Yhdistyksen muualta saatavissa oleva tuki
• Turvataan osaltaan yhdistyksen/toimintaryhmän toiminnan jatkuvuutta
• Huomioidaan yhdistyksen sijainti ja tulojenhankkimismahdollisuuksia
• Tarkoituksenmukainen omatoimisuus varainharkinnassa EI vähennä avustuksen määrää

c. Yhteiskunnallinen merkitys
• Yhdistyksen työ kansanterveyden, kasvatuksen ja sosiaalisen toiminnan aloilla
• Erityisryhmien liikunta-, kerho- ym. tilaisuudet
• Toiminta mahdollisimman laajojen kansanjoukkojen toiminnan ja tilaisuuksien järjestäjänä
• Yleinen tiedotus- ja valistustoiminta
• Toiminnan tärkeys jollekin väestöryhmälle

d. Toiminnan käynnistäminen
• Uusi yhdistys
• Uusien työmuotojen kokeilu
• Tutkimuksen, esimerkiksi nuorisotutkimuksen suorittaminen
• Toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön hankkiminen
• Toiminnalla tulee olla edellytykset jatkuvuuteen.