AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT LAPINJÄRVELLÄ

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on

-          tukea kodin ja koulun kasvatustyötä,

-          tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua,

-          edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa,

-          ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta,

-          tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä

-          mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

Kunta vastaa toiminnan kokonaisuudesta. Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai se voi hankkia palvelut esimerkiksi järjestöiltä tai yhteisöiltä. Kunnilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota toimintaa. Lapinjärvellä kunta on tuottanut aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelut itse omana palveluna.

Kunta saa valtionosuutta perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Toimintaa tulee tarjota joko 570 tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana, kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle keskimäärin 3 tai 4 tuntia päivässä. Toimintaan osallistumisesta voidaan periä kohtuullisia asiakasmaksuja (120 - 160 €/kk). Toimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti klo 7–17. Osallistuminen on lapselle vapaaehtoista.

Kunnan tulee hyväksyä aamu- ja iltapäivätoimintaa varten toimintasuunnitelma. Toiminnan suunnittelussa painotetaan muun muassa yhteistyötä kotien ja koulujen, eri hallintokuntien sekä toiminnan järjestäjien kanssa.

Lapsen aamu- ja iltapäivätoimintaa voi olla myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskee seuraava lainsäädäntö:

-          Perusopetuslaki (628/1998)

Laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta, esiopetuksesta, lisäopetuksesta, perusopetukseen valmistavasta opetuksesta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

-          Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)

-          Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)

Asetuksessa säädetään mm. rehtorilta ja opettajilta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajilta vaadittavasta koulutuksesta, opinnoista ja kielitaidosta perusopetuslain mukaisessa toiminnassa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 8 a luvun mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Perusopetuslain mukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet. Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee järjestää näiden perusteiden mukaisesti.

1.1 Arvopohja ja tehtävä

Aamu- ja iltapäivätoiminta pohjautuu perusopetuksen arvoihin, joita ovat:

-          ihmisoikeudet

-          tasa-arvo

-          demokratia

-          luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen

-          monikulttuurisuuden hyväksyminen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen seuraavista näkökulmista:

-          lapsen vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen

-          lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen

-          lapsen koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen

-          varhainen puuttuminen ja sosiaalinen vahvistaminen

 

1.2 Aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaavat linjaukset

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ja ohjausta ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminnassa huolehditaan ympäristön turvallisuudesta ja siitä, etteivät lapset joudu kiusaamisen häirinnän tai väkivallan kohteiksi.

Aamu- ja iltapäivätoiminta:

-          Vahvistaa lasten itseluottamusta ja monipuolisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

-          Innostaa ja tukee lapsia omien vahvuuksien löytämiseen ja oman osaamisen kehittämiseen.

-          Tarjoaa mahdollisuuden lepoon ja itsekseen olemiseen.

-          Tulee rakentaa jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle.

-          Edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia hyödyntämällä ja yhdistämällä luonnollisia kasvuympäristöjä ja pedagogista osaamista.

-          Tarjoaa avoimen, rohkaisevan ja kiireettömän ilmapiirin.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tulee olla riittävä määrä kelpoisuuden omaavia, osaavia ja ammattitaitoisia ohjaajia. Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään moniammatillista yhteistyötä. Perheiden kanssa tehtävän yhteistyön tarkoituksena on lisätä tuntemusta lapsista ja auttaa heidän tarpeidensa tunnistamista sekä parantaa toiminnan laatua.

Eri kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten tarpeet kuin myös paikalliset erityispiirteet otetaan huomioon mahdollisimman hyvin.

 

2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET

Yleisenä tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Toiminnan tulee lisäksi edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennalta ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Lapinjärven kunnan tavoitteena on ihmislähtöisen strategian mukaisesti ottaa lapset mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen ikäkauden ja kehitystason mukaisesti. Toiminnassa hyödynnetään kirjaston tarjoamia palveluita, Koko Kylän Työhuonetta, liikuntasaleja ja nuorisotilaa osana toimintaympäristöä.

 

2.1. Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen

-          Ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta on lapsen huoltajilla.

-          Ammatillinen vastuu lapsen kasvatuksesta on ohjaajilla, joiden työtä ohjaavana periaatteena on kasvatuskumppanuus.

-          Koteja kannustetaan osallistumaan yhteistyöhön ja edistetään huoltajien aktiivista roolia.

-          Yhteistyötä perusopetuksen ja oppilashuollon palveluita tuottavan henkilöstön kanssa tiivistetään.

-          Avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus luo pohjan hyvälle yhteistyölle ja tiedottamiselle.

-          Toiminnassa lapsella voi olla huoltajan, opettajan ja ohjaajan kesken sovitulla tavalla mahdollisuus läksyjen tekoon joko omatoimisesti tai tuetusti läksykerhon muodossa.

 

2.2. Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen

Tavoitteena on lasten hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen. Lapsen tulee saada kokea olevansa arvostettu ja hyväksytty sekä ohjaajien että kaveripiirin taholta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta:

-          korostaa iloa ja onnistumisen kokemuksia,

-          tukee lasten harrastuneisuutta,

-          on ilmapiiriltään kiireetön ja turvallinen,

-          antaa mahdollisuuden fyysiseen aktiivisuuteen,

-          tarjoaa maittavan aamu- ja välipalan sekä

-          muodostaa lasten päivästä ehjän kokonaisuuden.

 

2.3 Eettisen kasvun tukeminen

Aamu- ja iltapäivätoiminta tukee lasten eettistä kasvua ja käsitystä ihmisten yhdenvertaisuudesta. Perusopetuksen arvopohja sekä kodin ja koulun kanssa yhdessä sovitut kasvatukselliset periaatteet ja käytännöt ovat toiminnan perusta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta:

-          korostaa lapsilähtöisyyttä, sillä jokainen lapsi nähdään arvokkaana yksilönä,

-          ohjaa kasvamaan vastuuseen omasta hyvinvoinnista ja terveellisistä elintavoista,

-          ohjaa kasvamaan vastuuseen oman toiminnan aiheuttamista tunteista ja seurauksista itselle ja toiselle,

-          ohjaa ottamaan vastuuta ryhmän toimintaan liittyvistä säännöistä ja sopimuksista,

-          ohjaa suhtautumaan myönteisesti ympäristöön, luontoon ja kestävään elämäntapaan,

-          hyödyntää ryhmän vuorovaikutusta, eri tilanteisiin liittyviä keskusteluja, taiteen, leikin ja liikunnan tarjoamia mahdollisuuksia sekä esteettisiä kokemuksia ja toiminnallisuutta sekä

-          ohjaa menettelytapoihin, joilla mahdollisia ongelmatilanteita voidaan käsitellä myönteisesti ja ratkaisukeskeisesti.

 

2.4 Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen

Toiminnassa on tavoitteena osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen. On tärkeää, että lapset tulevat kuulluksi toiminnassa ja voivat osallistua sen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään erityistä tukea tarvitsevien ja eri kulttuuritaustaisten lasten osallistumisen edistämiseen ja ryhmäytymiseen. Toiminnassa kunnioitetaan lasten kieli- ja kulttuuritaustaa sekä elämäntapaa ja -arvoja. Samalla huolehditaan, ettei kukaan joudu muita huonompaan asemaan etnisen alkuperänsä, sukupuolensa, ikänsä, uskontonsa tai vammansa vuoksi. Toiminnassa lisätään lasten tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa. Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ehkäisevät kiusaamista ja syrjäytymistä.

 

3. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SISÄLTÖ

Lapinjärven kunnassa aamu- ja iltapäivätoiminnan sisältöihin vaikuttavat paikalliset olosuhteet Kirkonkylällä ja Porlammilla sekä toiminnan toteuttajien omat vahvuudet, painotukset ja käytännön mahdollisuudet. Sisällöissä otetaan huomioon aamu- ja iltapäivätoiminnan erityisluonne. Toiminnan tarkoituksena on erottua varsinaisesta perusopetuksesta. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, ikätason mukaiseen tarvelähtöisyyteen ja monipuolisuuteen.

Iltapäivätoiminnan suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon lasten ja vanhempien toiveet. Säännöt noudattavat pitkälti koulujen sääntöjä lukuun ottamatta pieniä poikkeuksia. Säännöt laaditaan yhdessä toimintaan osallistuvien lasten kanssa.

Päivittäistä toimintaa varten laaditaan erillinen viikko-ohjelma, jossa eri päivillä on eri painotukset. Koulupäivän päätyttyä ulkoillaan, tehdään mahdollisia kotitehtäviä ja tarjoillaan välipala. Tämän jälkeen on lepo-, satu- tai keskusteluhetki. Loppupäivälle ennen kotiin lähtöä on viikko-ohjelman mukaista toimintaa, jotka ovat vapaavalintaisia, kuten leikkejä, liikuntaa, askarteluja ja pelejä.

Iltapäivätoiminnassa painotetaan leikkiä, luovaa toimintaa sekä myönteisiä elämyksiä. Näihin pyritään liikunnan, kädentaitojen, musiikin sekä kielellisen että kuvallisen ilmaisun keinoin. Aihepiirit voivat olla tiedollisia tai teemakokonaisuuksia. Sisällöllisenä tavoitteena on lapsen omatoimisuuden lisääminen, itsetunnon vahvistaminen, suvaitsevaisuuden ja ryhmätyötaitojen kehittyminen. Tämän lisäksi toiminnan toivotaan olevan elämyksellistä ja innostavan lasta erilaisten harrastusten pariin.

Iltapäivähoidon sisältöjen toteutumista arvioidaan yhdessä lasten ja vanhempien kanssa. Ohjaaja suunnittelee toiminnan lapsiryhmän koon ja kiinnostuksen mukaan lapselle sopivaksi.

Aamu- ja iltapäivätoiminta kootaan seuraavista sisällöllisistä kokonaisuuksista:

-          eettinen kasvu, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus,

-          leikki ja vuorovaikutus,

-          liikunta ja ulkoilu,

-          ruokailu ja lepo,

-          kulttuuri ja perinteet,

-          käden taidot ja askartelu,

-          kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu,

-          mediataidot,

-          arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa sekä

-          erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit.

 

4. TUKEA TARVITSEVAT LAPSET AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA

Aamu- ja iltapäivätoiminta vahvistaa lasten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Kun kyse on tukea tarvitsevista lapsista, toiminnan järjestämisen lähtökohtana ovat lasten yksilölliset tarpeet yhdistettyinä aamu- ja iltapäivätoiminnan yleisiin tavoitteisiin ja sisältöihin.

Toiminnan ja ajankäytön suunnittelu ja selkeys sekä tilanteiden ennakointi ovat erityisen tärkeitä kehityksessään tukea tarvitseville lapsille. Leikin merkitys korostuu varsinkin nuorempien osalta. Yhdessä toimimisen taitoihin ja myönteisen vuorovaikutuksen edistämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Tilojen ja välineiden tulee olla tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin sopivia. Ohjaajien ammatillista osaamista työskentelyssä tukea tarvitsevien lasten kanssa vahvistetaan koulutuksen avulla. Yhteistyö koulun kanssa lisää oppilaantuntemusta ja täydennyskoulutus varmistaa osaamista.

 

4.1 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki aamu- ja iltapäivätoiminnassa

 

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lain ja Opetushallituksen laatimien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppilaan saama tuki voidaan jakaa yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tuen tasot määritellään seuraavasti:

-          Yleinen tuki on osa kaikkea oppilaan kasvatusta, opetusta ja ohjausta. Tuen tarve on yleensä lyhytaikaista, oppilas voi tarvita vain yhtä tukimuotoa, kuten tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta.

-          Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, annetaan tehostettua tukea hänelle laaditun pedagogiseen arvioon perustuvan kirjallisen oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettu tuki on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki.

-          Erityistä tukea annetaan oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityisen tuen antamisesta tehdään hallintopäätös, joka perustuu pedagogiseen selvitykseen. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen.

Oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, ovat oikeutettuja hakemaan aamu- ja iltapäivätoimintaan koko perusopetuksen ajan. Lapinjärven kunnassa asuvat erityisen tuen piirissä olevat oppilaat voivat osallistua sekä aamu- että iltapäivätoimintaan sen kaikessa laajuudessaan.

 

4.2 Yhteistyö toiminnan järjestämisessä

Tehostetun tuen oppimissuunnitelmaan sekä erityiseen tukeen kuuluva henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS) kirjataan kuvaukset oppilaan osallistumisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa. Tiedot tehostetun ja erityisen tuen antamisesta, näihin liittyvät asiakirjat ja asiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Oppilasta koskevien salassa pidettävien tietojen luovuttaminen aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstölle edellyttää huoltajan antamaa yksilöityä tiedonsiirtolupaa.

 


5 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN, SUUNNITTELU JA ARVIOINTI LAPINJÄRVELLÄ

Lapinjärven kunnalla on kokonaisvastuu perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä säädösten mukaisesti. Iltapäivätoiminnan järjestämis-, suunnittelu ja valvontavastuu kuuluu Lapinjärvellä rehtoreille. Rehtorit huolehtivat omien oppilaidensa osalta toiminnan säännönmukaisesti arvioinnista ja palautteen keräämisestä sekä oppilailta että huoltajilta. Saatu palaute käsitellään sivistystoimen johtoryhmässä ja viedään tiedoksi sivistyslautakuntaan osana lukuvuosiarviointia.

 

5.1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Kunnan järjestäessä tai hankkiessa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa, sitä tulee tarjota kunnan päättämässä laajuudessa perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta.

-          Lapinjärvellä toimintaa tarjotaan joko 570 h tai 760h/ toimintaan osallistuva oppilas / koulun työvuosi. Sekä aamu- että iltapäivätoimintaan osallistuvan oppilaan vuosittainen tuntimäärä saattaa olla yli 760 h.

-          Toimintaa voidaan järjestää koulun työvuoden aikana arkipäivisin ja pääsääntöisesti sen tulee tapahtua klo 7.00 -17.00. Tarvittaessa aamupäivätoimintaa järjestetään jo kello 6.00 alkaen yhteistyössä päiväkoti Peikkolaakson tai Porlammin ryhmäperhepäiväkodin kanssa. Aamupäivätoimintaa järjestetään klo 6.00-9.00, ja iltapäivätoimintaa klo 12.00-17.00.

-          Toiminnan laajuus voi vaihdella eri päivien välillä, samoin kuin se voi vaihdella lukuvuoden aikana.

-          Toimintaan osallistuvalla lapsella ei ole subjektiivista oikeutta saada haluamanaan ajankohtana kouluvuoden aikana 570 h tai 760 h palveluja, vaan toiminnassa painotetaan tarkoituksenmukaisuutta.

-          Osallistuminen toimintaan on vapaaehtoista.

-          Huoltajien kanssa on hyvä etukäteen sopia siitä, millaista sitoutumista lapsen ja kotien taholta toimintaan ilmoittautuminen tarkoittaa.

-          Lapsella on oikeus aamu- tai välipalaan kaikkina toimintapäivinä.

-          Otettaessa lapsia aamu- iltapäivätoimintaan on heihin sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Toimintaan ottamisesta tehdään hallintopäätös. Hallintopäätös tehdään hallintosäännön mukaan.

-          Aamu- tai iltapäivätoiminnassa sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksutonta.

-          Toiminnassa tulee olla toiminnan järjestämistapa huomioon ottaen riittävä määrä ammattitaitoisia ohjaajia, joilta pyydetään nähtäväksi ote rikosrekisteristä. Pääsääntöinen mitoitusperuste ohjaajille on 1 ohjaaja/ 14 lasta.

 

 

5.2 Toiminnan suunnittelu ja arviointi

Kunnan tulee arvioida antamaansa tai hankkimaansa aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa.

Lapinjärvellä aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluu sivistyspalveluiden alaisuuteen. Toimintaa arvioidaan edellä kuvatulla tavalla (kappale 5).

 

6 LAPINJÄRVEN KUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA

6.1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on:

-          kehittää aiempaa suunnitelmallisempia, laadukkaampia ja turvallisempia oppimis- ja kasvuympäristöjä

-         edistää lasten hyvinvointia, tasa-arvoisuutta, osallisuutta yhteiskunnassa ja ennalta ehkäistä syrjäytymistä

-         tukea kodin ja koulun välistä yhteistyötä, lapsen tunne-elämän kehitystä sekä eettistä kasvua

-          turvata lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän turvalliset ja tervettä kasvua ja kehitystä tukevat olosuhteet ja turvallisen aikuisen läsnäolo

-         vähentää lasten yksinoloa ja lisätä turvallisuutta

-         tarjota ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilöstön valvonnassa monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun toimintaan ja mahdollisuuden lepoon

-          kannustaa lasta aloitteellisuuteen, aktiivisuuteen ja lisätä mahdollisuuksia harrastustoimintaan

-         tukea yhteisöllisyyttä

 

6.2. Toiminnan ja suunnittelun periaatteet

Toimintapaikat ja -tilat

Lapinjärven kirkonkylä (suomenkielinen ja ruotsinkielinen aamu- ja iltapäivätoiminta):

Kapellby skola

Lapinjärventie 45

07800 Lapinjärvi

kapellby.skola@lapinjäarvi.fi kirkonkylän.koulu@lapinjarvi.fi

Porlammi (suomenkielinen aamu- ja iltapäivätoiminta):

Hilda Käkikosken koulu

Koulupolku 3

07820 Porlammi

kakikosken.koulu@lapinjarvi.fi

Toiminta-aika

Aamupäivätoiminta kello 6.00 - 9.00

Iltapäivätoiminta kello 12.00 - 17.00

Toimintamaksu

Aamu- tai iltapäivätoiminnasta peritään kuukausittain sivistyslautakunnan vahvistama maksu. Mahdollisista maksuvapautuksista ja sisaruusperusteista päätetään samassa yhteydessä.

Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja.

Toiminnasta tiedottaminen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan hakuohjeet ovat kunnan kotisivuilta www.lapinjarvi.fi. Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä sekä lukuvuoden päättyessä jo toiminnassa mukana olevien oppilaiden huoltajille tiedotetaan mahdollisuudesta hakea aamu- ja iltapäivätoimintaan. Tarkempia tietoja toiminnasta ja viikko-ohjelmasta antavat koulut. Toiminnasta tiedotetaan koteja pääsääntöisesti Wilman välityksellä.

Toimintaan hakeminen ja valintakriteerit

Toimintaan haetaan keväällä seuraavaa lukuvuotta varten. Päätös toimintaan osallistumisesta ilmoitetaan asianomaisille hallintopäätöksellä. Lapsia aamu- ja iltapäivätoimintaan valittaessa noudatetaan ja sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita. Valintaperusteena on huoltajan esittämä toive saada lapsi aamu- ja/tai iltapäivätoiminnan piiriin.

Toiminnan laajuus

Toiminnan kokonaislaajuus on vähintään 570 h/ toimintaan osallistuva oppilas/koulun työvuosi. Toimintaa voidaan järjestää koulun työvuoden aikana arkipäivisin pääsääntöisesti klo 7 - 17. Toiminnan laajuus voi vaihdella lukuvuosittain ja eri päivien välillä. Toimintaa järjestetään sekä aamu- että iltapäivisin.

Henkilöstön resursointi, rakenne ja ohjaajien kelpoisuus

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan asetusta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). Asetuksessa säädetään rehtorilta ja opettajilta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajilta vaadittavasta koulutuksesta, opinnoista ja kielitaidosta perusopetuslain mukaisessa toiminnassa.

Ohjaajien rikostaustan selvittäminen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstön rikostaustan selvittämiseksi noudatetaan lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Työntekijä on velvollinen ennen työn vastaanottamista esittämään työnantajalle hyväksyttävän otteen rikosrekisteristä.

Kulkemisen ja kuljetusten järjestäminen

Lapsella on oikeus koulukuljetusetuuteen perusopetuslain mukaisesti tiettyjen ehtojen täyttyessä. Mikäli lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan ja hänelle on myönnetty koulukuljetusetuus, voi lapsi saada päivittäin korkeintaan kaksi koulukuljetusta/reittimatkaa.

Välipalan järjestäminen

Lapsella on oikeus välipalaan kaikkina toimintapäivinä.

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

Jokaisessa toimipisteessä noudatetaan voimassa olevia suunnitelmia, jotka päivitetään säännöllisesti. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman tulee liittyä kyseisen koulun turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan soveltuvin osin. Kirkonkylällä järjestettävän aamu- ja iltapäivätoiminnan turvallisuus- ja pelastussuunnitelma liittyy Kapellby skolan turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan ja Porlammilla järjestettävä iltapäivätoiminta Hilda Käkikosken koulun turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan.

Vakuutukset

Aamu- tai iltapäivätoiminnassa sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksutonta.

 

6.3 Toiminnan seuranta ja arviointi

Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma päivitetään, kun säädökset tai järjestämisympäristö                       muuttuvat. Päivityksestä vastaa sivistystoimenjohtaja ja sivistyslautakunta

Kunta arvioi antamaansa tai hankkimaansa aamu- ja iltapäivätoimintaa henkilöstön kehityskeskusteluissa, säännöllisissä työpaikkakokouksissa, oppilailta ja huoltajilta kerättävän palautteen avulla sekä sivistystoimen johtoryhmässä. Lisäksi toiminnan arviointi liitetään koulujen lukuvuosisuunnitelmien arviointien yhteyteen.

Toiminnan ulkopuoliseen arviointiin osallistuminen

Kunta osallistuu tarvittaessa ulkopuoliseen arviointiin, jonka tarkoituksena on turvata perusopetuslain 48 a §:n mukaisten tavoitteiden toteutuminen. Opetushallitus on seurannut valtakunnallisesti toiminnan kehittymistä, ja mukana arvioinnissa ovat olleet toiminnan koordinaattorit, ohjaajat ja lasten huoltajat. Seurannan tavoitteena on luoda laadukkaita käytäntöjä sekä kehittää toimintaa kokonaisvaltaisesti. Opetushallituksen seuranta on kohdennettu keväisin kunnan vastuuvirkamiehille ja toteutettu sähköisesti.

 

Tulokset ovat seurantakyselyn jälkeen luettavissa opetushallituksen kotisivuilta www.oph.fi

 

6.4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteistyö ja hallinto

Yhteistyötä tehdään

-          oppilaiden kanssa, kun laaditaan viikko-ohjelmaa ja yhteisiä järjestyssääntöjä

-          koulun kanssa syyslukukauden alussa, kun sovitaan mm. yhteisten tilojen käytöstä.

-          koulun kanssa, kun neuvotellaan ja sovitaan rehtorin/opetushenkilöstön kanssa koulun oppilashuoltosuunnitelmista, yhteisistä järjestyssäännöistä sekä kriisi- ja pelastussuunnitelmista.

-          kodin kanssa, millä tarkoitetaan mm. tiedotteiden ja ilmoitusten antamista sekä palautteen keräämistä ja keskusteluja huoltajien kanssa.

Hallinto

-          Toimintaa hallinnoi sivistystoimi, päävastuu on sivistystoimenjohtajalla yhdessä sivistyslautakunnan kanssa.

-          Hallinnollisesta työstä vastaa koulun rehtori.

-          Käytännön työstä vastaavat ohjaajat.